Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria informacji i kodowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEGCNM-TIiK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria informacji i kodowania
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+; C 14/+

Przedmioty wprowadzające:

Analiza matematyczna i algebra z geometrią analityczną - wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć z zakresu teorii mnogości, analizy matematycznej i algebry liniowej


Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna - wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć rachunku prawdopodobieństwa.

Programy:

Semestr: 1 / Kierunek studiów: elektronika i telekomunikacja / Specjalność: wszystkie specjalności

Autor:

dr inż. Tadeusz PIETKIEWICZ

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 14 godz.

2. Praca własna studentów nad opanowaniem wiedzy z wykładu / 22 godz.

3. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 14 godz.

4. Przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 28 godz.

5. Zaliczenie przedmiotu / 4 godz.

6. Udział w konsultacjach / 8 godz.


Sumaryczne obciążenia pracą studenta: 90 godz. / 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1. + 3. + 5. + 6. = 30 / 1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3. + 4. = 42 / 1,5 ECTS

Skrócony opis:

Modele źródeł informacji dyskretnych. Probabilistyczne miary ilości informacji generowanych przez dyskretne źródła informacji. Rozszerzenie źródła informacji. Entropia źródeł rozszerzonych. Źródła Markowa m-tego rzędu. Straty informacji w kanale telekomunikacyjnym. Przepustowość kanałów dyskretnych. Podstawowe pojęcia z teorii kodowania. Kody beznadmiarowe. Liniowe kody blokowe. Kody cykliczne. Reguły decyzyjne i ich klasyfikacja. Optymalizacja reguł decyzyjnych w przypadku informacji dyskretnych.

Pełny opis:

Wykład / werbalno-wizualna prezentacja treści programowych

1. Modele źródeł informacji dyskretnych. Probabilistyczne miary ilości informacji generowanych przez dyskretne źródła informacji. / 2

2. Rozszerzenie źródła informacji. Entropia źródeł rozszerzonych. Źródła Markowa m-tego rzędu. Straty informacji w kanale telekomunikacyjnym. Przepustowość kanałów dyskretnych. / 2

3. Podstawowe pojęcia teorii kodowania. Kody beznadmiarowe / 2

4. Liniowe kody blokowe. / 2

5. Kody cykliczne. / 4

6. Zaliczenie przedmiotu. / 2

Ćwiczenia / samodzielne wykonywanie ćwiczeń rachunkowych

1. Modele źródeł informacji dyskretnych. Probabilistyczne miary ilości informacji generowanych przez dyskretneźródła informacji. / 2

2. Rozszerzenie źródła informacji. Entropia źródeł rozszerzonych. Źródła Markowa m-tego rzędu. Straty informacji w kanale telekomunikacyjnym. Przepustowość kanałów ciągłych i dyskretnych. / 2

3. Podstawowe pojęcia teorii kodowania. Kody beznadmiarowe / 2

4. Liniowe kody blokowe. / 2

5. Kody cykliczne. / 4

6. Zaliczenie. / 2

Literatura:

podstawowa:

1. Kwiatkowski W.: Wprowadzenie do kodowania. BEL Studio , Warszawa 2010

2. Chojcan J., Rutkowski J.: Zbiór zadań z teorii informacji i kodowania, Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2001

3. Wesołowski K..: Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, Warszawa, WKŁ, 2006

uzupełniająca:

1. Dąbrowski A., Dymarski P.: Podstawy transmisji cyfrowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004

2. Neubauer A., Freudenberger J., Kuehn V.: Coding theory – Algorithms, Architectures, and Applications, J. Whiley & Sons, Chichester, 2007

Efekty uczenia się:

W1/ Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów matematyki, obejmującą elementy analizy matematycznej, procesy stochastyczne, metody optymalizacji. / K_W01

W2/ Zna i rozumie algorytmy wykorzystywane w systemach elektronicznych lub telekomunikacyjnych z obszaru specjalizacji. / K_W07

W3/ Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie elektroniki, telekomunikacji oraz informatyki. / K_W09

W4/ Ma pogłębioną wiedzę w zakresie przetwarzania i bezpieczeństwa informacji w systemach telekomunikacyjnych. / K_W10

W5/ Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie technik i technologii stosowanych w systemach elektronicznych lub telekomunikacyjnych. / K_W12

U1/ Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie. / K_U01

U2/ Potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując, do realizacji projektów w obszarze elektroniki lub telekomunikacji. / K_U06

U3/ Potrafi ocenić i porównać rozwiązania projektowe oraz procesy wytwarzania elementów i układów elektronicznych, ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne. / K_U08

K1/ Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko. / K_K02

K2/ Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. / K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie zaliczenia.

Zaliczenie jest przeprowadzane w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń audytoryjnych.

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia przedmiotu stanowi uzyskanie ponad połowy maksymalnej liczby punktów z kolokwium zaliczeniowego.

Efekty W1 – W5 sprawdzane są podczas kolokwium zaliczeniowego.

Efekty U1 – U3, K1, K2 sprawdzane są podczas wykonywania ćwiczeń audytoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)