Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Miernictwo wielkości elektrycznych i nieelektrycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELDECSI-MWEiN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Miernictwo wielkości elektrycznych i nieelektrycznych
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 34/+; L 40/+ ; Razem: 74

Przedmioty wprowadzające:

Elektrotechnika / wymagania wstępne: znajomość podstawowych praw elektrotechniki.

Podstawy metrologii / wymagania wstępne: umiejętność analizy wyników pomiarów


Programy:

Semestr: IV

Kierunek: Energetyka

Specjalności: Elektroenergetyka


Autor:

Prof. dr hab. inż. Andrzej MICHALSKI, dr inż. Janusz WAWER

Bilans ECTS:

aktywność/obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 34

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20

3. Udział w laboratoriach / 40

4. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów i opracowanie sprawozdań / 20

5. Udział w konsultacjach / 6

6. Przygotowanie do zaliczenia / 3

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 123 / 4 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.=80 / 2,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4.=60 / 1,5 ECTS

Skrócony opis:

Elektroniczne mierniki analogowe. Przetworniki cyfrowo-analogowe (C/A). Przetworniki analogowo-cyfrowe (A/C). Generatory pomiarowe. Oscyloskopy analogowe i cyfrowe. Cyfrowe przyrządy pomiarowe. Metody pomiaru napięcia i prądu stałego. Metody pomiaru napięcia i prądu przemiennego. Metody pomiaru mocy. Pomiary czasu, częstotliwości i fazy. Metody pomiaru rezystancji i impedancji. Czujniki i przetworniki pomiarowe. Pomiary parametrów ruchu. Pomiary wielkości mechanicznych. Pomiary ciśnień. Pomiary temperatur. Pomiary przepływu. Pomiary wilgotności. Pomiary wielkości elektrochemicznych. Pomiary pola magnetycznego.

Pełny opis:

Wykłady / metody dydaktyczne: werbalno- wizualna prezentacja treści

programowych w postaci prezentacji PowerPoint:

Tematy kolejnych zajęć:

1. Elektroniczne mierniki analogowe: Bloki elektronicznych mierników analogowych: bloki wejściowe, kondycjonujące, wyjściowe. Wewnętrzne kalibratory wielkości elektrycznych. / 2h

2. Przetworniki cyfrowo-analogowe (C/A): Zasada pracy, charakterystyki oraz parametry statyczne i dynamiczne przetworników pomiarowych C/A. / 1h

3. Przetworniki analogowo-cyfrowe (A/C): Zasada pracy, charakterystyki oraz parametry statyczne i dynamiczne przetworników pomiarowych A/C. / 2h

4. Generatory pomiarowe: Klasyfikacja, parametry użytkowe i ogólna budowa generatorów pomiarowych m.cz. i w.cz. Generatory uniwersalne (funkcyjne), cyfrowe i syntezery częstotliwości. Generatory pomiarowe napięć nieharmonicznych. / 2h

5. Oscyloskopy analogowe i cyfrowe: Schematy funkcjonalne, podstawowe parametry i zastosowania oscyloskopów analogowych i cyfrowych. / 2h

6. Cyfrowe przyrządy pomiarowe: Bloki cyfrowych przyrządów pomiarowych do pomiaru wielkości ziarnistych i ciągłych. Bloki przetwarzania a/c (bezpośrednie i pośrednie). Wskaźniki odczytowe cyfrowych przyrządów pomiarowych. / 1h

7. Metody pomiaru napięcia i prądu stałego: Woltomierze i amperomierze analogowe i cyfrowe: budowa i pomiary różnych wartości napięcia i prądu stałego. Dokładność pomiaru. / 1h

8. Metody pomiaru napięcia i prądu przemiennego: Woltomierze i amperomierze analogowe i cyfrowe: budowa i pomiary różnych wartości napięcia i prądu przemiennego. Wpływ kształtu mierzonych napięć na dokładność pomiaru. / 2h

9. Metody pomiaru mocy: Metody bezpośrednie i pośrednie pomiaru mocy. Pomiary mocy czynnej. / 1h

10. Pomiary czasu, częstotliwości i fazy: Cyfrowy pomiar przedziału czasu i okresu. Klasyfikacja metod pomiaru częstotliwości. Pomiary przesunięcia fazowego. Analiza dokładności pomiaru. / 1h

