Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przetwarzanie sygnałów akustycznych-PW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEGCSI-PSA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przetwarzanie sygnałów akustycznych-PW
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W/16+, L/12+, S2

Przedmioty wprowadzające:

Przetwarzanie sygnałów: struktura i formowanie sygnałów

Modulacja i detekcja 1: zasada działania modulatorów i demodulatorów

Metodyka i techniki prog. 1: Wymagania wstępne: podstawy pracy w środowisku Matlab

Analiza sygnałów: podstawy przetwarzania cyfrowego sygnałów

Techniki i urz. multimedialne: formaty zapisu dźwięku i obrazu


Programy:

Elektronika i telekomunikacja/ Systemy telekomunikacyjne, Systemy teleinformatyczne


Autor:

dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski

Skrócony opis:

W ramach wstępu do przetwarzania sygnałów akustycznych omawiana jest ogólna charakterystyka dźwięku, zjawisko rozchodzenia się fali akustycznej oraz artykulacja. Następnie omawiane są mechanizmy percepcji akustycznej w dziedzinie amplitudy, częstotliwości i czasu oraz podstawowe efekty dźwiękowe. Omawiane są metody kompresji stratnej sygnału mowy w tym z wykorzystaniem wokoderów i standardów analizy i syntezy dźwięku. Prezentowane są również techniki ukrywania informacji w sygnale akustycznym zarówno w formie odpornych metod znakujących jak i steganograficznych.

Pełny opis:

Wykłady:

Wstęp do inżynierii dźwięku. Ogólna charakterystyka dźwięku, rozchodzenie się fali akustycznej, artykulacja. 2 godz.

Percepcja dźwięku. Postrzeganie dźwięku w dziedzinie amplitudy, częstotliwości i czasu. Systemy emisji, efekty dźwiękowe. 4 godz.

Kompresja stratna sygnału mowy. Analiza i synteza sygnału mowy, definicja i klasyfikacja wokoderów, standardy przetwarzania i jakości mowy syntezowanej. 5 godz.

Techniki ukrywania informacji. Cel stosowania i klasyfikacja algorytmów ukrywających w sygnale oryginalnym informację dodatkową. 5 godz.

Laboratoria:

Formowanie efektów dźwiękowych. Realizacja efektów: pitch shifting, time warping, vibrato, stereo phaser, vibrato, flanger. 4 godz.

Wokodery parametryczne. Symulacja działania wybranych klas wokoderów. 4 godz.

Testy wierności oraz integralności sygnału

Testy BS 1116.1 oraz test z wykorzystaniem internetowej aplikacji

odsłuchowej typu klient-serwer. 4 godz.

Seminarium;

Algorytmy przetwarzania sygnałów akustycznych. Szczegółowa analiza wybranych algorytmów, prezentacja działania, możliwości zastosowania i ocena funkcjonalna. 2 godz.

Literatura:

podstawowa:

Edward Ozimek, Dźwięk i jego percepcja. Aspekty fizyczne i psychoakustyczne, PWN 2002

Bartosz Ziółko, Mariusz Ziółko, Przetwarzanie mowy, Wydawnictwa AGH, 2011

Ryszard Tadeusiewicz, Sygnał mowy, WKŁ 1988

Tomasz P. Zieliński, Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów. Od Teorii do zastosowań, WKŁ 2005

dodatkowa:

Wojciech Butryn, Dźwięk cyfrowy, WKŁ 2001

Andrzej Czyżewski, Dźwięk cyfrowy. Wybrane zagadnienia teoretyczne, technologia , zastosowania, EXIT 1998

Mark Owen, Przetwarzanie sygnałów w praktyce, WKŁ 2009

F. Alton Everest, Podręcznik akustyki, SONIA DRAGA 2004

Efekty uczenia się:

W1 Student zna podstawowe metody przetwarzania sygnałów w systemach telekomunikacyjnych, w tym metody operujące w dziedzinie transformat oraz czasu/ K_W16

W2 Student na uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie akwizycji, nadawania i odbioru sygnałów akustycznych w systemach telekomunikacyjnych/ K_W23

U1 Student potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe do analizy i oceny działania elementów i układów elektronicznych, urządzeń i systemów telekomunikacyjnych/ K_U07

U2 Student potrafi dokonać analizy sygnałów zdeterminowanych i losowych oraz prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe/ K_U08

K1 Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty skutki działalności inżyniera w obszarze elektroniki, telekomunikacji, teleinformatyki, w tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje/ K_K02

K2 Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania/ K_K04

K3 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy/ K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie średniej ocen z laboratoriów i seminarium.

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: pozytywne oceny ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i z seminarium. Na ocenę z ćwiczeń laboratoryjnych składają się oceny z: kolokwiów wstępnych, pracy bieżącej oraz sprawozdań; efekty z kategorii wiedzy weryfikowane są podczas kolokwium wstępnego oraz w oparciu o sprawozdania; efekty z kategorii umiejętności weryfikowane są w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych; efekty z kategorii kompetencji społecznych weryfikowane są podczas ćwiczeń laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)