Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Integracja danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEAWSI-ID
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Integracja danych
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 12/+; C 12/+; L 6/z

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka w zakresie programu studiów inżynierskich. Wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć z zakresu analizy matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa.


Technologia informacyjna w zakresie programu studiów inżynierskich.

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć i umiejętności dotyczących eksploatacji aplikacji w systemie operacyjnym Windows XP lub nowszym.


Metodyka i techniki programowania 1. Wymagania wstępne: umiejętność programowania w środowisku MATLAB.

Programy:

Semestr: 7 / Kierunek studiów: elektronika i telekomunikacja / Specjalność: radionawigacja

Autor:

dr inż. Tadeusz PIETKIEWICZ

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 12 godz.

2. Praca własna studenta nad opanowaniem wiedzy z wykładu / 8 godz.

3. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 12 godz.

4. Przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 6 godz.

5. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 6 godz.

6. Przygotowanie do laboratoriów / 4 godz.

7. Opracowanie sprawozdań / 4 godz.

8. Zaliczenie przedmiotu / 4 godz.

9. Udział w konsultacjach / 4 godz.

Sumaryczne obciążenia pracą studenta: 60 godz. / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1. + 3. + 5. + 8. + 9. = 38 / 1,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3. +4. +5. +6. +7. =32 / 1 ECTS

Skrócony opis:

Integracja danych – podstawowe definicje i pojęcia

Model procesu fuzji danych JDL.

Klasyczne metody wnioskowania w procesie fuzji danych identyfikacyjnych.

Bayesowskie funkcje decyzyjne i sieci neuronowe w procesie fuzji danych identyfikacyjnych.

Funkcje decyzyjne i nadzorowane uczenie sieci neuronowych w procesie fuzji danych identyfikacyjnych.

Zastosowanie metody Dempstera-Shafera w procesie fuzji informacji identyfikacyjnych.

Pełny opis:

Wykład / werbalno-wizualna prezentacja treści programowych

1. Integracja danych – podstawowe definicje i pojęcia. / 2

2. Model procesu fuzji danych JDL. / 2

3. Klasyczne metody wnioskowania w procesie fuzji danych identyfikacyjnych. / 2

4. Bayesowskie funkcje decyzyjne i sieci neuronowe w procesie fuzji danych identyfikacyjnych. / 2

5. Funkcje decyzyjne i nadzorowane uczenie sieci neuronowych w procesie fuzji danych identyfikacyjnych. / 2

6. Zastosowanie metody Dempstera-Shafera w procesie fuzji informacji identyfikacyjnych. / 2

7. Zaliczenie. / 2

Ćwiczenia audytoryjne / konstruowanie algorytmów integracji danych, rozwiązywanie zadań

1. Klasyczne metody wnioskowania w procesie fuzji danych identyfikacyjnych. / 2

2. Bayesowskie funkcje decyzyjne i sieci neuronowe w procesie fuzji danych identyfikacyjnych. / 4

3. Funkcje decyzyjne i nadzorowane uczenie sieci neuronowych w procesie fuzji danych identyfikacyjnych. / 4

Ćwiczenia laboratoryjne / oprogramowanie w języku MATLAB i badanie algorytmów integracji danych

1. Bayesowskie funkcje decyzyjne i sieci neuronowe w procesie fuzji danych identyfikacyjnych. / 2

2. Funkcje decyzyjne i nadzorowane uczenie sieci neuronowych w procesie fuzji danych identyfikacyjnych. / 4

Literatura:

podstawowa:

1. Hall D., McMullen S.: Mathematical techniques in multisensor data fusion. Boston, Artech Hou-se, 2004

2. Rutkowski L.: Metody i techniki sztucznej inteligencji. PWN, 2006.

uzupełniająca:

1. Osowski S.: Sieci neuronowe do przetwarzania informacji, Wyd. PW, 2006.

2. Harris C.J. Ed..: Application of Artificial Intelligence to command & control systems, Peter Peregrinus Ltd., London, 1988.

3. Kwiatkowski W.: Metody automatycznego rozpoznawania wzorców. BEL Studio, Warszawa, 2007.

Efekty uczenia się:

W_22H_05 / Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych, teorii sygnałów i metod ich przetwarzania / K_W01, K_W12

U_22H_05 / Ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia wiedzy w zakresie rozwoju urządzeń i systemów radionawigacyjnych w środowisku militarnym oraz cywilnym. / K_U01, K_U02, K_U06

K_22H_01 / Ma świadomość i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji, jest gotowy do utrzymywania wiedzy w zakresie rozwoju urządzeń i systemów radionawigacyjnych. / K_K01, K_K02, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie zaliczenia. Zaliczenie jest przeprowadzane w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń laboratoryjnych oraz ćwiczeń audytoryjnych.

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia przedmiotu stanowi uzyskanie ponad połowy maksymalnej liczby punktów z kolokwium zaliczeniowego.

Efekty W_22H_05 i W_22J_05 sprawdzane są podczas kolokwium.

Efekty U_22H_05, U_22J_05 oraz K_22H_01, K_22J_01 sprawdzane są podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych oraz ćwiczeń audytoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)