11. Metody pomiaru rezystancji i impedancji: Pomiary parametrów dwójników biernych metodami: wychyłową, zerową oraz rezonansową. Metody cyfrowe pomiaru parametrów skupionych obwodów elektrycznych. / 1h

12. Czujniki i przetworniki pomiarowe: Zasady doboru czujników do przetwarzania wielkości fizycznych. Klasyfikacja przetworników pomiarowych. Własności statyczne i dynamiczne przetworników. / 2h

13. Pomiary parametrów ruchu: Ruch prostoliniowy. Ruch obrotowy. Metody pomiaru parametrów ruchu. / 2h

14. Pomiary wielkości mechanicznych: Metody pomiaru sił. Metody pomiaru momentów obrotowych. Metody pomiaru mocy. / 2h

15. Pomiary ciśnień: Ciśnienie atmosferyczne. Ciśnienia bardzo duże. Ciśnienia bardzo małe. Metody pomiaru ciśnień. / 2h

16. Pomiary temperatur: Przetworniki stykowe. Przetworniki bezstykowe. Metody pomiaru temperatury. / 2h

17. Pomiary przepływu: Pomiary przepływu w kanałach zamkniętych. Pomiary przepływu w kanałach otwartych. Metody pomiaru przepływu. / 2h

18. Pomiary wilgotności: Rodzaje przetworników wilgotności. Metody pomiaru wilgotności. / 2h

19. Pomiary wielkości elektrochemicznych: Przetworniki potencjometryczne. Przetworniki konduktometryczne. Metody pomiaru wielkości elektrochemicznych. / 2h

20. Pomiary pola magnetycznego: Przetworniki indukcyjne. Przetworniki transduktorowe. Przetworniki nadprzewodnikowe. Przetworniki magnetorezystancyjne. Metody pomiaru pól magnetycznych. / 2h

Laboratoria /metody dydaktyczne: – zastosowania praktyczne poznawanych zagadnień.

Tematy kolejnych zajęć:

1. Oscyloskopy analogowe i cyfrowe. / 4h

2. Metody pomiaru napięcia i prądu przemiennego. / 4h

3. Metody pomiaru mocy. / 4h

4. Pomiary czasu, częstotliwości i fazy. / 4h

5. Metody pomiaru rezystancji i impedancji. / 4h

6. Pomiary parametrów ruchu. / 4h

7. Pomiary wielkości mechanicznych. / 4h

8. Pomiary temperatury. / 4h

9. Pomiary przepływu. / 4h

10. Pomiary pola magnetycznego. / 4h

Literatura:

podstawowa:

1. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A, Metrologia elektryczna. Wyd. 5, 6, 7, 8. WNT, 1996÷2003.

2. Chwaleba A., Zajewski J. Przetworniki pomiarowe i defektoskopowe, 2008.

3. Michalski A. i inni, Laboratorium miernictwa wielkości nieelektrycznych, 1996.

4. Rydzewski J, Pomiary oscyloskopowe, WNT, 1999.

5. Stabrowski M, Cyfrowe przyrządy pomiarowe, Wyd. PWN, 2002.

uzupełniająca:

1. Gortat G., Dusza J., Leśniewski A, Podstawy miernictwa, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1998.

2. Kwiatkowski W. S, Miernictwo elektryczne. Analogowa technika pomiarowa, 1999.

3. Stabrowski M, Miernictwo elektryczne: cyfrowa technika pomiarowa, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1994.

Efekty uczenia się:

Symbol/Efekty kształcenia/ odniesienie do efektów dyscypliny

W1- Student zna zasady efektywnego i bezpiecznego posługiwania się przyrządami pomiarowymi, obróbki danych pomiarowych i analizy wyników pomiarów / K_W15

W2- Student zna budowę podstawowych przyrządów pomiarowych oraz metody planowania i wykonywania pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych / K_W15

U1- Student potrafi zaplanować eksperyment pomiarowy i dobrać przyrządy z punktu widzenia wymaganej dokładności pomiaru / K_U14

U2- Student potrafi dobrać metodę pomiarową do pomiaru wybranej wielkości nieelektrycznej / K_U15

K1- umie współpracować w zespole i ma świadomość wynikającej z tego odpowiedzialności / K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Zaliczenie jest przeprowadzane w formie pisemnej i ustnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane jest następująco:

efekty W1, W2 weryfikowane są na zaliczeniu wykładów,

efekty U1, U2, K1 weryfikowane są w trakcie laboratoryjnych oraz w pewnym zakresie na zaliczeniu wykładów,

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)