Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Eksploatacja techniczna systemów nawigacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEAWSI-ETSN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Eksploatacja techniczna systemów nawigacyjnych
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W/12+, C/12+, L/20+ Razem 44

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy eksploatacji Wymagania wstępne: parametry niezawodnościowe

Systemy Radionawigacyjne Wymagania wstępne: Ogólne zasady budowy na-ziemnych systemów radionawigacyjnych

Konstrukcja urządzeń elektronicznych Wymagania wstępne: zasady projektowania i konstruowania układów elektronicznych i ich łączenia w systemy.


Programy:

Semestr VII/ Elektronika i Telekomunikacja/ Radionawigacja

Autor:

dr inż. Andrzej WITCZAK

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach /12

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów/ 10

3. Udział w laboratoriach / 20

4. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów i opracowanie wyników / 10

5. Udział w ćwiczeniach /12

6. Praca nad przygotowaniem projektu /10

7. Udział w konsultacjach / 2

8. Przygotowanie do zaliczenia / 10

9. Udział w zaliczeniu /2

sumaryczne obciążenie pracą studenta : 88 /3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli 48/ 2

Zajęcia o charakterze praktycznym 40/2

Skrócony opis:

Charakterystyka ogólnych zasad organizacji procesu eksploatacji naziemnych systemów radionawigacyjnych, zasady BHP. powiązanie teorii niezawodności z realnym procesem eksploatacji. Przykłady rozwiązań praktycznych organizacji procesu eksploatacji na bazie lotniska cywilnego

Pełny opis:

WYKŁADY

Charakterystyka niezawodnościowa naziemnych urządzeń i systemów nawigacyjnych. /2h

Charakterystyka procesu eksploatacji techniki lotniczej. Metody lokalizacji uszkodzeń i ich usuwanie. /2h

Komputerowe wspomaganie procesu obsług technicznych. Niezawodność oprogramowania komputerowego. /2h

Środki kontroli stanu urządzeń. Organizacja i zakres obsługiwań technicznych. Zasady BHP przy obsłudze. Wyznaczanie wskaźników niezawodności w procesie eksploatacji pomocy nawigacyjnych. Charakterystyka procesu eksploatacji urządzeń UL. Kontrola i prognozowanie stanu technicznego.

Czynnik ludzki w procesie eksploatacji. Ochrona mikrofalowa i porażeniowa. / 2h

CWICZENIA

Ocena niezawodnościowa - szacowanie parametrów niezawodnościowych. / 2h

Systemy eksploatacji pomocy nawigacyjnych w lotnictwie wojskowym i komunikacyjnym. Dokumentacja eksploatacyjna pomocy nawigacyjnych. /2h

Analiza metod diagnozowania wybranej grupy urządzeń radionawigacyjnych. /2h

O pracowanie dokumentacji normującą proces eksploatacji wybranego systemu/urządzenia radionawigacyjnego. /4h

Prezentacja wyników analizy dokumentacji eksploatacyjnej /2h

LABORATORIA

Pokaz systemu eksploatacji naziemnych urządzeń radionawigacyjnych na lotnisku komunikacyjnym. / 6h

Badania eksploatacyjne wybranych urządzeń radionawigacyjnych / 4h

Naprawa połączeń kablowych /2h

Lokalizacja niesprawności z użyciem BIT oraz AKP. / 4h

Metodyka oblotów urządzeń nawigacyjnych / 4h

Literatura:

Tadeusz Szopa Niezawodność i bezpieczeństwo; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Prażewska M. (prac. zbiorowa) Niezawodność urządzeń elektronicznych, WKŁ 1987

Herbert Hecht, Systems Reliability and Failure Prevention, Artech House 2004

Dokumentacja eksploatacyjna urządzeń radionawigacyjnych.

Efekty uczenia się:

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład naziemnych systemów radionawigacyjnych / K_W10

Zna techniki projektowania systemów elektronicznych./ K_W15

Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych / K_W18

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz baz danych w zakresie komponentów układów elektronicznych potrzebnych do realizacji zadania inżynierskiego, / K_U01

potrafi opracować zadanie inżynierskie i potrafi przedstawić stosowną prezentację wyników/ K_U04

Potrafi korzystać z kart katalogowych i dokumentacyjnych w celu przeprowadzenia samodzielnie analizy nawigacyjnych urządzeń radioelektronicznych / K_U16

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie jest przeprowadzane w formie pisemnej - odpowiedź na 6 pytań z zakresu przedmiotu.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń w tym samodzielnego opracowania tematu z obszaru projektowania i organizacji procesu eksploatacji.

Ćwiczenie laboratoryjne mają charakter pokazowy – warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach.

efekty są sprawdzane są poprzez kolokwium,

część efektów jest oceniana poprzez obserwacje postępowania w trakcie pracy indywidualnej i zespołowej związanej z realizacji zadań w czasie ćwiczeń. / K_K04

Praktyki zawodowe:

powiązanie ze szkoleniem realizowanym w jednostkach wojskowych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-3 (2023-09-29)