Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sterowanie urządzeniami telekomunikacyjnymi-PW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEGCNI-SUT-PW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sterowanie urządzeniami telekomunikacyjnymi-PW
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W6/+;L6/+;P6/z

Przedmioty wprowadzające:

Metodyka i techniki programowania 1 i 2. Wymagania wstępne: programowanie z użyciem funkcji w języku C++,

programowanie interfejsu graficznego w języku C++,

elementy programowania obiektowego


Języki programowania. Wymagania wstępne:

obsługa interfejsów komunikacyjnych

programowanie sieciowe


Programy:

Elektronika i telekomunikacja / Systemy telekomunikacyjne

Autor:

dr inż. Jarosław Michalak

ppłk mgr inż. Robert Krawczak

Skrócony opis:

Ogólne zasady zdalnego sterowania urządzeniami telekomunikacyjnymi, podstawowe zasady tworzenia protokołów i algorytmów sterowania urządzeniami, wykorzystanie pakietu C++ Builder do budowy aplikacji sterującej zdalnie wybranym urządzeniem.

Pełny opis:

- wykłady bazujące na prezentacjach komputerowych

- opis techniczny wybranych urządzeń

- problemowa - w ramach projektu oparta na pracy z materiałami z wykładu i literaturą

- pokazy w ramach zajęć laboratoryjnych

Wykłady:

1. Ogólne zasady zdalnego sterowania urządzeń. Wykorzystanie funkcji modemowych w urządzeniach telekomunikacyjnych.

2. Znaczenie SDK w sterowaniu. Zapoznanie z pakietem C++ Builder.

3. Sieci przewodowe i bezprzewodowe jako medium transmisyjne w systemach sterowania. Budowa i uruchamianie aplikacji sterującej urządzeniem.

Laboratoria:

1. Sterowanie urządzeniami modemowymi.

2. Sterowanie urządzeniami z wykorzystaniem SDK.

Projekt:

1. Opracowanie aplikacji sterującej i aplikacji sterowanej lub budowa sieci wymiany danych.

Literatura:

podstawowa:

1. B. W. Kernighan, D. M. Ritchie, Język ANSI C, WNT, 2000

2. J. Hollingworth i inni, C++ Builder 5. Vademecum profesjonalisty. Tom 1 i 2, Helion, 2001

3. K. Barteczko, Praktyczne wprowadzenie do programowania obiektowego w języku C++, Lupus, 1993

uzupełniająca:

1. A. Daniluk, RS 232C - praktyczne programowanie. Od Pascala i C++ do Delphi i Buildera,

Helion, 2002

2. A. Daniluk, USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++, Helion, 2009

3. TS 127 007 V9.5.0 AT command set for User Equipment (UE), ETSI, 2010

Efekty uczenia się:

W1 / Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie sterowania urządzeniami telekomunikacyjnymi z wykorzystaniem komputerów oraz programowania w środowisku C++ Builder / K_W06

W2 / Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie urządzeń modemowych oraz strumieniowych wchodzących w skład systemów telekomunikacyjnych pod kątem sterowania / K_W10

U1 / Student potrafi sformułować algorytm sterowania systemem, po-sługuje się językiem C++ oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych sterujących urządzeniem telekomunikacyjnym / K_U17

K1 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania / K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie oceny średniej ważonej z ćwiczeń laboratoryjnych i projektu.

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: pozytywnie ocenione ćwiczenia laboratoryjne oraz przedstawienie poprawnie działającego projektu z opisem.

Efekty W1, W2 sprawdzane są wykonaniem ćwiczeń laboratoryjnych wraz z wnioskami.

Efekt U1 sprawdzany jest praktyczną realizacją projektu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)