Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika płynów 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELDXCSI-MP2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika płynów 2
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+ ; L 16/+ ; Razem: 30

Przedmioty wprowadzające:

Mechanika płynów 1: Wymagania wstępne: podstawowe równania mechaniki płynów, elementy hydrauliki, przepływy przez kanały zamknięte i otwarte. Zakresy prędkości przepływu gazu, wpływ ściśliwości na parametry pola przepływu

Termodynamika techniczna 1 :Wymagania wstępne: ciepło, praca, energia i energia wewnętrzna. Przemiany nieodwracalne


Programy:

semestr trzeci / energetyka / wszystkie specjalności

Autor:

dr hab. inż. Stanisław WRZESIEŃ, dr inż. Michał FRANT, mgr inż. Maciej MAJCHER

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 14

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 8

3. Udział w ćwiczeniach / 0

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń / 0

5. Udział w laboratoriach / 16

6. Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriów/ 8

7. Udział w konsultacjach / 8

8. Przygotowanie do zaliczenia / 8

9. Udział w zaliczeniu / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 64 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7+9.=54 / 1,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 5.+6.=0 / 1 ECTS


Skrócony opis:

Jednowymiarowe równanie zachowania, przepływy w dyszach – wpływ ściśliwości. Przepływy z wymianą ciepła. Wybrane zagadnienia opływu profilu izolowanego, charakterystyki aerodynamiczne profilu. Podstawowe równanie promieniowych maszyn przepływowych, przepływy ze stratami ciągłymi, bilans energetyczny maszyny przepływowej. Dynamika przepływu gazu przez kanały międzyłopatkowe maszyn osiowych. Przepływ płaski przez palisadę profili.

Pełny opis:

Wykład / metoda werbalno-wizualna wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych (prezentacji z elementami animacji, z ilustracjami i schematami przykładowych rozwiązań)

1.Jednowymiarowe równanie zachowania wynikające z uśredniania parametrów przepływowych./ 2

2.Przepływy w dyszach. Zasady kształtowania dysz /2

3. Jednowymiarowa teoria maszyn wirnikowych./2

4. Model wirnika maszyny promieniowej, podstawowe równania maszyn przepływowych. Moment działający na wirnik maszyny. /2

5. Dynamiczne oddziaływanie strumienia na powierzchnie nieruchome i powierzchnie ruchome./2

6. Wybrane zagadnienia opływu profilu./ 2

7. Przepływ płaski przez palisadę profili./2

Laboratoria / metoda praktyczna

1.Jakościowe badania w mechanice płynów./2

2.Wyznaczanie krytycznych liczb Reynoldsa./2

3.Badanie ustalonych przepływów w przewodach. Wyznaczanie strat przepływu w rurociągach/2

4.Wyznaczanie rozkładu ciśnienia na profilu./2

5.Badanie wpływu ściśliwości powietrza na parametry przepływu./2

6.Wyznaczanie charakterystyk turbiny Francisa./2

7.Wyznaczanie parametrów przepływu przez dyszę./2

8.Wyznaczanie parametrów przepływu przez palisadę profili./2

Literatura:

podstawowa:

 B. Chlebny, W. Sobieraj, S. Wrzesień, Mechanika płynów, WAT, 2003, (S-58951)

 R. Puzyrewski, J.Sawicki Podstawy mechaniki płynów i hydrauliki, PWN, 1998 (55063)

 J. Kaczmarczyk, J. Maruszkiewicz Poradnik do ćwiczeń laboratoryjnych z mechaniki płynów, WAT, Warszawa, 1970, (S-29592)

uzupełniająca:

 W.J. Prosnak, Mechanika płynów, Tom I, Warszawa PWN, 1972, (32220)

 R. Gryboś, Podstawy mechaniki płynów, część 1, Warszawa, PWN, 1998 (55065)

 R. Gryboś, Podstawy mechaniki płynów, część 2, Warszawa, PWN, 1998 (55066)

 Materiały własne Zakładu Aerodynamiki i Termodynamiki

Efekty uczenia się:

symbol / efekt kształcenia / odniesienie do efektów kierunku

W1/Ma wiedzę w zakresie metod matematycznych opisu i analizy działania systemów energetycznych, w tym systemów zawierających układy elektroenergetyczne/K_W01

W2/Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie projektowania, konstrukcji i zasad działania podstawowych części maszyn energetycznych/K_W06

U1/Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie w zakresie badań doświadczalnych mechaniki płynów/K_U01

U2/Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy energetyczne/K_U14

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia z oceną.

 Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych.

