Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy techniki wysokich napięć

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELDECSI-PTWN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy techniki wysokich napięć
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/+ ; L 12/+ ; S 2/z: Razem: 30

Przedmioty wprowadzające:

Elektrotechnika / Wymagania wstępne: znajomość praw obowiązujących w obwodach elektrycznych i magnetycznych;

Podstawy metrologii / Wymagania wstępne: umiejętność pomiaru wielkości metrologicznych w obwodach elektrycznych.


Programy:

Semestr: VI

Kierunek: Energetyka

Specjalność: Elektroenergetyka, Maszyny i urządzenia w energetyce


Autor:

dr inż. Andrzej ŁASICA

Bilans ECTS:

aktywność/obciążenie studenta w godz:

1. Udział w wykładach / 16

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 8

3. Udział w laboratoriach / 12

4. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów i opracowanie sprawozdań / 18

5. Udział w seminariach / 2

6. Udział w konsultacjach / 2

7. Przygotowanie do zaliczenia / 4

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 62 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+6.=32 / 1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4.=30 / 1 ECTS


Skrócony opis:

Omówienie wytrzymałości dielektrycznej materiałów i układów izolacyjnych. Przedstawienie okoliczności powstawania przepięć w układach energetycznych i metod ich ograniczania. Zarys techniki probierczo-pomiarowej.

Pełny opis:

1. Dielektryki i naprężenia elektryczne, układy izolacyjne /2h

2. Naprężenia elektryczne układów z dielektrykiem gazowym /4h

3. Naprężenia elektryczne układów z dielektrykiem ciekłym i stałym /2h

4. Charakterystyka przepięć /2h

5. Ochrona odgromowa i przepięciowa /2h

6. Urządzenia probiercze i aparatura pomiarowa /2h

7. Technika probierczo-pomiarowa, badania laboratoryjne /2h

Tematy zajęć laboratoryjnych:

1. Wytrzymałość powietrza przy napięciu stałym. – 3h

2. Wytrzymałość powietrza przy napięciu przemiennym. – 3h

3. Wytrzymałość powietrza przy napięciu udarowym piorunowym. – 3h

4. Pomiar napięcia jonizacji i pomiar strat dielektrycznych. – 3h

Temat seminarium:

1. Dyskusja podsumowująca, przygotowująca do zaliczenia tematyki zajęć laboratoryjnych i wykładowych.

Literatura:

podstawowa:

1. Flisowski Z.: Technika Wysokich Napięć, WNT, Warszawa 2005

2. Wodziński J.: Wysokonapięciowa technika prób i pomiarów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997

3. Praca zbiorowa pod redakcją Kosztaluka R.: Technika badań wysokonapięciowych, WNT, Warszawa 1985

uzupełniająca:

1. Celiński Z.: Materiałoznawstwo elektrotechniczne, OWPW, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

W01 Ma podstawową wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w instalacjach, układach izolacyjnych oraz aparatach i urządzeniach wysokiego napięcia. / K_W07;

W02 Znajomość rozkładów pól w najczęściej spotykanych układach wysokonapięciowych, oraz wpływu tych rozkładów na wytrzymałość napięciową układów izolacyjnych. / K_W08;

W03 Posiada wiedzę na temat urządzeń stosowanych w ochronie przepięciowej i odgromowej./ K_W09;

U01 Potrafi rozwiązywać proste zadania mające na celu wyznaczenie najważniejszych, z punktu widzenia techniki wysokich napięć, parametrów układów, np. krytycznej wartości natężenia pola elektrycznego. / K_U23;

U02 Potrafi w sposób czytelny i rzetelny opracować i zaprezentować wyniki wykonanych pomiarów. / K_U23;

K01 Student poznaje zagrożenia wynikające z istnienia silnych pól elektromagnetycznych. / K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

Zaliczenie jest przeprowadzane w formie pisemnej

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

efekty W01, W02, W03, U01 sprawdzane są w formie pisemnego zaliczenia

efekt U02, K01 sprawdzany jest w czasie zajęć laboratoryjnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)