Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane techniki bezprzewodowe 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEGCSM-ZTB1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane techniki bezprzewodowe 1
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+, C 4/+, L/8+, Sem.4/+

Przedmioty wprowadzające:

Modulacja i detekcja oraz przedmioty pokrewne / istota podstawowych rodzajów modulacji wąskopasmowych i szerokopasmowych stosowanych w radiokomunikacji transmisja w kanałach z zanikami, metody podwyższania wierności transmisji

Anteny i propagacja fal oraz przedmioty pokrewne / modele propagacyjne i parametry anten

Techniki bezprzewodowe oraz przedmioty pokrewne / metody dostępu do medium radiowego, podstawowe wiadomości z zakresu telefonii komórkowej


Programy:

Elektronika i Telekomunikacja / systemy telekomunikacyjne, systemy teleinformatyczne, systemy cyfrowe

Autor:

dr inż. Jarosław Michalak

Bilans ECTS:

2

Skrócony opis:

Właściwości funkcjonalne systemu telefonii komórkowej 2G. Wybrane rozwiązania techniczne. Bilans energetyczny łącza.

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne: z wykorzystaniem dostępnych narzędzi audiowizualnych

1. Klasyfikacja i charakterystyka systemów RRL. Podstawy przetwarzania sygnałów w urządzeniach RRL. Metody dostępu.

2. Założenia budowy sieci komórkowych.

3. Architektura systemu GSM. Funkcje elementów składowych.

4. Zasada działania systemu GSM. Numeracja, realizacja procedur systemowych.

5. Interfejs radiowy. Rodzaje i przeznaczenie pakietów. Zabezpieczenia.

6. Budowa terminala i stacji bazowej. Bilans energetyczny łącza. Modyfikacje systemu GSM.

7. Metody określania położenia terminali. Usługi lokalizacyjne.

Ćwiczenia /metody dydaktyczne: rachunkowe i konwersacyjne z formami aktywizacji studentów (np. wystąpienie przy tablicy, wygłoszenie przygotowanej wcześniej prezentacji tematycznej)

Tematy kolejnych zajęć:

1. Zestawianie i obsługa połączeń.

2. Szacowanie pojemności sieci.

Laboratoria /metody dydaktyczne: z wykorzystaniem wybranych typów urządzeń testujących oraz modułów symulacyjnych w środowisku Matlab

Tematy kolejnych zajęć:

1. Analiza sygnałów systemu GSM.

2. Testowanie i pomiary parametrów terminali GSM.

Seminarium/metody dydaktyczne: prezentacja własnego opracowania, konwersacja i wystąpienie przy tablicy

Bilans energetyczny łącza telefonii komórkowej

Literatura:

podstawowa:

1. W. Hołubowicz, P. Płóciennik, GSM cyfrowy system telefonii komórkowej, 1995

2. A.Wojnar, Systemy radiokomunikacji ruchomej lądowej, 1989

3. W. Hołubowicz, P. Płóciennik, Systemy łączności bezprzewodowej, 1995

4. K. Wesołowski, Systemy radiokomunikacji ruchomej, 2003

uzupełniająca:

Rappaport T.S. Wireless Communications. Prentice Hall 1996

Efekty uczenia się:

Symbol/Efekty kształcenia/ odniesienie do efektów dyscypliny

W1 / ma pogłębioną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład systemów telefonii komórkowej 2G / K-W03*

W2 / zna i rozumie algorytmy wykorzystywane w systemach elektronicznych lub telekomunikacyjnych z obszaru specjalizacji / K_W07**

W3 / ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie systemów i urządzeń telefonii komórkowej / K_W09*

W4 / ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie technik stosowanych w systemach telefonii komórkowej 2G / K_W12*

U1 / potrafi pozyskiwać informacje z literatury, i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie / K_U01***

U2 / potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania / K_U02*

U3 / potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników / K_U03**

U4 / potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji / K_U04*

K1 / rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób / K_K01*

K2 / potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role / K_K03*

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia w formie pisemnej. Ocena końcowa zaliczenia przedmiotu uwzględnia wyniki osiągnięte w czasie ćwiczeń i laboratoriów

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest ponadto zaliczenie ćwiczeń i laboratoriów:

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: średniej ocen z odpowiedzi;

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: średniej ocen ze sprawozdań pod warunkiem wszystkich pozytywnych

efekty W1, W2, W3, W4 sprawdzane są za pomocą kolokwium w czasie wykładu

efekty W1, W2, W3, W4, U1, U2, U4, K1, K2 sprawdzane są podczas wypowiedzi w czasie ćwiczeń;

efekty U2, U3, K2 sprawdzane są na laboratorium

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)