Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy kryminalistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEBCSI-EK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy kryminalistyki
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

wykład 12/+, seminarium 6/+

Przedmioty wprowadzające:

Wybrane zagadnienia prawa / Wymagania wstępne: elementy prawa karnego

Matematyka / Wymagania wstępne: elementy logikiProgramy:

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja / specjalności: inżynieria systemów bezpieczeństwa/semestr VI

Autor:

dr Krzysztof Krassowski

Bilans ECTS:

Określenie całkowitej liczby godzin:

- wykład 12 godz.

- praca własna studentów nad opanowaniem wiedzy z wykładu 18 godz.

- seminarium 6 godz.

- praca własna studentów nad opanowaniem wiedzy z seminarium 22 godz.

Razem: 60 godz. - 2 ECTS

Skrócony opis:

Przedmiot służy poznaniu elementarnych technik kryminalistycznych które mogą być wykorzystane w systemach bezpieczeństwa. Zapoznaje z rysem historycznym, pojęciami kryminalistyki, działami kryminalistyki, związki kryminalistyki z innymi naukami, ślady kryminalistyczne, rodzaje identyfikacji kryminalistycznej. Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Pojęcie, rodzaje i zadania registratur. Registratura daktyloskopijna, genetyczna, skradzionych samochodów, utraconych przedmiotów, broni palnej i amunicji itp. Definicja, charakterystyka działów i obszary zastosowania, wykorzystanie osiągnięć nauk technicznych i przyrodniczych w badaniach kryminalistycznych. Rys historyczny, ujawnianie i zabezpieczenie śladów biologicznych, zjawisko kontaminacji, pobieranie materiału biologicznego na potrzeby bazy danych DNA.

Pełny opis:

Wykłady / metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych z wykorzystaniem technik audiowizualnych; podanie tematów do samodzielnego studiowania.

Tematy kolejnych zajęć (po 2 godziny lekcyjne):

1. Przedmiot i zakres kryminalistyki

Rys historyczny, pojęcie kryminalistyki, działy kryminalistyki, związki kryminalistyki z innymi naukami, ślady kryminalistyczne, rodzaje identyfikacji kryminalistycznej.

2. Pierwsze informacje o zdarzeniu

Zawiadomienie o przestępstwie-rodzaje i znaczenie. Czynności sprawdzające- pojęcie, przebieg i podstawa prawna. Inne źródła informacji o zdarzeniu. Czynności operacyjno-rozpoznawcze.

3. Wersje kryminalistyczne. Oględziny i inne czynności dowodowe

Definicja wersji kryminalistycznych. Prawne, taktyczne i etyczne zasady tworzenia oraz sprawdzania wersji kryminalistycznych. Modus operandi sprawcy. Cele oględzin, etapy oględzin, sposoby prowadzenia oględzin. Oględziny i inne czynności dowodowe

Dokumentowanie oględzin, wizja lokalna, eksperyment procesowy.

4. Registratury kryminalistyczne

Pojęcie, rodzaje i zadania registratur. Registratura daktyloskopijna, genetyczna, skradzionych samochodów. Registratura utraconych przedmiotów, broni palnej i amunicji itp..

5. Kryminalistyczna problematyka osobowych środków dowodowych

Psychologiczne podstawy formowania się zeznań. Przeszkody w prawidłowym spostrzeganiu, przechowywaniu i odtwarzaniu informacji o rzeczywistości. Podstawy prawne oraz taktyka i technika przesłuchania świadka, podejrzanego i biegłego. Zakazy dowodowe.

6. Technika kryminalistyczna

Definicja, charakterystyka działów i obszary zastosowania, wykorzystanie osiągnięć nauk technicznych i przyrodniczych w badaniach kryminalistycznych. Biegły i jego opinia.

Prawa i obowiązki biegłego. Biegli sądowi i ad hoc. Zagadnienia deontologii pracy biegłego. Pojęcie ekspertyzy. Pytania skierowane do biegłych. Przedmiot i zakres ekspertyzy. Pojęcie i rodzaje opinii. Budowa opinii. Podstawy prawne i zakres zadań specjalistów.

Seminarium / metody dydaktyczne: repetytorium i utrwalenie elementów treści programowych poznanych na wykładzie; dyskusja; opracowanie wybranych zagadnień i samodzielna prezentacja podczas zajęć seminaryjnych.

Tematy kolejnych zajęć:

1. Daktyloskopia. Badania biologiczne.Identyfikacja człowieka na podstawie zapisów wizyjnych (4 godziny lekcyjne):

Pojęcie i zakres daktyloskopii, właściwości linii papilarnych, klasyfikacja linii papilarnych, klasyfikacja minucji, metody ujawniania śladów daktyloskopijnych, metody daktyloskopowania osób i zwłok, identyfikacja daktyloskopijna, AFIS. Rys historyczny, ujawnianie i zabezpieczenie śladów biologicznych, zjawisko kontaminacji, pobieranie materiału biologicznego na potrzeby bazy danych DNA. Metody identyfikacji człowieka, informacje zawarte w zapisach wizyjnych i możliwości ich wykorzystania w kryminalistyce. Identyfikacja sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, ustalenie ich przeznaczenia, sprawności i zawartości ich pamięci, ustalenie i analiza zawartości cyfrowych nośników danych, odzyskiwanie danych z nośników cyfrowych.

2. Techniczne badanie dokumentów. Badania fizykochemiczne

Rozpoznawanie technicznych zabezpieczeń dokumentów metodami aparaturowymi oraz organoleptycznie. (2 godziny lekcyjne):

Identyfikacja związków organicznych i nieorganicznych, badanie materiałów wybuchowych, badania miejsca pożaru, profilowanie narkotyków, baza lakierów EUCAP. Pojęcie i rodzaje broni palnej, rodzaje śladów broni palnej, identyfikacja broni palnej, ASIB, oględziny miejsca zdarzenia z użyciem broni palnej, balistyka, GSR. Pojęcie i zakres badań fonoskopijnych, metody badań fonoskopijnych, identyfikacja osoby na podstawie. Ujawnianie i zabezpieczanie mikrośladów, pobieranie materiału porównawczego, badania identyfikacyjne.

Literatura:

1. B. Hołyst, Kryminalistyka, 2010, Wyd. Nexis Lexis

2. J. Wójcikiewicz, (red.), Ekspertyza sądowa, Wyd. Zakamycze Kantor Wydawniczy

3. I. Sołtyszewski, (red.), 2007, Badania kryminalistyczne, Wybrane aspekty, Wyd. UWM

uzupełniająca:

1. M. Całkiewicz, 2010, Modus operandi sprawców zabójstw, Wyd. POLTEX

2. W. Kędzierski, G. Kędzierska (red.), 2011, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki, Wyd. Wyższa Szkoła Policji

3. J. Wójcikiewicz, 2009, Temida pod mikroskopem, Wyd. Dom.

Efekty uczenia się:

W1 / Ma elementarną wiedzę w zakresie wybranych zagadnień prawa, normalizacji, ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz działania systemu patentowego / K_W20

W2 / Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania w zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej / K_W21

U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie / K_U01

U2 / Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów / K_U02

K1 / Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów / K_K02

K2 / Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur / K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie zaliczenia.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie pisemnego testu obejmującego zagadnienia z całości materiału, sprawdzającego wiedzę (W1 i W2), dodatkowo - w trakcie wykładu pytania problemowe - odpowiedzi ustne.

Seminaria sprawdzają umiejętności (U1, U2) oraz kompetencje (K1, K2), sprawdzane są podczas prezentacji przygotowywanych zespołowo referatów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)