Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Eksploatacja systemów bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEBCSI-ESB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Eksploatacja systemów bezpieczeństwa
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/x, L 12/+, sem. 4/+, projekt 4/+; Razem: 34

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy eksploatacji systemów / podstawowe pojęcia, miary, struktury niezawodnościowe systemów, metody oceny procesu eksploatacji systemów.


Projektowanie systemów bezpieczeństwa / ocena zagrożenia obiektu technicznego, dobór klas systemów bezpieczeństwa, zasady instalowania czujek i central alarmowych w obiektach technicznych.


Telewizja dozorowa / budowa i zasada działania kamery, sposoby przetwarzania i kompresji sygnałów telewizyjnych, sposoby zapisu sygnałów wizyjnych.


Ochrona przeciwpożarowa / budowa i zasada działania czujek, sposoby adresowania czujek i sygnalizacji uszkodzeń w systemie, organizacji systemu powiadamiania.


Programy:

Semestr VI, Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja / specjalność: Inżynieria systemów bezpieczeństwa

Autor:

dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 14

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów /16

3. Udział w laboratoriach /12

4. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów /8

5. Przygotowanie się do testu /5

6. Udział w konsultacjach /5

7. Przygotowanie projektu obsługiwania zintegrowanego systemu bezpieczeństwa /4

8. Przygotowanie projektu użytkowania sytemu bezpieczeństwa (skupionego, rozproszonego i mieszanego) /4

9. Samodzielne przygotowanie projektu obsługiwania i prezentacji projektu użytkowania / 22

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90/3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczyciela: 1+3+4+7 = 34 /1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3+4+7+8+9= 56/2

Skrócony opis:

Przedmiot służy poznaniu podstawowych zasad, reguł, norm eksploatacyjnych które obowiązują w elektronicznych systemach bezpieczeństwa, tj. zasad organizacji przeglądów, konserwacji, użytkowania, napraw, zasad eksploatacji baterii akumulatorów oraz podstawowych pojęć z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej. Przedmiot zapoznaje z metodami i urządzeniami wspomagającymi procesy obsługiwania systemów bezpieczeństwa. Opisuje sposób organizacji przeglądów okresowych, konserwacji systemów ochrony w aspekcie przepisów normatywnych. Przedstawia także metody podwyższania niezawodności systemów bezpieczeństwa.

Pełny opis:

Wykłady / metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych z wykorzystaniem technik audiowizualnych; podanie informacji teoretycznych i wskazanie przykładów ilustrujących praktykę; podanie tematów do samodzielnego studiowania.

Tematy kolejnych zajęć (po 2 godziny lekcyjne):

1. Modelowanie procesu eksploatacji systemów bezpieczeństwa.

Ograniczenia wynikające z modelowania systemu. Opracowanie prostych modeli eksploatacyjnych.

2. Ogólne pojęcia i miary eksploatacyjne.

Podstawowe pojęcia, miary i wskaźniki eksploatacyjne elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa do obliczenia wskaźników eksploatacyjnych.

3. Metody oceny bezpieczeństwa procesu eksploatacji systemów bezpieczeństwa.

Podstawowe wskaźniki bezpieczeństwa procesu eksploatacyjnego systemu. Grafy procesów eksploatacyjnych systemu bez odnowy i z odnową bezpieczeństwa. Stany systemu bezpieczeństwa. Żywotność, porażenie, dyspozycyjność i odparowalność w systemach bezpieczeństwa. Wskaźniki bezpieczeństwa systemu z jedną magistralą bezpieczeństwa.

4. Trójwarstwowy model procesu eksploatacji. Procesy destrukcyjne w systemach bezpieczeństwa.

Proces użytkowy, destrukcyjny i przeciwdestrukcyjny w systemach bezpieczeństwa. Struktura systemu dozorująco- terapeutycznego. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne oddziaływujące na system. Elektryczne czynniki wymuszające proces destrukcyjny w systemie.

5. Przegląd obowiązujących norm i zaleceń w zakresie organizacji procesów eksploatacji systemów bezpieczeństwa. Organizacja procesów użytkowania i obsługiwania systemu bezpieczeństwa na przykładzie wybranego obiektu.

Podstawowe pojęcia dotyczące procesu obsługiwania w systemach bezpieczeństwa. Normy, zalecenia oraz organizacja procesu eksploatacji systemów bezpieczeństwa. Podstawowe pojęcia dotyczące użytkowania i obsługiwania w procesie eksploatacyjnym. Organizacja procesu użytkowania i obsługiwania na przykładzie wybranego systemu bezpieczeństwa.

