Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELDXCSI-BUUE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 12/+; S 4/z;

Przedmioty wprowadzające:

Elektrotechnika / Wymagania wstępne: znajomość praw obowiązujących w obwodach elektrycznych i magnetycznych

Maszyny elektryczne / Wymagania wstępne: znajomość budowy i zasady działania maszyn elektrycznych


Programy:

VI/ Energetyka/ elektroenergetyka, maszyny i urządzenia w energetyce

Autor:

dr inż. Marek SUPRONIUK

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 12h

2. Praca własna studentów nad opanowaniem wiedzy z wykładu / 4h

3. Udział w seminarium / 4h

4. Przygotowanie do seminarium / 4h

5. Udział w konsultacjach / 4h

6. Przygotowanie do zaliczenia / 2h

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 30h / 1 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+6.=22h / 0,5 ECTS

Skrócony opis:

Działanie prądu na organizmy żywe. Zasady postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim. Ochrona przed dotykiem pośrednim. Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. Wybór środków ochrony, klasy ochronności. Ochrona przeciwporażeniowa w warunkach środowiskowych zwiększających zagrożenie porażeniowe i w innych warunkach specjalnych (w łazienkach, w gospodarstwach wiejskich, przy urządzeniach techniki informatycznej i biurowej oraz innych).

Pełny opis:

Wykłady/metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych w postaci prezentacji w PowerPoint:

Tematy kolejnych zajęć:

1. Działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka. Ochrona przed skutkami łuku elektrycznego. Pierwsza pomoc przy porażeniach prądem elektrycznym. / 2h

2. Zasady organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektrycznych / 2h

3. Ochrona przeciwporażeniowa: ochrona przed dotykiem bezpośrednim, ochrona przed dotykiem pośrednim w sieciach typu TN, TT, IT. / 2h

4. Dobór zabezpieczeń i obliczanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w sieciach niskiego napięcia / 2h

5. Budowa i bezpieczna eksploatacja wybranych urządzeń elektrycznych. / 2h

6. Podsumowanie materiału. Zaliczenie przedmiotu / 2h

Seminarium /metody dydaktyczne: zastosowania praktyczne poznawanych zagadnień.

1. Dobór zabezpieczeń i obliczanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w sieciach niskiego napięcia._4h

Literatura:

podstawowa:

• Markiewicz H.: Bezpieczeństwo w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane, wyd. 2, WNT, Warszawa, 2002;

• Orlik W.: Badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń elektroenergetycznych dla praktyków, 2001;

• PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

• Niestępski S., Parol M., Pasternakiewicz J., Wiśniewski T.: Instalacje elektryczne. Budowa, projektowanie i eksploatacja. wyd. 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005.

uzupełniająca:

• Jabłoński W. „Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia”, WNT, 2008

Efekty uczenia się:

W1 / ma podstawową wiedzę w zakresie przepisów prawa związanych z bezpiecznym użytkowaniem urządzeń elektrycznych / K_W13

W2 / rozumie metodykę projektowania instalacji elektrycznych w sieciach niskiego napięcia / K_W05

U1 / potrafi zaplanować i przeprowadzić testy urządzeń zabezpieczających w instalacjach elektrycznych / K_U09

U2 / potrafi zastosować odpowiednią ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym / K_U12

U3 / zna zasady postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym / K_U19

K1 / umie współpracować w zespole i ma świadomość wynikającej z tego odpowiedzialności. / K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia przeprowadzana jest na podstawie zaliczenia przeprowadzonego w formie pisemnej bądź ustnej, obejmującego całość programu przedmiotu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest również zaliczenie seminarium. W ramach seminarium studenci referują przygotowane wcześniej prezentacje tematyką związane z przedmiotem.

efekty W1, W2 - są sprawdzenie podczas zaliczenia wykładu;

efekt U1, U2, U3 i K1– sprawdzane są podczas seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Perka
Prowadzący grup: Bogdan Perka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)