Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium problemowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELDECSM-LP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium problemowe
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

P 12/+; S 8/z; Razem:20

Przedmioty wprowadzające:

Student ma zaliczone seminarium przeddyplomowe i wybrany temat pracy dyplomowej

Programy:

Semestr: II

Kierunek: Energetyka

Specjalności: Elektroenergetyka, Maszyny i urządzenia w energetyce


Autor:

Prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz

Bilans ECTS:

aktywność/obciążenie studenta w godz:

1. Udział w zajęciach projektowych / 12

2. Samodzielne przygotowanie do zajęć projektowych / 18

3. Udział w seminariach / 8

4. Samodzielne przygotowanie do seminariów / 8

5. Udział w konsultacjach / 10

6. Przygotowanie do zaliczenia / 5

7. Udział w zaliczeniu / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 63 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.=32 / 1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 1.+2.=30 / 1 ECTS


Skrócony opis:

Zajęcia polegają na samodzielnej, indywidualnej pracy przyszłego dyplomanta w laboratorium na temat ustalony przez kierownika pracy dyplomowej, tematem pracy może być również symulacja komputerowa wybranych zagadnień związanych z pracą dyplomową. Praca wykonywana będzie pod kierunkiem kierownika tematu pracy dyplomowej i przez niego oceniona. Laboratorium problemowe wraz z seminarium dyplomowym powinno przyśpieszyć i zwiększyć zaangażowanie studentów w proces wykonywania prac dyplomowych magisterskich.

Pełny opis:

Seminaria/metody dydaktyczne: zajęcia seminaryjne – audytoryjna dyskusja animowana głównie przez dyplomantów na temat zagadnień związanych z realizowanymi zdaniami dyplomowymi.

Tematy kolejnych zajęć:

1. Spotkanie informacyjne. Omówienie metodyki prowadzenia zajęć projektowych. Przedstawienie i omówienie celu i planu pracy dyplomantów w ramach zajęć projektowych. Sformułowanie indywidualnych problemów projektowych przez studentów. _4h

2. Zaliczenie laboratorium problemowego. Prezentacja dokonań dyplomantów w ramach zajęć projektowych w postaci opisu i/lub krótkich prezentacji w obecności kierowników prac_4h

Projekt /metody dydaktyczne: samodzielna praca dyplomanta polegająca na rozwiązaniu i opracowaniu prezentacji bądź opisu zadanego problemu przez kierownika pracy.

Tematy kolejnych zajęć:

Zajęcia realizowane są w formie indywidualnych spotkań dyplomanta z kierownikiem pracy.

Literatura:

zalecana literatura jest przedstawiana dyplomantowi przez kierownika pracy

Efekty uczenia się:

Symbol/Efekty kształcenia/ odniesienie do efektów dyscypliny

U1 /Potrafi ze zrozumieniem pozyskiwać i integrować informacje z literatury i internetowych baz danych (w tym ze źródeł w językach obcych), dokonywać ich interpretacji i weryfikacji, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie/K_U01

U2 /Potrafi przygotować opracowanie naukowe i zredagować tekst prezentujący rezultaty badań/K_U03

K1 /Potrafi przekazywać innym posiadaną wiedzę i umiejętności oraz informacje i opinie dotyczące osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej/K_K01

K2 /Potrafi rozstrzygać problemy związane z wykonywaniem zawodu i podejmować kreatywne działania techniczne z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń energetycznych/K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu jest przeprowadzane na podstawie sprawozdania z przeprowadzonych badań laboratoryjnych/symulacyjnych potwierdzonych przez kierownika pracy dyplomowej

efekty U1, K2 sprawdzane są na zajęciach projektowych;

efekty U2, K1 – sprawdzenie są podczas seminariów;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)