6. Problemy eksploatacyjne systemów zasilających systemy ochrony wewnętrznej i zewnętrznej. Problemy kompatybilności elektromagnetycznej. Bilans energetyczny systemu bezpieczeństwa.

Typy zasilaczy w systemach bezpieczeństwa. Metoda określenia pojemności akumulatora. Wpływ warunków atmosferycznych na pojemność akumulatora. Kompatybilność zewnętrzna i wewnętrzna systemu. Sposoby zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej w systemie. Metody podwyższania niezawodności systemów bezpieczeństwa.Rodzaje nadmiarów występujące w systemach bezpieczeństwa. Graf procesu eksploatacyjnego systemu dla nadmiaru parametrycznego. Analiza struktur niezawodnościowych dla nadmiaru elementowego. Identyfikacja nadmiarów w systemach bezpieczeństwa.

7. Metody i urządzenia wspomagające procesy diagnozowania systemów bezpieczeństwa.

Dozorowanie sekwencyjne i równoległe systemu bezpieczeństwa. Sposoby testowania w systemach bezpieczeństwa. Nowoczesne systemy diagnostyczne. Przykład rozwiązania diagnozowania w systemie dźwiękowym. Metody i urządzenia wspomagające procesy obsługiwania systemów bezpieczeństwa. Przeglądy okresowe, konserwacje systemów ochrony w aspekcie przepisów normatywnych. Aspekty prawne dotyczące zasad eksploatacji systemów ochrony (elektronicznych systemów bezpieczeństwa). Dokumentowanie zdarzeń eksploatacyjnych.Trajektoria stanu systemu bezpieczeństwa. Obsługa techniczna w systemie. Czasy i rodzaje obsług w PN. Grafy obsługowe systemów. Obsługa miesięczna, kwartalna i roczna w elektronicznych systemach bezpieczeństwa. Sterowanie użytkiem i obsługą w systemach. Dokumentowanie zdarzeń eksploatacyjnych w systemie.

Laboratoria / metody dydaktyczne: zastosowanie praktyczne wiadomości przekazywanych w czasie wykładów do oceny niezawodności systemów bezpieczeństwa

Tematy kolejnych zajęć (po 4 godziny lekcyjne):

1. Optymalizacja niezawodnościowa struktury czujki temperatury

Elementy półprzewodnikowe i struktury niezawodnościowe wykorzystywane w procesie pomiaru temperatury. Ocena czułości i niezawodności struktur według programu SPICE.

2. Diagnozowanie układu sygnalizacji włamania. Diagnozowanie układu sygnalizacji pożaru.

Zasada adresowania czujek w systemie, diagnozowanie w systemie sygnalizacji włamania i napadu. Zasada adresowania czujek w systemie, diagnozowanie w systemie sygnalizacji pożaru.

3. Optymalizacja procesu eksploatacji elektronicznego systemu bezpieczeństwa.

Optymalizacja wskaźników niezawodnościowych procesu eksploatacyjnego systemów bezpieczeństwa.

Seminarium / metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych z wykorzystaniem technik audiowizualnych; wcześniejsze podanie tematów teoretycznych i wskazanie przykładów ilustrujących praktykę związaną z zasilaniem systemów, obsługą, nadzorem; opracowanie prezentacji wybranych tematów związanych z eksploatacją systemów.

Tematy kolejnych zajęć (po 2 godziny lekcyjne):

1. Zasilanie energetyczne elektronicznych systemów bezpieczeństwa (skupione, rozproszone, mieszane).

2. Obsługa profilaktyczna elektronicznych systemów bezpieczeństwa na przykładzie wybranego obiektu.

Projekt / metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych z wykorzystaniem technik audiowizualnych; wcześniejsze podanie tematów teoretycznych i wskazanie przykładów ilustrujących praktykę związaną z zasilaniem systemów, obsługą, nadzorem; opracowanie prezentacji wybranych tematów związanych z eksploatacją systemów.

Temat kolejnych zajęć - 4 godziny lekcyjne:

1. Projekt systemu zasilania i obsługi podstawowych i rezerwowych źródeł zasilania elektronicznych systemów bezpieczeństwa (skupione, rozproszone, mieszane).

2. Obsługa miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna elektronicznych systemów bezpieczeństwa na przykładzie wybranego obiektu (planowanie czynności obsługowych).

