Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria systemów radioelektronicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEAWSM-TSR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria systemów radioelektronicznych
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+; C 4/z; L 12/+

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka w zakresie programu studiów inżynierskich - wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć z zakresu teorii mnogości i analizy matematycznej.

Programy:

elektronika i telekomunikacja / radionawigacja

Autor:

dr inż. Tadeusz PIETKIEWICZ

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia teorii i inżynierii systemów radioelektronicznych.

Tworzenie specyfikacji wymagań funkcjonalnych dotyczących systemów radioelektronicznych.

Specyfikacja wymagań funkcjonalnych . Wykorzystanie diagramów przypadków użycia i diagramów czynności UML do tworzenia wymagań funkcjonalnych.

Wprowadzenie do języka SysML.

Tworzenie specyfikacji wymagań niefunkcjonalnych dotyczących systemów radioelektronicznych. Wykorzystanie diagramów wymagań systemowych języka SysML do tworzenia wymagań niefunkcjonalnych.

Wykorzystanie narzędzia CASE Enterprise Architect do modelowania wymagań dotyczących systemów radioelektronicznych.

Pełny opis:

Wykład / werbalno-wizualna prezentacja treści programowych

1. Podstawowe pojęcia teorii i inżynierii systemów radioelektronicznych.

Definicja systemów radioelektronicznych; podstawowe pojęcia inżynierii systemów. Etapy cyklu życia systemów radioelektronicznych. Etapy procesu projektowania systemów radioelektronicznych. Standardy normujące cykl życia systemów radioelektronicznych.

2. Tworzenie specyfikacji wymagań funkcjonalnych dotyczących systemów radioelektronicznych.

Specyfikacja wymagań funkcjonalnych . Wykorzystanie diagramów przypadków użycia UML do tworzenia wymagań funkcjonalnych.

3. Tworzenie specyfikacji wymagań funkcjonalnych dotyczących systemów radioelektronicznych.

Wykorzystanie diagramów czynności UML do zapisu scenariuszy przypadków użycia.

4. Wprowadzenie do języka SysML.

5. Tworzenie specyfikacji wymagań niefunkcjonalnych dotyczących systemów radioelektronicznych.

Specyfikacja wymagań niefunkcjonalnych. Wykorzystanie diagramów wymagań systemowych języka SysML do tworzenia wymagań niefunkcjonalnych.

6. Wykorzystanie narzędzia CASE Enterprise Architect do modelowania wymagań dotyczących systemów radioelektronicznych.

Wprowadzenie do zasad wykorzystania narzędzia programowego Enterprise Architect. Wykonanie projektu wymagań dotyczących przykładowego systemu radioelektronicznego za pomocą narzędzia programowego Enterprise Architect.

7. Zaliczenie przedmiotu.

Ćwiczenia / projektowanie prostych elementów wymagań na systemy radioelektroniczne w czasie zajęć grupowych mających formę warsztatów

1. Tworzenie specyfikacji wymagań funkcjonalnych dotyczących systemów radioelektronicznych.

Specyfikacja wymagań funkcjonalnych . Wykorzystanie diagramów przypadków użycia i diagramów czynności UML do tworzenia wymagań funkcjonalnych.

2. Tworzenie specyfikacji wymagań niefunkcjonalnych dotyczących systemów radioelektronicznych z wykorzystaniem diagramów SysML.

Laboratorium / grupowa realizacja prostego projektu wymagań na system radioelektroniczny

1. Wykorzystanie narzędzia CASE Enterprise Architect do modelowania wymagań dotyczących systemów radioelektronicznych.

Wprowadzenie do zasad wykorzystania narzędzia programowego Enterprise Architect. Wykonanie projektu wymagań dotyczących przykładowego systemu radioelektronicznego za pomocą narzędzia programowego Enterprise Architect.

Literatura:

podstawowa:

1. Pressman R.: Praktyczne podejście do inżynierii oprogramowania. WNT, Warszawa, 2004

2. Phillips J.: Zarządzanie projektami IT. Helion, Gliwice 2010

3. Wrycza S. i In.: Język UML w modelowaniu systemów informatycznych. Helion, Gliwice 2005

4. Koszlajda A.: Zarządzanie projektami IT Przewodnik po metodykach. Helion, Gliwice 2010

5. Waćkowski K., Chmielewski J.: Wspomaganie zarządzania projektami informatycznymi, Helion, Gliwice 2007

uzupełniająca:

1. Kerzner H.: Project management, Case studies, John Wiley & Sons, New Jersey, USA 2006

2. Duncan W.: A guide to the Project Management Body of Knowledge - Fourth Edition, Project Management Institute, USA, 2008

3. Heldman K.: Project Management Professional, Study Guide, USA, 2002.

Efekty uczenia się:

W1 / Rozumie metodykę projektowania złożonych układów i systemów elektronicznych. / K_W05

W2 / Zna i rozumie algorytmy wykorzystywane w systemach elektronicznych lub telekomunikacyjnych z obszaru specjalizacji / K_W07

W3 / Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie elektroniki, telekomunikacji oraz informatyki / K_W09

W4 / Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie technik i technologii stosowanych w systemach elektronicznych lub telekomunikacyjnych / K_W12

U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie / K_U01

U2 / Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie / K_U02

U3 / Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji / K_U04

U4 / Potrafi integrować wiedzę z dziedziny elektroniki, informatyki, telekomunikacji i innych dyscyplin, stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych (w tym ekonomicznych i prawnych) / K_U13

K1 / Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko / K_K02

K2 / Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role / K_K03

K3 / Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania / K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie jest przeprowadzane w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń laboratoryjnych oraz ćwiczeń audytoryjnych.

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia przedmiotu stanowi uzyskanie ponad połowy maksymalnej liczby punktów z kolokwium zaliczeniowego.

Efekty W1 – W4 sprawdzane są podczas kolokwium.

Efekty U1 – U4, K1- K3 sprawdzane są podczas wykonywania ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)