Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Telewizja dozorowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEBCSI-TD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0714) Elektronika i automatyzacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Telewizja dozorowa
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/+, L24/+

Przedmioty wprowadzające:

Technologia informacyjna Wymagania wstępne: pożądana ogólna znajomość zagadnień dotyczących sprzętu i oprogramowania związanego z tworzeniem, przesyłaniem, prezentowaniem i zabezpieczaniem informacji.

Fizyka Wymagania wstępne: znajomość teorii pola elektromagnetycznego, techniki mikrofal i optoelektroniki.

Podstawy elektroniki Wymagania wstępne: znajomość układów elektronicznych.


Programy:

Elektronika i Telekomunikacja / Inżynieria systemów bezpieczeństwa/semestr VII

Autor:

dr inż. Marek Piszczek

Bilans ECTS:

Określenie całkowitej liczby godzin:

1. wykład 20 godz.

2. praca własna studentów nad opanowaniem wiedzy z wykładu 6 godz.

3. ćwiczenia laboratoryjne 24 godz.

4. przygotowanie do laboratoriów 4 godz.

5. przygotowanie sprawozdania z laboratorium 4 godz.

6. zaliczenie i konsultacje 2 godz.


Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60/2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczyciela: 20+24+2 = 46 /1.5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 24 = 24/0.5 ECTS

Razem: 60 godz. - 2 ECTS


Skrócony opis:

Treść zajęć obejmuje m.in.:

- Systemy bezpieczeństwa w obiektach.

- Kamery i czujniki stosowane w systemach alarmowych.

- Charakterystyka systemów CCTV.

- Projektowanie systemów CCTV.

- Programowanie, zapis, rejestracja, obserwacja sygnałów telewizyjnych.

- Transmisja danych obrazowych.

- Kamery, moduły przetwarzania obrazu, monitory, wyposażenie dodatkowe.

- Elementy analizy obrazu

Pełny opis:

Wykłady / metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych z wykorzystaniem technik audiowizualnych; podanie

informacji teoretycznych i wskazanie przykładów ilustrujących praktykę; podanie tematów do samodzielnego studiowania.

Tematy kolejnych zajęć:

1. Wprowadzenie do zagadnień z zakresu telewizji dozorowej.

Akty prawne w zakresie CCTV. Normy dla systemów alarmowych. Systemy dozorowe CCTV. 4 godz.

2. Podstawy akwizycji, przetwarzania i ekspozycji obrazu w systemach CCTV. 4 godz.

3.Elementy systemów CCTV: kamery, moduły przetwarzania obrazu, monitory, wyposażenie dodatkowe. 4 godz.

4. Standardy systemów wizyjnych. Transmisja danych obrazowych. 2 godz.

5. Rozwiązania sieciowe w systemach telewizji dozorowej: kamery IP, wideo serwery. 4 godz.

6.Testowanie komponentów CCTV. 2 godz.

Laboratoria / metody dydaktyczne: zastosowanie praktyczne wiadomości przekazywanych w czasie wykładów/

Tematy kolejnych zajęć :

1. Typy kamer w systemach CCTV 4 godz.

2. Rejestracja obrazu w analogowym i cyfrowym monitoringu wizyjnym. 4 godz.

3. Metody transmisji danych wizyjnych: przewodowe, bezprzewodowe, światłowodowe 4 godz.

4. Testowanie systemu telewizji dozorowej 4 godz.

Literatura:

1.Radziejewski R., Siudalski S. J., Ochrona osób i mienia, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2013;

2. Orzechowski J., Urządzenia wizyjne, 2002

3. Paweł. Kałużny, Telewizyjne systemy dozorowe, 2008

4. Orzechowski J., Podstawy techniki telewizyjnej, 1999

5. Wójcik A., Systemy telewizji użytkowej, 1998

6. Domjanowski V., CCTV, 1999

uzupełniająca:

1. Stefan Jerzy Siudalski, Przepisy i normy elektryczne - monitoring i systemy alarmowe Monitoring i systemy alarmowe, 2014

2. Polskie normy: Systemy alarmowe, Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczących zabezpieczeń

3. CCTV for security professionals, Alan R. Matchett, 2003

Efekty uczenia się:

W1 / Student zna i rozumie metodyki projektowania systemów monitoringu wizyjnego, podstawowe zagadnienia związane z algorytmami obróbki sygnałów w kamerach, ma wiedzę z zakresu matematyki niezbędną do opracowania bilansu energetycznego systemu telewizji dozorowej oraz obliczania przekrojów kabli do uzyskania założonego zasięgu działania systemu. / K_W01

W2 / Student zna specjalizowane programy komputerowe do oprogramowania komponentów systemu telewizji dozorowej oraz potrafi je wykorzystać podczas uruchomienia systemów monitoringu wizyjnego / K_W15

W3 / Student ma podstawową wiedzę o architekturze systemów ochrony i sieci komputerowych, niezbędną do instalacji, obsługi i konserwacji systemów CTTV / K_W08

W4 / Student zna zasady rozchodzenia się fal radiowych, kompatybilności elektromagnetycznej, systemów zasilania awaryjnego i zabezpieczeń przeciw wyładowaniom elektromagnetycznym / K_W04

U1 / Student potrafi pozyskiwać informację z literatury oraz innych dobranych źródeł o nowościach, trendach rozwojowych współczesnych systemów monitoringu wizyjnego, potrafi integrować uzyskane informacje w celu doskonalenia procesu projektowania systemu CCTV/ K_U01

U2 / Student potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi systemów CTTV w środowisku zawodowym w celu weryfikacji i oceny parametrów tych systemów / K_U13

K1 / Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty prawne dotyczące zasad projektowania elektronicznych systemów CTTV, w tym związanej odpowiedzialności za podejmowane decyzje projektowe / K_K02

K2 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania / K_K04

Metody i kryteria oceniania:

 Zaliczenie przeprowadzane jest w formie pisemno(test)-ustnej i obejmuje całość programu przedmiotu.

 Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń laboratoryjnych (na podstawie kolokwiów wstępnych, pracy bieżącej i sprawozdań).

 Efekty TvD_W01, TvD_W02, TvD_W03, TvD_W04, TvD_U01, TvD_U02, TvD_K01, TvD_K02 sprawdzane są w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych i zaliczenia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)