Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Taktyka specjalistyczna 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELELWSM-TS2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Taktyka specjalistyczna 2
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 26/x; C 14/+; S 4/z

Przedmioty wprowadzające:

Taktyka i sztuka operacyjna/ system dowodzenia w SZ RP, proces dowodzenia, struktura SZ RP, charakterystyka działań taktycznych

Taktyka Rodzajów Wojsk/struktury organizacyjne RW SZ, sposób działania RW

Taktyka specjalistyczna 1/ podstawowe pojęcia z zakresy łączności wojskowej, organizacja łączności na szczeblu oddziału, proces planowania systemu łączności na szczeblu taktycznym

Programy:

elektronika i telekomunikacja / eksploatacja systemów łączności

Autor:

dr inż Artur Bajda

dr inż. Bogdan Uljasz

Skrócony opis:

Wojskowy system łączności Związku Taktycznego STORCZYK 2010

Charakterystyka pracy szefa polowego węzła łączności SD oddziału ogólnowojskowego

Zarządzanie częstotliwościami z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Pełny opis:

Zasady organizacji łączności w garnizonie, w rejonach alarmowych, podczas przemarszu i przewozu wojsk

Siły i środki łączności związku taktycznego wojsk lądowych i sposób ich wykorzystania

Cyfrowy System Łączności ZT STORCZYK 2010

Podsystem łączności radioliniowo – przewodowej CSŁ STORCZYK

Podsystem łączności radiowej. Numeracja sieci radiowych i abonentów podsystemu radiowego

Charakterystyka ZSyD w SZ RP

Zadania i praca szefa polowego węzła łączności

Podstawy zarządzania częstotliwościami

Praca w oparciu o oprogramowanie SPECTRUM XXI

Analiza zadania przez szefa polowego WŁ SD BZ

Udział szefa WŁ SD BZ w rekonesansie SD

Sprecyzowanie zamiaru wykonania zadania przez szefa WŁ SD BZ. Określenie sposobu realizacji zadania przez szefa WŁ SD BZ i postawienie zadań osobom funkcyjnym

Opracowanie dokumentów dotyczących rozwijania i eksploatacji WŁ SD BZ

Literatura:

- A. Bajda, Organizacja systemu dowodzenia i łączności w ZT. Kierowanie łącznością wojskową, materiał dydaktyczny 2002r.

- A. Bajda, Cyfrowy system łączności ZT STORCZYK 94, WAT Warszawa, 2002r.

- A. Bajda, S. Rodycz, Podstawy organizacji łączności. Wojskowe systemy łączności, WAT Warszawa, 2002r.

- Praca studyjna: Przepisy korespondencji w relacjach radiowych w SZ RP, Warszawa, Sztab. Gen P6, Warszawa, 2007r.

- Łączn. 1003/99, Zasady organizacji łączności współdziałania w operacjach wielonarodowych, 1999r.

- System zarządzania widmem częstotliwości radiowych. Zastosowanie formatu SFAF w procesach wymiany i gromadzenia danych o zasobach częstotliwości, Podręcznik Normalizacji Obronnej PDNO-02-A085, MON, 2009r.

- Instrukcja użytkowania oprogramowania SPECTRUM XXI, cz. I, II i III, MON 2008.

Efekty uczenia się:

- posiada wiedzę z zakresu organizacji i wyposażenia pododdziałów i oddziałów dowodzenia i łączności, zasad i sposobów wykorzystania środków łączności wojskowej w systemach łączności i informatyki, wykonywania podstawowych dokumentów łączności w działaniach taktycznych

- posiada wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania dokumentów łączności w działaniach taktycznych

- posiada wiedzę z zakresu stosowania przedsięwzięć przeciwdziałania negatywnym skutkom oddziaływania fal elektromagnetycznych

posiada wiedzę z zakresu zarządzania częstotliwościami dla sieci radiowych pola walki

- potrafi zaplanować i zorganizować rozwijane polowych elementów systemu dowodzenia i łączności na szczeblu taktycznym

potrafi zorganizować przedsięwzięcia z zakresu obrony elektronicznej

potrafi wykorzystać specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania częstotliwościami

- widzi potrzebę samodoskonalenia się w zakresie rozwoju wojskowych i cywilnych sieci i systemów telekomunikacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany na podstawie egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń grupowych. Efekty kształcenia z zakresu wiedzy sprawdzane są na podstawie wyniku egzaminu. Efekty z zakresu umiejętności i kompetencji sprawdzane są na podstawie wyników z ćwiczeń grupowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)