Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiały konstrukcyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELDXCNI-MK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiały konstrukcyjne
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Wykład – 18 godz., egzamin.

Ćwiczenia laboratoryjne – 16 godz., zaliczenie na ocenę.


Przedmioty wprowadzające:

Brak przedmiotów wprowadzających

Programy:

Energetyka/Elektroenergetyka

Autor:

płk dr hab inż. Marek Polański


Bilans ECTS:

4 pkt ECTS

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci poznają:

a) podstawy inżynierii materiałowej m.in. budowę krystaliczną metali, odkształcenie sprężyste i plastyczne, zgniot i rekrystalizację, struktura stopów i układy równowagi fazowej;

b) metody badania właściwości materiałów konstrukcyjnych m.in.: mikroskopia świetlna i elektronowa, rentgenowska analiza fazowa a także badania twardości, statyczną próbę rozciągania;

c) właściwości typowych materiałów konstrukcyjnych i wielofunkcyjnych m.in. stali, żeliw, stopów aluminium, stopów miedzi, kompozytów.

Pełny opis:

Budowa krystaliczna metali. Podstawowe parametry mechaniczne, strukturalne i fizykochemiczne materiałów. Zasady doboru materiałów konstrukcyjnych.

Odkształcenie sprężyste i plastyczne. Zjawiska aktywowane cieplnie w materiale po uprzednim odkształceniu plastycznym.

Badania właściwości materiałów konstrukcyjnych.

Struktura stopów. Układy równowagi fazowej.

Układ równowagi fazowej żelazo – cementyt.

Praca kontrolna.

Obróbka cieplna stali.

Techniczne stopy żelaza.

Metale nieżelazne i ich stopy konstrukcyjne.

Materiały niemetalowe i kompozyty.

Praca kontrolna.

Preparatyka próbek do badań metalograficznych.

Mikroskopia świetlna.

Umocnienie odkształceniowe metali i stopów.

Wpływ zawartości węgla na strukturę i właściwości stopów żelaza.

Wpływ zawartości pierwiastków stopowych na strukturę i właściwości stopów żelaza.

Obróbka cieplna stali.

Struktura i właściwości stopów aluminium. Modyfikacja siluminów. Przesycanie i starzenie durali.

Struktura i właściwości stopów miedzi.

Zaliczenie ćwiczeń.

Literatura:

I. Literatura podstawowa

1. K. Przybyłowicz, Metaloznawstwo, WNT, 2007.

2. Z. Bojar, W. Przetakiewicz, H. Ziencik, Materiałoznawstwo, t.1 Metaloznawstwo, WAT, 1995.

3. B. Ciszewski, W. Przetakiewicz, Nowoczesne materiały stosowane w technice, Bellona, 1990.

4. Praca zbiorowa, Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa, WAT, 1996.

5. K.Dobrosz, A.Matysiak, Tworzywa sztuczne-Materiałoznawstwo i przetwórstwo. 1986.

II. Literatura uzupełniająca

uzupełniająca:

1. L.A. Dobrzański, Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, WNT Warszawa, 2006.

2. M.F. Ashby, D.R.H. Jones , Materiały inżynierskie. T. 1 i 2, WNT Warszawa, 1996.

3. M.W. Grabski, J.A. Kozubowski, Inżynieria materiałowa, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, 2003.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku:

W1 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie materiałów konstrukcyjnych niezbędną do analizy wytrzymałościowej podstawowych konstrukcji mechanicznych.

U1 Potrafi zbudować, uruchomić oraz przetestować zaprojektowane urządzenie z uwzględnieniem właściwości zastosowanych materiałów konstrukcyjnych.

K1 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia od-powiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: pozytywna ocena z pisemnych prac kontrolnych i ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty W1, i U1 sprawdzane są: na podstawie wiedzy teoretycznej oraz wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekt K1 sprawdzany jest na podstawie współpracy w grupie w celu sprawnego przygotowania i przeprowadzenia testów eksperymentalnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Polański
Prowadzący grup: Agata Baran, Zenon Komorek, Magda Pęska, Marek Polański, Dariusz Siemiaszko, Wojciech Stępniowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)