Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEBCNM-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminaria dyplomowe
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Przedmioty wprowadzające:

Wszystkie występujące w planie studiów.

Wymagania wstępne: ogólne przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania zadań inżynierskich


Programy:

III sem. studiów imagisterskich.

Elektronika i Telekomunikacja

Inżynieria systemów bezpieczeństwa

Systemy informacyjno-pomiarowe

Skrócony opis:

Harmonogram realizacji zadania dyplomowego. Prawo autorskie. Plagiat. Struktura pracy dyplomowej. Audiowizualne prezentacje wyników realizowanego zadania.

Pełny opis:

1. Informacje organizacyjne. Harmonogram realizacji zadania dyplomowego. Zasady pozyskiwania, gromadzenia i opracowywania wiedzy literaturowej. Plagiat i cytowania w świetle prawa autorskiego. Zasady pisania opracowań naukowo-technicznych. Sposoby prezentacji wyników pracy. Struktura pracy dyplomowej. (4 godz.)

2. Indywidualne, audiowizualne prezentacje realizowanych fragmentów prac dyplomowych. Publiczna dyskusja przedstawionych zagadnień. Konsultacje u kierowników prac dyplomowych. (6 godz.)

3. Prezentacje dyplomowych autoreferatów i omówienie przebiegu egzaminu dyplomowego. (4 godz.)

Literatura:

podstawowa:

[1] M. Węglińska: Jak pisać pracę magisterską. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2009

uzupełniająca:

[1] J. Boć: Jak pisać pracę magisterską. Wyd. Kolonia Limited, Wrocław 2003

[2] J. Majchrzak, T. Mendel: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2004

[3] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 nr 24, poz. 83

Efekty uczenia się:

SD_W01 – ma aktualną wiedzę w zakresie praktycznego zastosowania metod i narzędzi wspomagających rozwiązywanie zadań inżynierskich / K_W7, K_W12

SD_W02 – ma ugruntowaną wiedzę dotyczącą zasad korzystania z obcych opracowań i publikacji / K_W14

SD_U01 – ma zweryfikowaną umiejętność logicznego formułowania zagadnień badawczych i ich opisywania / K_U01

SD_U02 – ma praktyczną umiejętność opracowania dokumentacji dotyczącej realizowanego zadania inżynierskiego oraz przygotowania omówienia wyników realizacji tego zadania / K_U03

SD_U03 – posiada praktyczną umiejętność publicznego prezentowania własnych dokonań / K_U02, K_U04

SD_K01 – ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się i doskonalenia swoich kompetencji / K_K01

SD_K02 – posiada świadomość odpowiedzialności za własną pracę oraz umiejętność ustalania priorytetów służących efektywnej realizacji otrzymanego zadania / K_K03, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się w oparciu o ewidencję obecności na zajęciach oraz na podstawie ocen uzyskanych za indywidualne prezentacje poszczególnych etapów realizacji pracy dyplomowej. Nieobecności lub oceny niedostateczne z poszczególnych prezentacji muszą być zaliczone na indywidualnych konsultacjach u prowadzącego seminarium lub u promotora pracy dyplomowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)