Literatura:

Literatura: podstawowa:

1. Kotowski W.: Ochrona osób i mienia, Wyd. ABC, Warszawa, 2000

2. Wójcik A. i inni: Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń, Wyd. Verlag Dashofer, Warszawa 2001

3. Pihowicz W.: Inżynieria bezpieczeństwa technicznego. Wyd. WNT, Warszawa, 2008

4. Będkowski L., Dąbrowski T.: Podstawy eksploatacji, cz.1. Podstawy diagnostyki technicznej. Wyd. WAT, Warszawa 2006

5. Będkowski L., Dąbrowski T.: Podstawy eksploatacji, cz.2. Podstawy niezawodności eksploatacyjnej. Wyd. WAT, Warszawa 2006

6. Migdalski J.: Inżynieria niezawodności, poradnik. Wyd. ATR, Bydgoszcz 1992

7. Spiralski L.: Zakłócenia w aparaturze elektronicznej. Wyd. Radioelektronik, Warszawa 1995

8. Radziejewski R., Siudalski S. J.: Ochrona osób i mienia. WAT, Warszawa 2013

uzupełniająca:

1. Dyduch J., Paś J., Rosiński A.: Podstawy eksploatacji transportowych systemów elektronicznych Wydawnictwo PRad, Radom 2011

2. Ważyńska – Fiok K. Jaźwiński J.: Niezawodność systemów technicznych. Wyd. PWN, Warszawa 1990

3. Będkowski L.: Niezawodność i eksploatacja urządzeń radioelektronicznych. WAT, 1970

4. Korzan B.: Elementy teorii niezawodności. WAT, 1986

5. Żółtowski B., Niziński S.: Modelowanie procesów eksploatacji maszyn. ATR 2002

6. Normy obronne: NO-04-A004-1 ÷ NO-04-A004-8

7. Polska Norma. Słownik terminologiczny elektryki. Niezawodność; jakość obsługi. PN-93/N-50191

Efekty uczenia się:

W1 / Student zna i rozumie ogólne pojęcia i miary eksploatacyjne systemów bezpieczeństwa, podstawowe zagadnienia związane z modelowaniem oraz metodą oceny bezpieczeństwa procesu eksploatacji, ma wiedzę z zakresu matematyki niezbędną do opracowania bilansu energetycznego systemu oraz grafów eksploatacyjnych prostych systemów bezpieczeństwa. / K_W01

W2 / Student zna specjalizowane komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, takie jak: ICAP/4Win, TINA Pro oraz potrafi je wykorzystać podczas badań eksploatacyjnych systemów bezpieczeństwa./ K_W18

W3 / Student ma podstawową wiedzę o cyklu eksploatacyjnym (życia) czujek, central alarmowych, itd. oraz elektronicznych systemów bezpieczeństwa np. systemu sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania, itd., w oparciu o normy, rozporządzenia potrafi opracować harmonogramy przeglądów okresowych dla systemu bezpieczeństwa. / K_W20

W4 / Student zna podstawowe metody i techniki które można stosować w urządzeniach wspomagających procesy obsługiwania i podejmowania decyzji eksploatacyjnych. / K_W21

U1 / Student potrafi pozyskiwać informację z literatury oraz innych dobranych źródeł o nowościach, trendach rozwojowych współczesnych elektronicznych systemów bezpieczeństwa, potrafi integrować uzyskane informacje w celu doskonalenia procesu eksploatacji systemu. / K_U01

U2 / Student potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi central alarmowych systemów bezpieczeństwa w środowisku zawodowym w celu weryfikacji i oceny parametrów systemów./ K_U13

U3 / Student potrafi wykorzystać opracowane modele systemów bezpieczeństwa do formułowania i rozwiązywania podstawowych problemów eksploatacyjnych systemów bezpieczeństwa - np. opracowanie kolejności wykonywanych obsług, przeglądów okresowych i konserwacyjnych. / K_U17

K1 / Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty prawne dotyczące zasad eksploatacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa, w tym związanej odpowiedzialności za podejmowane decyzje eksploatacyjne. / K_K02

K2 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. / K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemno(test)-ustnej i obejmuje całość programu przedmiotu.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń laboratoryjnych (na podstawie kolokwiów wstępnych, pracy bieżącej i sprawozdań), zaliczenia projektu oraz wykonanie prezentacji obsługi wybranego obiektu w wybranym programie komputerowym.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie pisemnego testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności (W1,W3,U01,U03), które odbywa się na ostatniej godzinie wykładów.

Laboratoria sprawdzają wiedzę i umiejętności (W2,W4,U2) oraz kompetencje (K1,K2), zaliczane są na podstawie kolokwiów wstępnych, pracy bieżącej i sprawozdań.

Seminarium sprawdza wiedzę i umiejętności (W2,W4,U01,U2) oraz kompetencje (K1,K2).

Projekt sprawdza wiedzę i umiejętności (W2,W4,U2) oraz kompetencje (K1,K2)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)