Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektrotechnika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELDXCNI-E
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektrotechnika
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/x ; C 16/+ ; L 12/+; Razem: 44

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka / wymagania wstępne: rachunek macierzowy, różniczkowy i całkowy, działania na liczbach zespolonych.

Programy:

Semestr: II

Kierunek: Energetyka

Specjalność: Elektroenergetyka, Maszyny i urządzenia w energetyce

Autor:

Prof. dr hab. inż. Andrzej MICHALSKI

Bilans ECTS:

aktywność/obciążenie studenta w godz.

1. 1. Udział w wykładach / 16

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 30

3. ćwiczenia audytoryjne / 16

4. przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 20

5. Udział w laboratoriach / 12

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów i opracowanie sprawozdań / 20

7. Udział w konsultacjach / 10

8. Przygotowanie do egzaminu / 6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 128 / 5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.=54 / 2 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4.+5.+6.=68 / 2,5 ECTS

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia, wielkości i prawa w obwodach elektrycznych prądu stałego i zmiennego. Obwody prądu harmonicznego, metody analizy obwodów elektrycznych, analiza obwodów nieliniowych, układy trójfazowe, rezonans w obwodach elektrycznych, stany nieustalone w obwodach liniowych, podstawowe pojęcia pola elektrycznego i magnetycznego, zjawisko indukcji elektromagnetycznej.

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne : werbalno-wizualna prezentacja treści programowych

Tematy kolejnych zajęć:

1. Podstawowe pojęcia, wielkości i prawa w obwodach elektrycznych prądu stałego i zmiennego: Ładunek elektryczny, napięcie i prąd elektryczny, moc, energia, układ elektryczny i jego procesy. Parametry pierwotne układu. Elementy obwodu, prawo Ohma, prawa Kirchhoffa, zasada Tellegena, twierdzenie Vaschy’ego, Thevenina i Nortona, modelowanie układów. / 1h

2. Obwody prądu harmonicznego: Klasyfikacja sygnałów elektrycznych, parametry sygnałów okresowych. Opis symboliczny sygnału harmonicznego, wykresy wskazowe. Moc w obwodach prądu harmonicznego, poprawa współczynnika mocy. / 2h

3. Metody analizy obwodów elektrycznych: Metoda praw Kirchhoffa, metody algorytmiczne, elementy topologii obwodów elektrycznych, metoda prądów oczkowych, metoda napięć węzłowych, metody zastępczego generatora. / 3h

4. Analiza obwodów nieliniowych: Parametry statyczne i dynamiczne, podstawowe prawa w obwodach nieliniowych. Metody analizy obwodów nieliniowych: charakterystyki łącznej, przecięcia charakterystyk. / 2h

5. Układy trójfazowe: Połączenie gwiazda, trójkąt, obliczanie obwodów trójfazowych, moc w układach trójfazowych, pomiary mocy. / 2h

6. Rezonans w obwodach elektrycznych: Zjawisko rezonansu, rezonans szeregowy i równoległy. / 2h

7. Stany nieustalone w obwodach liniowych: Prawa komutacji, układy RL, RC oraz RLC. / 1h

8. Podstawowe pojęcia pola elektrycznego i magnetycznego: Twierdzenie Gaussa, równania Laplace’a i Poissona. Pole elektryczne i magnetyczne na granicy dwóch środowisk. Energia pola, obwód magnetyczny. / 1h

9. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej: Prawo Faraday’a. Zjawisko indukcji własnej i wzajemnej. / 2h

Ćwiczenia /metody dydaktyczne: rozwiązywanie zadań przez studentów

Tematy kolejnych zajęć:

1. Podstawowe pojęcia, wielkości i prawa w obwodach elektrycznych prądu stałego i zmiennego. / 2h

2. Obwody prądu harmonicznego. / 2h

3. Metody analizy obwodów elektrycznych. / 6h

4. Analiza obwodów nieliniowych. / 2h

5. Układy trójfazowe. / 2h

6. Rezonans w obwodach elektrycznych. / 1h

7. Podstawowe pojęcia pola elektrycznego i magnetycznego. / 1h

Metody dydaktyczne: podanie przykładowych zadań do samodzielnego rozwiązania przed ćwiczeniami, rozwiązywanie podobnych zadań przez studentów przy tablicy, kolokwia zaliczeniowe

Laboratoria /metody dydaktyczne: praktyczne wykonywanie pomiarów parametrów i charakterystyk badanych układów elektrycznych, kolokwium dopuszczające, łączenie układów pomiarowych, wykonywanie pomiarów, opracowanie sprawozdania, zaliczanie każdego z ćwiczeń

Tematy kolejnych zajęć:

1. Badanie dwójnika źródłowego. / 4h

2. Badanie obwodów RLC prądu harmonicznego. / 4h

3. Badanie obwodów trójfazowych. / 4h

Literatura:

podstawowa:

1. A. Michalski, Materiały pomocnicze do wykładu z Elektrotechniki, 2011.

2. Z. Włodarczyk, Elektrotechnika: cz. I, II, III, IV, Skrypt WAT, 1994.

uzupełniająca:

1. S. Bolkowski, Elektrotechnika Teoretyczna tom 1, 1982.

2. R. Matusiak, Elektrotechnika Teoretyczna tom 2, 1982.r.

Efekty uczenia się:

Symbol / Efekty kształcenia/ odniesienie do efektów dyscypliny

W1- zna podstawowe pojęcia i prawa stosowane w obwodach elektrycznych prądu stałego i zmiennego / K_W02

W2- zna podstawowe metody analizy obwodów elektrycznych i magnetycznych / K_W08

W3- zna możliwości wykorzystania obwodów trójfazowych w energetyce / K_W10

U1- potrafi właściwie zamodelować, obliczyć i przeanalizować układ elektryczny jedno i trójfazowy / K_U07

U2- potrafi zamodelować, obliczyć i przeanalizować układ magnetyczny / K_U12

K1- umie współpracować w zespole i ma świadomość wynikającej z tego odpowiedzialności / K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest zaliczany na podstawie egzaminu przeprowadzanego w formie pisemno-ustnej, obejmującego całość programu przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do zaliczania przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest wykonanie praktyczne i zaliczenie sprawozdań ze wszystkich ćwiczeń na ocenę pozytywną zgodnie z regulaminem obowiązującym w laboratorium. Ocena z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią ocen otrzymaną z poszczególnych ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń rachunkowych jest pozytywna ocena z kolokwiów sprawdzających.

efekty W1, W2 i W3 - sprawdzenie podczas egzaminu i na ćwiczeniach

efekty U1, U2 - sprawdzenie w czasie laboratorium i ćwiczeń rachunkowych

efekt K1 - sprawdzenie podczas zespołowej pracy w laboratorium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Michalski, Piotr Preibisch
Prowadzący grup: Andrzej Michalski, Piotr Paziewski, Karol Piwowarski, Piotr Preibisch, Eugeniusz Zachwieja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)