Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane techniki bezprzewodowe 2 - PW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEGCNM-ZTB2-PW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane techniki bezprzewodowe 2 - PW
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj studiów:

II stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+, C 2/+, L 8/+, S 6/+

Przedmioty wprowadzające:

 Modulacja i detekcja / Wymagania wstępne: istota podstawowych rodzajów modulacji wąskopasmowych i szerokopasmowych stosowanych w radiokomunikacji transmisja w kanałach z zanikami, metody podwyższania wierności transmisji

 Anteny i propagacja / Wymagania wstępne: modele propagacyjne i parametry anten

 Techniki bezprzewodowe / Wymagania wstępne: metody dostępu do medium radiowego, podstawowe wiadomości z zakresu telefonii komórkowej


Programy:

elektronika i telekomunikacja / systemy telekomunikacyjne

Autor:

dr inż. Leszek NOWOSIESLKI

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje: wprowadzenie w problematykę systemów łączności bezprzewodowej UMTS oraz LTE, architekturę systemów łączności komórkowej oraz analizę sygnałów łącza radiowego.

Pełny opis:

I. Wykłady z wykorzystaniem prezentacji komputerowej:

1. Podstawowe właściwości sygnału łącza radiowego systemu UMTS, 2 godz.

2. Dostęp do kanału radiowego w systemie UMTS, 2 godz.

3. Łącze FDD i TDD. Pojemność systemu UMTS, 2 godz.

4. Architektura systemu UMTS, kanały fizyczne i logiczne, 2 godz.

5. Zabezpieczenia przed błędami w systemie UMTS, 2 godz.

6. Architektura i parametry systemu LTE, 2 godz.

7. Podstawowe właściwości sygnałów łącza radiowego systemu LTE, 2 godz.

II. Ćwiczenia audytoryjne ugruntowujące wiedzę pozyskaną na wykładach:

1. Szacowanie pojemności systemu UMTS, 2 godz.

III. Seminaria ugruntowujące wiedzę pozyskaną na wykładach:

1. Analiza sygnałów w łączu radiowym systemu UMTS, 4 godz.

2. Analiza parametrów łącza radiowego systemu LTE, 2 godz.

IV. Laboratorium – przeprowadzanie pomiarów w warunkach laboratoryjnych i przy pomocy symulacji komputerowej:

1. Analiza i pomiary parametrów sygnałów łącza radiowego systemu UMTS w warunkach laboratoryjnych, 4 godz.

2. Analiza parametrów sygnałów łącza radiowego systemu UMTS z wykorzystaniem symulacji komputerowej, 4 godz.

Literatura:

podstawowa:

1. J. Kołakowski, J. Cichocki, UMTS system telefonii komórkowej trzeciej generacji, 2003

2. A.Wojnar, Systemy radiokomunikacji ruchomej lądowej, 1989

uzupełniająca:

3. W. Hołubowicz, P. Płóciennik, Systemy łączności bezprzewodowej, 1995

Efekty uczenia się:

W1 / ma pogłębioną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład systemów telefonii komórkowej 3G i 4G / K-W03

W2 / zna i rozumie algorytmy wykorzystywane w systemach elektronicznych lub telekomunikacyjnych z obszaru specjalizacji / K_W07

W3 / ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie systemów i urządzeń telefonii komórkowej 3G i 4G / K_W09

W4 / ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie technik stosowanych w systemach telefonii komórkowej 3G i 4G / K_W12

U1 / potrafi pozyskiwać informacje z literatury, i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie / K_U01

U2 / potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania / K_U02

U3 / potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników / K_U03

U4 / potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji / K_U04

K1 / rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób / K_K01

K2 / potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role / K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: zaliczenia.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia.

efekty W1, W2, W3, W4 sprawdzenie na wykładach, ćwiczeniach i seminariach;

efekty U1 – sprawdzenie na ćwiczeniach i seminariach;

efekt U1, U2, U3, U4, K1, K2 – zaliczenie sprawozdania z laboratorium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)