Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy i usługi multimedialne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEGCSM-SiUM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy i usługi multimedialne
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 22x; L 16+, S 6

Przedmioty wprowadzające:

Realizowane w ramach studiów I stopnia

Programy:

elektronika i telekomunikacja/systemy teleinformatyczne, systemy telekomunikacyjne, systemy cyfrowe

Autor:

płk dr inż. Piotr ŁUBKOWSKI

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omówione zostaną podstawy organizacji

i realizacji systemów multimedialnych, przedstawione zostaną technologie i narzędzia dla realizacji systemów multimedialnych. Zaprezentowane zostaną standardy i protokoły wykorzystywane przez systemy i urządzenia multimedialne. Przedstawione zostaną wybrane zagadnienia jakości transmisji multimedialnej.

Pełny opis:

Wykłady (22 godz.):

Architektura współczesnych systemów multimedialnych. Odtwarzanie informacji w systemach multimedialnych. Elementy przekazu multimedialnego. Synchronizacja usług w systemie multimedialnym. 4 godz.

Komunikacja multimedialna w systemach wąskopasmowych, szerokopasmowych i pakietowych. 2 godz.

Protokoły transportowe usług multimedialnych - RTP, RTCP, RTSP. 4 godz.

Sygnalizacja w systemach multimedialnych - H.323, SIP. 4 godz.

Jakość transmisji multimedialnej. Przyczyny utraty jakości. Metody badania i oceny jakości. 4 godz.

Systemy multimedialnych usług interaktywnych – wideo pakietowe, strumieniowe, na żądanie. 4 godz.

Laboratoria (16 godz.):

Analiza protokołów sygnalizacji w systemach multimedialnych. 4 godz.

Badanie jakości transmisji multimedialnej metodą PESQ. 4 godz.

Badanie jakości transmisji multimedialnej metodą logatomową. 4 godz.

Strumieniowanie informacji multimedialnej. 4 godz.

Seminarium (6 godz.):

Platformy komunikacji multimedialnej – możliwości, usługi. Protokoły opisu treści multimedialnych. 4 godz.

Pomiary jakości z wykorzystaniem narzędzi programowych. 2 godz.

Rozliczenie liczby godzin:

Wykład: 22 godz.

Praca własna studentów nad opanowaniem wiedzy z wykładu: 12 godz.

Ćwiczenia laboratoryjne : 16 godz.

Przygotowanie do laboratoriów i opracowanie sprawozdań: 36 godz.

Seminarium: 6 godz.

Praca własna studentów związana z przygotowaniem do seminarium: 16 godz.

Udział studentów w konsultacjach: 8 godz.

Udział w egzaminie z przedmiotu: 4 godz.

Razem: 120 godz.

Literatura:

Bartosz Antosik, Transmisja internetowa danych multimedialnych w czasie rzeczywistym, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010

Marek Bromirski, Telefonia VoIP. Multimedialne sieci IP, Wydawnictwo BTC, 2006

Richard Schaphorst, Videoconferencing and Videotelephony, Artech House, 1999

Olivier Hersent, Beyond VoIP Protocols, Wiley, 2005

Efekty uczenia się:

W1 – ma wiedzę z zasad funkcjonowania systemów multimedialnych, architektury systemów multimedialnych / K_W03, K_W09

W2 – zna techniki pobierania treści multimedialnych / K_W12

W3 – ma wiedzę z zakresu funkcjonowania wybranych protokołów sygnalizacji i sterowania transmisją multimedialną / K_W10

W4 – zna architekturę, protokoły i zasady funkcjonowania systemów wspierania jakości usług multimedialnych / K_W12

U1 – potrafi wskazać etapy komunikacji multimedialnej / K_U14, K_U18

U2 – zdoła zaproponować protokół sygnalizacyjny i transportowy dla różnych typów usług multimedialnych / K_U11, K_U19

U3 – jest w stanie przeprowadzić ocenę jakości dla wybranych usług multimedialnych / K_U07, K_U09

U4 – potrafi skonfigurować system multimedialny w zakresie świadczenia usługi VoIP oraz usługi strumieniowania wideo / K_U05, K_U08

K1 – ma świadomość potrzeby rozwijania wiedzy w obszarze systemów multimedialnych/ K_K01, K_K02, K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin jest przeprowadzany w formie testu końcowego .

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie laboratoriów oraz seminarium.

Efekty W1, W2, W3, W4 sprawdzane są: kolokwium wstępnym na ćwiczeniach laboratoryjnych, testem końcowym.

Efekty W1, W3, W4 sprawdzane są podczas seminarium w oparciu o przygotowaną i wygłoszoną prezentację

Efekt U1, U2, U3, U4 sprawdzany jest podczas ćwiczeń laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)