Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inteligentne instalacje elektryczne-PW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEBCSI-IIE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inteligentne instalacje elektryczne-PW
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 18/+; L/12+

Przedmioty wprowadzające:

Obwody i sygnały elektryczne/znajomość praw obowiązujących w obwodach elektrycznych.

Zasilanie urządzeń elektronicznych/znajomość podstawowych zasad przetwarzania energii elektrycznej prądu przemiennego i stałego.

Programy:

V/ Elektronika i Telekomunikacja/ Systemy informacyjno-pomiarowe, Inżynieria systemów bezpieczeństwa

Autor:

dr inż. Marek SUPRONIUK

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 18

2. Praca własna studentów nad opanowaniem wiedzy z wykładu / 4

3. Ćwiczenia laboratoryjne / 12

4. Przygotowanie do laboratoriów i opracowanie sprawozdań / 14

5. Konsultacje / 8

6. Zaliczenie / 4

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 60 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+6.=42 / 1,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4.=26 / 1 ECTS

Skrócony opis:

Różnice między instalacją tradycyjną a inteligentną. Idea inteligentnego budynku. Instalacje elektryczne w inteligentnych budynkach. Instalacja w systemie EIB: urządzenia magistralne i urządzenia systemowe, topologia, struktura logiczna, uruchomienie instalacji, dokonywanie zmian w oprogramowaniu instalacji i funkcjonowaniu urządzeń magistralnych. Tendencje rozwojowe inteligentnych instalacji elektrycznych. Instalacja w systemie xComfort.

Pełny opis:

Wykłady/metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych w postaci prezentacji w PowerPoint:

Tematy kolejnych zajęć:

1. Tradycyjna instalacja elektryczna:

Dobór przekroju przewodu, dobór zabezpieczeń, dopuszczalny spadek napięcia / 2h

2. Wprowadzenie do zagadnień inteligentnych instalacji elektrycznych:

Przedstawienie celów, zasad i zakresu działania Stowarzyszenia Europejskiej Magistrali Instalacyjnej KONNEX. Zastosowanie systemu KNX do sterowania i zarządzania urządzeniami i systemami w obiektach budynkowych / 2h

3. Podstawowe zagadnienia związane z technologią KNX:

Funkcja zasilacza, transmisja danych, parametry przewodu magistralnego / 2h

4. Programowanie urządzeń za pomocą programu ETS:

Zapoznanie z oprogramowaniem narzędziowym ETS, realizacja prostych funkcji za pomocą programu ETS4 – uruchamianie elementarnych projektów / 2h

5. Struktura i organizacja systemu KNX:

Topologia, adresowanie urządzeń, transmisja danych przy pomocy magistrali – telegramy, funkcje sprzęgła / 2h

6. Właściwości i funkcje urządzeń magistralnych:

Port magistralny, adresy grupowe i fizyczne, funkcje włącz / wyłącz, kontrola ściemniania, kontrola żaluzji funkcje i zastosowanie KNX Powerline / 2h

7. Instalacja systemu KNX:

Typy przewodu magistralnego, szyna danych, zapobieganie powstawaniu pętli, magistralna kostka przyłączeniowa, złączka z ochronnikiem przepięciowym / 2h

8. Instalacja elektryczna w systemie Domito:

Zapoznanie z oprogramowaniem narzędziowym, uruchamianie prostych projektów / 2h

9. Instalacja elektryczna w systemie xComfort:

Zapoznanie z oprogramowaniem narzędziowym MRF, realizacja prostych funkcji za pomocą programu MRF – uruchamianie elementarnych projektów / 2h

Laboratoria /metody dydaktyczne: zastosowania praktyczne poznawanych zagadnień.

Tematy kolejnych zajęć:

1) Programowanie instalacji w systemie KNX cz. I / 4h

2) Programowanie instalacji w systemie KNX cz. II / 4h

3) Programowanie instalacji w systemie xComfort / 4h

Literatura:

podstawowa:

1. Markiewicz H.: Instalacje elektryczne, WNT, Warszawa, 2002.

2. Petykiewicz P.: Nowoczesna instalacja elektryczna w inteligentnym budynku, COSiW SEP, Warszawa, 2001.

3. Petykiewicz P.: „Technika systemowa budynku instabus EIB, Podstawy projektowania”, ArsKom, Warszawa 1999.

4. N-SEP-E-002. Wytyczne. Komentarz. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania”. Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa 2002.

uzupełniająca:

1. Drop D., Jastrzebski D.: Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym z wykorzystaniem osprzetu firmy MOELLER. Poradnik Elektroinstalatora. COSiW SEP, Warszawa, 2002.

2. www.moeller.pl.

3. www.knx.org.

4. www.xcomfort.pl.

Efekty uczenia się:

W1 / wiedza o zaletach systemów inteligentnych instalacji i przewaga ich w porównaniu do tradycyjnych instalacji,/ K_W17

W2 / wiedza o funkcjonowaniu magistrali i jej urządzeń / K_W08, K_W10

U1 / umiejętność dokonywania optymalnego wyboru urządzeń magistrali pod kątem ich działania i możliwości wzajemnej współpracy / K_U09

U2 / umiejętność samodzielnego konfigurowania magistrali zgodnie z wymaganiami instalacji / K_U14

U3 / umiejętność posługiwania się oprogramowaniem ETS4 i MRF / K_U18

U4 / zdolność do samodzielnego instalowania, uruchamiania i obsługiwania systemu KNX, Domito oraz xComfort / K_U15

K1 / możliwość zdobycia certyfikatu KNX / K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest zaliczany na podstawie kolokwium przeprowadzanego w formie pisemnej, obejmującego całość programu przedmiotu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest również zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest wykonanie praktyczne i zaliczenie sprawozdań ze wszystkich ćwiczeń na ocenę pozytywną zgodnie z regulaminem obowiązującym w laboratorium. Ocena z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią ocen otrzymaną z poszczególnych ćwiczeń.

efekty W1, W2 - są sprawdzenie podczas zaliczenia;

efekt U1, U2, U3, U4 i K1– sprawdzane są podczas zajęć laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)