Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowane układy sterowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELDECSM-PUS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowane układy sterowania
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 LUB 3.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W/20, C/6, L/20

Przedmioty wprowadzające:

Programowanie sterowników PLC,

Hydrotroniczne układy sterowania

Autor:

dr hab. inż. Andrzej TYPIAK

Skrócony opis:

Podstawy teoretyczne techniki rozmytej. Zastosowanie logiki rozmytej w elektroenergetyce. Cechy charakterystyczne sieci neuronowych oraz zakres ich zastosowań. Sztuczne sieci neuronowe w elektroenergetyce.

Pełny opis:

Definicje zbiorów i liczb rozmytych. Postacie funkcji przynależności. Operacje na zbiorach i liczbach rozmytych. Podstawy konstruowania sterowników rozmytych. Podstawy estymacji rozmytej. Sterowniki rozmyte w zastosowaniach z dziedziny elektroenergetyki.

Model sztucznego neuronu. Podstawowe modele oraz architektura sieci neuronowych. Topologie sieci neuronowych. Reguły uczenia sieci neuronowych. Klasyfikacja sieli neuronowych. Techniki realizacji sieci neuronowych. Sieci neuronowe do rozwiązywania zagadnień w elektroenergetyce.

Literatura:

1. Praca Zbiorowa: Metody sztucznej inteligencji. Przykłady zastosowań w elektroenergetyce Warszawa 2012.

2. A. Ostanin: Informatyka z Matlabem. Politechnika Białostocka, Białystok 2007.

Efekty uczenia się:

W1 - ma podstawową wiedzę w zakresie architektury komputerów, oraz podstawową wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania / K_W12 +++

W2 - zna podstawy programowania sterowników w zakresie niezbędnym do projektowania cyfrowych układów sterowania stosowanych w urządzeniach energetycznych / K_W14 +

U1 - potrafi sformułować algorytm, posłużyć się językami niskiego poziomu do programowania sterowników pracujących w systemach energetycznych / K_U20 ++

K1 - Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera – energetyka i odpowiedzialności za podejmowane decyzje / K_K02 +

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie zaliczenia.

1. Zaliczenie jest przeprowadzane w formie pisemnej obejmującej całość programu przedmiotu oraz ćwiczeń rachunkowych i ćwiczeń laboratoryjnych.

2. Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń rachunkowych i ćwiczeń laboratoryjnych oraz kolokwium końcowego.

3. Efekty W1 i W2 sprawdzane sa na kolokwium końcowym

4. Efekt U1 sprawdzany jest w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych

5. Efekt K! sprawdzany jest w trakcie ćwiczeń rachunkowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 28 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Suproniuk
Prowadzący grup: Piotr Paziewski, Marek Suproniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)