Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie systemów radiokomunikacyjnych-PW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEGCSM-PSR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie systemów radiokomunikacyjnych-PW
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 18/+, L 12/+

Przedmioty wprowadzające:

Zaawansowane Techniki Bezprzewodowe:

Wymagania wstępne: techniki stosowane w systemach bezprzewodowych 3G, 4G, interfejs radiowy, procedury systemowe

Programy:

Elektronika i Telekomunikacja / Systemy Telekomunikacyjne


Autor:

prof. dr hab. inż. Piotr GAJEWSKI

Bilans ECTS:

2

Skrócony opis:

Architektury i modele sieci radiokomunikacyjnych. Zasoby radiowe, metody zarządzania zasobami. Zasady projektowania struktur komórkowych, komputerowe narzędzia wspomagania projektowania systemów radiokomunikacyjnych.

Pełny opis:

1. Architektury, modele siatkowe, funkcje i parametry interfejsu radiowego. Zasady projektowania struktur komórkowych, projektowanie struktur regularnych W 2

2. Projektowanie sieci UTRAN W 6

3. Projektowanie sieci LTE W 4

4. Optymalizacja sieci radiowej W 1

5. Planowanie linii radiowych W 1

6. Planowanie sieci WLAN W 2

7. Zaplanowanie sieci komórkowej przy wykorzystaniu narzędzi programowych L 8

8. Narzędzia planowania linii radiowych i sieci WLAN L 4

Literatura:

podstawowa:

Wojnar A.: Systemy radiokomunikacji ruchomej lądowej, WKŁ 1989

Wesołowski K.: Systemy radiokomunikacji ruchomej, WKŁ 1998

Kołakowski J., Cichocki J., UMTS – System telefonii komórkowej trzeciej generacji, WKŁ 2003

Gajewski P., Wszelak S., - Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych, WKŁ 2008

uzupełniająca:

Gajewski P.: Optymalizacja przestrzenno-spektralnych struktur systemów komórkowych z rozpraszaniem widma i dostępem kodowym, WAT 2001

Laiho J. i in., Radio network planning and optimization for UMTS, Wiley&Sons, 2002

Nawrocki M., Kohler M., Agami H.: Understanding UMTS Radio Network Modelling, planning and automated optimisation, Theory and pratice, Wiley&Sons, 2006

Efekty uczenia się:

W wyniku realizacji przedmiotu student:

W1 - ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie elementów analizy matematycznej, procesów stochastycznych oraz metod optymalizacji niezbędnej do modelowania i analizy zaawansowanych systemów radiokomunikacyjnych oraz opisu i analizy działania oraz syntezy bezprzewodowych sieci obszarowych, w tym zwłaszcza typu komórkowego /K_W01

W2 - zna zasady i narzędzia projektowania złożonych sieci radiokomunikacyjnych spełniających warunki kompatybilności elektromagnetycznej /K_W06, K_W08, K_W09

U1 - potrafi pozyskiwać, uogólniać oraz interpretować informacje z literatury w zakresie przedmiotu / K_U01

U2 - umie przygotować, przeprowadzić eksperyment związany z opracowaniem projektu sieci radiokomunikacyjnej z wykorzystaniem programowych narzędzi projektowania oraz potrafi właściwie zinterpretować uzyskane wyniki / K_U02, K_U03

U3 - posiada umiejętność wykorzystania metod i modeli matematycznych elementów sieci radiokomunikacyjnej do realizacji projektów w obszarze radiokomunikacji / K_U06

K1 - ma świadomość ważności pozatechnicznej działalności inżynierskiej w zakresie wpływu na środowisko złożonych systemów radiokomunikacyjnych / K_K02

K2 - potrafi współdziałać w grupie spełniając w niej różne zadania / K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z przedmiotu uzyskiwana jest na podstawie: oceny zaliczenia (testu i kolokwiów), uwzględniając ocenę z laboratorium

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: zaliczenie kolokwiów oraz laboratorium

Efekty W1, W2, K1 sprawdzane są podczas kolokwiów

Efekty U2, U3, K2 sprawdzane są w trakcie laboratorium

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)