Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przetwarzanie informacji rozpoznawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEKWSM-PIR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przetwarzanie informacji rozpoznawczej
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 18/ + C /4 uo L 8/uo

Przedmioty wprowadzające:

- Metodyka i techniki programowania 1, 2 Wymagania

wstępne: umiejętność projektowania i przedstawiania

algorytmów, znajomość podstaw programowania.

- Nadajniki i odbiorniki mikrofalowe Wymagania wstępne: znajomość

podstawowych zasad generacji i odbioru sygnałów z zakresu

mikrofalowego oraz ich właściwości.

- Rozpoznanie radarowe Wymagania wstępne: znajomość

podstawowych parametrów sygnału radarowego i ich właściwości.Programy:

Wydział Elektroniki

Kierunek studiów: elektronika i telekomunikacja

Specjalność: rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne


Autor:

dr inż. Kazimierz BANASIAK, dr inż. Jan MATUSZEWSKI

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów- podchorążych z przeznaczeniem i strukturą systemów rozpoznania klasy ELINT/ESM,

poznanie specyfiki środowiska sygnałów radarowych a także

poznanie systemów pomiaru i akwizycji danych oraz metod i algorytmów ich analizy,

Ponadto celem przedmiotu jest nauczenie:

- metod tworzenia metryk radarów dla potrzeb bazy danych

systemu rozpoznania,

- podstawowych metod klasyfikacji i identyfikacji źródeł emisji

elektromagnetycznej.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w problematykę przedmiotu. Struktura urządzenia

analizy sygnałów klasy ESM- podstawowe pojęcia.

2. Pomiary parametrów w kanale szerokopasmowym i

wąskopasmowym. Analiza właściwości podstawowych

parametrów sygnału radarowego.

3. Wstępna analiza danych pomiarowych w urządzeniach

rozpoznawczych. Sortowanie sygnałów.

Zastosowanie metod histogramowych w analizie PRI.

4. Baza danych i baza wiedzy w systemie rozpoznania elektronicznego

5. Metody tworzenia metryk emiterów dla potrzeb baz danych.

6. Selekcja i redukcja informacji w systemach rozpoznania

elektronicznego.

7. Metody rozpoznawania i identyfikacji radarów.

8. Analiza parametrów czasowych i częstotliwościowych sygnału

radarowego.

9. Kolokwium z tematów 1 ¸ 9.

Literatura:

podstawowa:

Adamy D.: EW 101. A First Course in Electronic Warfare. Artech House, Boston – London, 2001.

Stąpor K.: Automatyczna klasyfikacja obiektów. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005.

uzupełniająca:

Wiley R.G.: Electronic Intelligence: The Analysis of Radar Signals. Second Edition. Artech House, Boston – London, 1993.

Bassem R. Mahafaza: Radar Systems Analysis and Design Using MATLAB, 2000.

Efekty uczenia się:

Efektem nauczania powinno być zrozumienie roli rozpoznania elektronicznego na współczesnym polu walki, poznanie podstawowych pojęć (również w języku angielskim), poznanie struktury systemów rozpoznania elektronicznego oraz specyfiki środowiska elektromagnetycznego.

U1/ umie opracować algorytm i interpretować przepływy informacyjne w prostym systemie ESM /K_U14

K2/ Rozumie potrzebę korzystania z informacji i dokształcania się/K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest zaliczany na podstawie kolokwium końcowego, realizowanego w formie pisemnej.Odpowiedzi na pytania są udzielane w formie opisowej i w formie wyboru wariantu odpowiedzi. Na końcową ocenę studenta wpływa również ocena z wykonywania zadań na ćwiczeniach rachunkowych i laboratoryjnych.

Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych i laboratorium jest wykonane na podstawie wyników bieżącej pracy studenta.

Efekt W1 jest sprawdzony na ćwiczeniach rachunkowych a w części dotyczącej przetwarzania pomiarów w systemie ESM na ćwiczeniach laboratoryjnych. Efekty W2 oraz U1 są sprawdzane na laboratoriach i w trakcie sprawdzianu. Efekty U2 oraz K1 i K2 są sprawdzane na laboratoriach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)