Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona przeciwpożarowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEBCNI-OP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona przeciwpożarowa
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 12/+, Sem. 6/+

Przedmioty wprowadzające:

Układy cyfrowe / znajomość podstawowych układów elektronicznych cyfrowych oraz układów wchodzących w skład systemów mikrokomputerowych.

Układy analogowe / znajomość podstawowych układów elektronicznych analogowych – wzmacniaczy, generatorów, modulatorów i demodulatorów, itp.

Podstawy projektowania systemów alarmowych / ocena zagrożenia obiektu technicznego, dobór klas systemów bezpieczeństwa, zasady instalowania czujek i central alarmowych w obiektach technicznych.

Telewizja dozorowa / budowa i zasada działania kamery, sposoby przetwarzania i kompresji sygnałów telewizyjnych, sposoby zapisu sygnałów wizyjnych.


Programy:

Semestr studiów VI/ Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja / specjalność: Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa

Autor:

St. kpt. mgr inż. Tomasz Klimczak, kpt. mgr inż. Sylwia Boroń

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 12

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów /22

3. Udział w seminarium /6

4. Samodzielne przygotowanie się do seminarium /24

5. Przygotowanie się do zaliczenia /21

6. Udział w konsultacjach /5

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90/ 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczyciela: 1+3 = 18 /0,6 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 2+4+5+6= 72/2,4 ECTS

Skrócony opis:

Przedmiot służy poznaniu technik i fizycznych zjawisk towarzyszących pożarom. Krzywa pożaru, temperatura, środowisko spalania, podstawy spalania różnych materiałów, czas palenia. Przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Budowa i zasada działania, unormowania prawne, kontrola i diagnozowanie stanu systemu Instalacja sygnalizacji pożarowej – elementy, zasada działania, podstawy projektowania. Zasada działania systemu sygnalizacji pożarowej, skład i przeznaczenie poszczególnych elementów systemu. Zasady współdziałania instalacji przeciwpożarowych z innymi instalacjami w budynku.

Pełny opis:

Wykłady / metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych z wykorzystaniem technik audiowizualnych; podanie informacji teoretycznych i wskazanie przykładów ilustrujących teorię; podanie tematów do samodzielnego studiowania.

Tematy kolejnych zajęć (po 2 godziny lekcyjne):

1. Zjawiska fizyczne towarzyszące pożarom oraz podstawy spalania. Zagrożenia dla ludzi i mienia powodowane przez pożary.

Krzywa pożaru, temperatura, środowisko spalania, podstawy spalania różnych materiałów, czas palenia. Rozprzestrzenianie się ognia w różnych obiektach technicznych, zagrożenie dla ludzi – temperatura, gazy, podział materiałów ze względu na zagrożenie przeciwpożarowe.

2. Przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Podręczny sprzęt gaśniczy, rodzaje, zasady stosowania, środki gaśnicze. Oznakowanie bezpieczeństwa w budynkach. Stałe urządzenia gaśnicze – rodzaje i zasady stosowania.

Podział podręcznych środków gaśniczych, zasady wykorzystania środków gaśniczych, zasady użytkowania. Oznakowanie przeciwpożarowe w budynkach, obiektach użyteczności publicznej, zasady oznakowania. Przepisy, unormowania prawne, zasady stosowania stałych urządzeń gaśniczych.

3. Instalacja sygnalizacji pożarowej – elementy, zasada działania, podstawy projektowania.

4. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.

Zasada działania systemu sygnalizacji pożarowej, skład i przeznaczenie poszczególnych elementów systemu. Budowa i zasada działania, unormowania prawne, kontrola i diagnozowanie stanu systemu

5. Stałe urządzenia gaśnicze – rodzaje i zasady stosowania. Instalacje do odprowadzania dymu i ciepła. Zagrożenie pożarowe w elektroenergetyce. Budowlane środki ochrony przeciwpożarowej. Pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem. Zasady współdziałania instalacji przeciwpożarowych z innymi instalacjami w budynku. Strefy ochronne, materiały budowlane.

6. Zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej. Techniczne wyposażenie straży pożarnej. Dym i ciepło powstające podczas pożaru, zasady budowy urządzeń odprowadzania dymu i ciepła. Przepisy, unormowania prawne, zasady stosowania stałych urządzeń gaśniczych. Miejsce zagrożenia, użytkowanie środków gaśniczych w przypadku pożaru urządzeń elektroenergetycznych. Techniczne wyposażenie wozów bojowych straży pożarnej, indywidualne wyposażenie strażaka. Przykład organizacji ochronny przeciwpożarowej w wybranym obiekcie budowlanym, wykorzystanie instalacji ppoż. Budynek inteligentny, integracja systemów bezpieczeństwa w budynkach, wykorzystanie innych instalacji dla potrzeb ppoż. Podział pomieszczeń pod względem ppoż., stery zagrożenia wybuchem w pomieszczeniach

Seminarium / metody dydaktyczne: repetytorium i utrwalenie elementów treści programowych; dyskusja; podanie zadań i problemów technicznych do rozwiązania, prezentacja rozwiązań w grupach podczas zajęć.

Tematy kolejnych zajęć (po 2 godziny lekcyjne):

1. Oznakowanie bezpieczeństwa w budynkach.

Oznakowanie przeciwpożarowe w budynkach, obiektach użyteczności publicznej, zasady oznakowania.

2. Instalacja sygnalizacji pożarowej – elementy, zasada działania, podstawy projektowania. Zasady współdziałania instalacji przeciwpożarowych z innymi instalacjami w budynku.

Zasada działania systemu sygnalizacji pożarowej, skład i przeznaczenie poszczególnych elementów systemu. Budynek inteligentny, integracja systemów bezpieczeństwa w budynkach, wykorzystanie innych instalacji dla potrzeb ppoż.

3. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.

Budowa i zasada działania, unormowania prawne, kontrola i diagnozowanie stanu systemu.

Literatura:

1. Wytyczne projektowania systemów sygnalizacji pożarowe SITP WP-02:2010.

2. Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

3. Jerzy Ciszewski, Wstęp do automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej, CNPOP FIREX 1996

4. Praca zbiorowa pod red. dr Jana Strzałki, Instalacje elektryczne i teletechniczne, Verlag Dashoffer 2001

5. Praca zbiorowa pod redakcją Zb. Tuzimka, Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie, WEKA 2001

6. Praca zbiorowa Ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych, elektro-info Warszawa 2012

7. Praca zbiorowa Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi w obiektach budowlanych, RI rynek instalacyjny, elektro-info Warszawa 2013

8. W. Frankowski Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w moim domu, Dom Wydawniczy Zacharek Warszawa 2013

uzupełniająca:

1. Normy dotyczące budowy i użytkowania systemów przeciwpożarowych.

2. Ustawy i rozporządzenia dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Efekty uczenia się:

W1 / Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury sprzętowej systemów ochrony przeciwpożarowej oraz metodyki i technik programowania central alarmowych./ K_W04

W2 / Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów systemu ochrony przeciwpożarowej w tym czujek alarmowych ppoż./ K_W11

W3 Student ma elementarną wiedzę w zakresie wybranych zagadnień prawa i normalizacji które są wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowej./ K_W20

U1 / Student potrafi porównać rozwiązania projektowe systemów ochrony przeciwpożarowej ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne / K_U02

U2 / Student potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego systemu ochrony przeciwpożarowej / K_U09

K1 / Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera jako projektanta systemów inżynierii bezpieczeństwa, w tym wpływu na środowisko / K_K02

K1 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania / K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie pisemnego testu obejmującego zagadnienia z całości materiału, sprawdzającego wiedzę (W1,W2,W3), dodatkowo - w trakcie wykładu pytania problemowe - odpowiedzi ustne.

Seminaria sprawdzają umiejętności (U1, U2) oraz kompetencje (K1, K2), sprawdzane są podczas prezentacji przygotowywanych zespołowo referatów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Seminarium, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Jasińska
Prowadzący grup: Sylwia Jasińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Seminarium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)