Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy projektowania systemów alarmowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEBCSI-PPSA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy projektowania systemów alarmowych
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/+; C 14/+; L 10/z ; Razem: 44

Przedmioty wprowadzające:

Informatyka - Wymagania wstępne: znajomość edytorów Microsoft Office i Visio, programu Corel.

Fizyka - Wymagania wstępne: znajomość teorii pola elektromagnetycznego, techniki mikrofal i optoelektroniki.

Podstawy elektroniki - Wymagania wstępne: znajomość układów elektronicznych analogowych i cyfrowych, znajomość podstaw analizy widmowej.

Programy:

V / Elektronika i Telekomunikacja / Inżynieria systemów bezpieczeństwa

Autor:

dr hab. inż. Adam Rosiński

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. wykład / 20

2. praca własna studentów nad opanowaniem wiedzy z wykładu / 20

3. ćwiczenia laboratoryjne / 10

4. ćwiczenia rachunkowe / 14

5. przygotowanie do laboratoriów / 10

6. przygotowanie sprawozdania z laboratorium / 10

7. zaliczenie i konsultacje / 6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 90 / 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+4.+7.=50 / 2 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.=10 / 0,5 ECTS

Skrócony opis:

Treść zajęć obejmuje m.in.:

- Systemy bezpieczeństwa w obiektach.

- Czujki i czujniki stosowane w systemach alarmowych.

- Charakterystyka systemów sygnalizacji włamania i napadu.

- Projektowanie systemów sygnalizacji włamania i napadu.

- Programowanie systemów sygnalizacji włamania i napadu.

- Bilans energetyczny systemów sygnalizacji włamania i napadu.

Pełny opis:

Wykłady / metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych z wykorzystaniem technik audiowizualnych; podanie informacji teoretycznych i wskazanie przykładów ilustrujących teorię; podanie tematów do samodzielnego studiowania.

Tematy kolejnych zajęć:

1. Systemy bezpieczeństwa w obiektach / 4 godz.

Charakterystyka systemów alarmowych. Normy prawne dotyczące systemów alarmowych (PN EN i NO).

2. Czujki i czujniki stosowane w systemach alarmowych / 4 godz.

Podział i klasyfikacja czujek. Charakterystyka, właściwości i zasady stosowania: czujników magnetycznych, czujek pasywnych podczerwieni, czujek aktywnych podczerwieni, czujek mikrofalowych, czujek ultradźwiękowych, czujek zbicia czyby, czujek wibracyjnych, czujek dualnych.

3. Charakterystyka systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) / 6 godz.

Charakterystyka ogólna, podział, właściwości i zasady stosowania urządzeń wchodzących w skład SSWiN: centrale alarmowe, moduły rozszerzające, manipulatory, tablice synoptyczne, linie wejściowe, linie wyjściowe, magistrale transmisyjne, sygnalizatory.

Konfiguracja i programowanie central alarmowych.

4. Projektowanie systemów sygnalizacji włamania i napadu / 6 godz.

Zasady projektowania SSWiN z uwzględnieniem wymagań zawartych w normach PN EN. Kosztorys SSWiN.

Ćwiczenia / metody dydaktyczne: repetytorium i utrwalenie elementów treści programowych; dyskusja; podanie projektu do samodzielnego opracowania.

Tematy kolejnych zajęć:

1. Projektowanie systemów sygnalizacji włamania i napadu / 14 godz.

Opracowanie projektu SSWiN dla wybranego obiektu z uwzględnieniem norm PN EN.

Laboratoria / metody dydaktyczne:zastosowanie praktyczne poznanych wiadomości do oceny niezawodnościowo-eksploatacyjnej systemów bezpieczeństwa.

Tematy kolejnych zajęć:

1. Projektowanie systemów sygnalizacji włamania i napadu / 4 godz.

Analiza i konfiguracja SSWiN dla określonego obiektu.

2. Programowanie systemów sygnalizacji włamania i napadu / 3 godz.

Programowanie SSWiN dla określonego obiektu. Zastosowanie oprogramowania komputerowego służącego do wspomagania procesu projektowania i nadzoru SSWiN.

3. Bilans energetyczny systemów sygnalizacji włamania i napadu / 3 godz.

Obliczenie bilansu energetycznego SSWiN. Określenie wymaganej pojemności rezerwowego źródła zasilania zgodnie z normami PN EN.

Literatura:

podstawowa:

- Wójcik A. (red.): Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń. Verlag Dashöfer, Warszawa 2011.

- Niezabitowska E. (red.): Budynek inteligentny. T. 2, Podstawowe systemy bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.

- Zestaw instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych.

uzupełniająca:

- Norma PN-EN 50131-1:2009: Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Wymagania systemowe.

- Norma PN-EN 50131-6:2009: Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Zasilanie.

- czasopismo: „Zabezpieczenia”, www.zabezpieczenia.com.pl.

- czasopismo „Ochrona mienia i informacji”, www.ochrona-mienia.pl.

- Norman T.: Integrated security systems design. Butterworth Heinemann, 2007.

- Fischer R., Halibozek E., Walters D.: Introduction to Security. Butterworth-Heinemann, 2012.

Efekty uczenia się:

W1 - Student zna i rozumie metodyki projektowania systemów alarmowych, podstawowe zagadnienia związane z algorytmami obróbki sygnałów w czujkach, ma wiedzę z zakresu matematyki niezbędną do opracowania bilansu energetycznego systemu alarmowego oraz obliczania przekrojów kabli do uzyskania założonego zasięgu działania systemu.

W2 - Student zna specjalizowane programy komputerowe do oprogramowania central alarmowych i nastaw ich parametrów oraz potrafi je wykorzystać podczas uruchomienia systemów alarmowych.

W3 - Student ma podstawową wiedzę o architekturze systemów ochrony i sieci komputerowych, niezbędną do instalacji, obsługi i konserwacji systemów alarmowych.

W4 - Student posiada wiedzę niezbędna do zrozumienia generacji, modulacji, detekcji i demodulacji sygnałów.

U1 - Student potrafi pozyskiwać informację z literatury oraz innych dobranych źródeł o nowościach, trendach rozwojowych współczesnych elektronicznych systemów alarmowych, potrafi integrować uzyskane informacje w celu doskonalenia procesu projektowania systemu alarmowego.

U2 - Student potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi central alarmowych systemów alarmowych w środowisku zawodowym w celu weryfikacji i oceny parametrów tych systemów.

U3 - Student potrafi opracować dokumentację projektowo - kosztorysową elektronicznych systemów alarmowych z uwzględnieniem zaleceń instalacyjnych producenta.

K1 - Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty prawne dotyczące zasad projektowania elektronicznych systemów alarmowych, w tym związanej odpowiedzialności za podejmowane decyzje projektowe.

K2 - Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

Metody i kryteria oceniania:

- Zaliczenie przeprowadzane jest w formie pisemno(test)-ustnej i obejmuje całość programu przedmiotu.

- Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń laboratoryjnych (na podstawie kolokwiów wstępnych, pracy bieżącej i sprawozdań).

- Efekty W1, W3, U1 i U3 sprawdzane są w czasie ćwiczeń rachunkowych i zaliczenia.

- Efekty W2, W4, U2, K1, K2 sprawdzane są w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych i rachunkowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)