Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instalacje elektryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELDECNI-IE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instalacje elektryczne
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/+, P 12/+; Razem: 28

Przedmioty wprowadzające:

Elektrotechnika / znajomość praw obowiązujących w obwodach elektrycznych

Programy:

Semestr: V

Kierunek: Energetyka

specjalności: Elektroenergetyka

Autor:

dr inż. Stefan NIESTĘPSKI

Bilans ECTS:

aktywność/obciążenie studenta w godz:

1. Udział w wykładach / 16

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 8

3. Udział w zajęciach projektowych / 12

4. Samodzielne praca nad projektem / 14

5. Udział w konsultacjach / 4

6. Przygotowanie do zaliczenia / 2

7. Udział w zaliczeniu / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 58 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.=34 / 1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4.=26 / 1 ECTS

Skrócony opis:

Instalacje elektryczne i ich układy. Ustalanie obciążeń obwodów instalacyjnych. Elementy instalacji elektrycznych i zasady ich doboru. Montaż elektrycznych urządzeń instalacyjnych Zasady ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych.

Pełny opis:

Wykłady: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych w postaci prezentacji w PowerPoint.

Tematy kolejnych zajęć:

1. Ogólna charakterystyka instalacji elektrycznych -1g.

2. Odbiorniki energii elektrycznej - 1g.

3. Przewody, kable, łączniki i rozdzielnice – 1g.

4. Kryteria doboru elementów instalacji elektrycznych – 2g.

5. Ustalanie obciążeń obwodów elektrycznych -1g.

6. Dobór zabezpieczeń obwodów elektrycznych -2g.

7. Dobór przewodów i łączników – 2g.

8. Montaż elementów i urządzeń instalacyjnych – 1g.

9. Ochrona przeciwporażeniowa -2g.

10. Ochrona przed przepięciami -1g.

11. Sprawdzanie instalacji elektrycznych -1g.

12. Repetycja – 1g.

Projekt: Wykonanie zadania projektowego z instalacji elektrycznych w obiekcie przemysłowym.

Tematy kolejnych zajęć:

1. Ustalenie struktury instalacji elektrycznej -1g.

2. Dobór obwodów odbiorczych (przewodów i ich zabezpieczeń) - 2g.

3. Dobór liczby i miejsc ustawienia rozdzielnic – 1g.

4. Ustalenie obciążeń obwodów rozdzielczych i ich dobór -2g.

5. Dobór łączników, styczników oraz innych aparatów i osprzętu instalacyjnego – 1g.

6. Dobór transformatorów SN/nn – 1g.

7. Sprawdzenie selektywności działania zabezpieczeń – 1g.

8. Sprawdzenie dobranych przewodów i aparatury rozdzielczej na warunki zwarciowe – 1g.

9. Wykonanie schematów i planów zaprojektowanej instalacji elektrycznej -2g.

Literatura:

podstawowa:

S. Niestępski, M. Parol, J. Pasternakiewicz, T. Wiśniewski. Instalacje elektryczne. Budowa, Projektowanie i Eksploatacja. OFICYNA Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. 2011.

uzupełniająca:

H. Markiewicz. Instalacje elektryczne. Wyd. 2. WNT. 2000.

Efekty uczenia się:

Symbol/Efekty kształcenia/ odniesienie do efektów dyscypliny

W1 / Ma wiedzę w zakresie kryteriów doboru elementów instalacji elektrycznych, zasad doboru zabezpieczeń i przewodów w obwodach instalacji elektrycznych oraz metod ustalania obciążeń instalacji elektrycznych/K_W08

W2 / Zna metodykę projektowania oraz podstawowe zasady budowy i sposoby wykonywania instalacji elektrycznych/ K_W08

U1 / potrafi zaprojektować instalację elektryczną prądu przemiennego podłączoną do sieci jedno i trójfazowej./K_U13

U2 / Potrafi dobrać parametry przewodów elektrycznych oraz zabezpieczeń elektrycznych i zaprojektować instalację elektryczną /K_U17

K1 / umie współpracować w zespole i ma świadomość wynikającej z tego odpowiedzialności /K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie kolokwium przeprowadzanego w formie pisemnej. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest również zaliczenie projektowania.

Projektowanie zaliczane jest na podstawie: wykonanego i ocenionego pozytywnie zadania projektowego.

efekty W1, W2, sprawdzenie są podczas zaliczania;

efekt U1,U2, K1 – sprawdzenie są podczas zajęć projektowych;

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)