 Zaliczenie jest przeprowadzane w formie rozmowy. Osiąganie efektu kształcenia ( W1 i W2) jest weryfikowane na podstawie oceny znajomości zagadnień z pytań zawierających 2 obszary ( 1 - wiedza w zakresie metod matematycznych opisu i analizy działania systemów energetycznych obejmujących zagadnienia wymiany masy i ciepła, 2- uporządkowana wiedza w zakresie projektowania, konstrukcji i zasad działania podstawowych części maszyn energetycznych). Każdy obszar zawiera 3 stopniowane poziomy wiedzy(np. poprawne odpowiedzi [1-2]a - ocena dst; [1-2] a i b - ocena db; [1-2] a,b,c - ocena bdb. Dopuszcza się wcześniejszą formę pisemną opracowania w ograniczonym czasie 2 godzin z możliwości udzielania drobnych wskazówek lub bez ograniczeń czasowych ( w domu z nieograniczonym dostępem do wszelkich źródeł informacji). po wstępnej ocenie pracy pisemnej następuje cześć ustna w której każdy student wyjaśnia ewentualne błędy, nieścisłości oraz wątpliwości czy jest to wiedza nabyta.

 Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia z oceną

 Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest obecność na wszystkich zajęciach i udział w realizacji wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Do realizacji ćwiczenia laboratoryjnego student nie zostanie dopuszczony w przypadku nieznajomości zagadnień obejmujących wiedzę dotyczącą tematu danego ćwiczenia i rażącej nieznajomości instrukcji do przeprowadzenia danego ćwiczenia. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych będzie średnią oceną uzyskaną z oceny ze sprawdzianu końcowego oraz oceny uzyskanej ze średnich pozytywnych ocen ze sprawozdań z zrealizowanych ćwiczeń laboratoryjnych

 Efekty U1 i U2 sprawdzane są w ramach ćwiczeń laboratoryjnych zgodnie z zasadami podanymi powyżej, na podstawie poniższych kryteriów:

5,0 (bdb)

1. Potrafi prawidłowo i samodzielnie interpretować uzyskane wyniki badań, wykorzystując wiedzę uzyskaną w ramach zajęć z przedmiotu mechanika płynów, z rozszerzonej literatury przedmiotu oraz innych źródeł (U1).

2.Potrafi samodzielnie i prawidłowo dobrać i posłużyć się metodami badawczymi w celu wykonania pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy energetyczne (U2)

3.Potrafi samodzielnie i bezbłędnie dobrać urządzenia do pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy energetyczne oraz bezbłędnie się nimi posłużyć (U2)

4,5 (db+)

1.Potrafi samodzielnie lub tylko z niewielką pomocą prawidłowo interpretować uzyskane wyniki badań, wykorzystując wiedzę uzyskaną w ramach zajęć z przedmiotu mechanika płynów, z rozszerzonej literatury przedmiotu oraz innych źródeł (U1).

2.Potrafi z niewielką tylko pomocą prawidłowo dobrać i posłużyć się metodami badawczymi w celu wykonania pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy energetyczne (U2)

3.Potrafi z niewielką tylko pomocą dobrać urządzenia do pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy energetyczne oraz bezbłędnie się nimi posłużyć (U2)

4,0 (db)

1.Potrafi samodzielnie lub tylko z niewielką pomocą prawidłowo lub z drobnymi błędami interpretować uzyskane wyniki badań, wykorzystując wiedzę uzyskaną w ramach zajęć z przedmiotu mechanika płynów, z podstawowej literatury przedmiotu oraz innych źródeł (U1).

2.Potrafi z niewielką tylko pomocą z niewielkimi błędami dobrać i posłużyć się metodami badawczymi w celu wykonania pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy energetyczne (U2)

3.Potrafi z niewielką tylko pomocą dobrać urządzenia do pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy energetyczne i niewielką tylko pomocą potrafi się nimi posłużyć (U2)

3,5 (dst+)

1.Potrafi samodzielnie lub tylko z niewielką pomocą prawidłowo lub z drobnymi błędami interpretować uzyskane wyniki badań, wykorzystując wiedzę uzyskaną w ramach zajęć z przedmiotu mechanika płynów, z podstawowej literatury przedmiotu oraz innych źródeł (U1).

2.Potrafi z pomocą z niewielkimi błędami dobrać i posłużyć się metodami badawczymi w celu wykonania pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy energetyczne (U2)

3.Potrafi z pomocą dobrać urządzenia do pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy energetyczne i niewielką tylko pomocą potrafi się nimi posłużyć (U2)

3,0(dst)

1.Potrafi na podstawie udostępnionej instrukcji, podstawowej literatury przedmiotu prawidłowo lub z drobnymi błędami samodzielnie lub tylko z niewielką pomocą zidentyfikować problem badawczy w ramach przygotowania do ćwiczenia laboratoryjnego a także korzystając sporadycznie z pomocy dokonać prawidłowej i rzetelnej oceny uzyskanych wyników (U1).

2.Potrafi na podstawie udostępnionej instrukcji z niewielkimi błędami dobrać i posłużyć się metodami badawczymi w celu wykonania pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy energetyczne (U2)

3.Potrafi na podstawie udostępnionej instrukcji dobrać urządzenia do pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy energetyczne i z pomocą potrafi się nimi posłużyć (U2)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Wrzesień
Prowadzący grup: Michał Frant, Maciej Majcher, Stanisław Wrzesień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)