Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy elektroniki i miernictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCYKXCSI-PEIM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy elektroniki i miernictwa
Jednostka: Wydział Cybernetyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W - 14/+, C - 8/z, L - 8/z

Przedmioty wprowadzające:

- Analiza matematyczna 1: znajomość podstaw rachunku różniczkowego i całkowego;

- Algebra liniowa: znajomość działań na liczbach zespolonych;

- Fizyka: znajomość podstawowych praw i zasad fizycznych.

Programy:

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo / wszystkie specjalności

Autor:

dr hab. inż. Jacek Jakubowski, dr inż. Marek Szulim

Skrócony opis:

W części poświęconej elektronice wyjaśnione zostaną pojęcia prądu, napięcia, mocy i energii elektrycznej. Podana zostanie klasyfikacja sygnałów elektrycznych oraz opis symboliczny sygnału harmonicznego. Przedstawione zostaną podstawowe prawa obwodów oraz analiza dwójników zawierających elementy R, L, C . Omówione zostanie zjawisko rezonansu. Zaprezentowane będą wybrane metody opisu układów elektronicznych - równania i parametry robocze czwórnika, charakterystyki częstotliwościowe.

W części dotyczącej miernictwa omówione zostaną elementarne pojęcia z zakresu metrologii oraz metody pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych. Przedstawiona zostanie budowa i zasady posługiwania się klasycznymi przyrządami pomiarowymi analogowymi i cyfrowymi, takimi jak amperomierze, woltomierze, oscyloskopy, częstościomierze oraz ich podstawowe własności metrologiczne. Zaprezentowane zostaną również podstawowe zasady analizy i podawania wyników realizowanych pomiarów.

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych

Tematy kolejnych zajęć:

1. Sygnały i obwody elektryczne (3 godz.);

2. Rezonans w obwodach elektrycznych (1 godz.);

3. Metody opisu układów elektronicznych (2 godz.);

4. Metody analogowe pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych (2 godz.)

5. Metody cyfrowe pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych (2 godz.)

6. Oscyloskopy (2 godz.);

7. Pomiary częstotliwości i okresu; test sprawdzający (2 godz.).

Ćwiczenia /metody dydaktyczne: utrwalanie wiedzy z wykładu na podstawie przykładów obliczeniowych

Tematy kolejnych zajęć:

1. Obwody liniowe prądu sinusoidalnego (2 godz.);

2. Charakterystyki częstotliwościowe układów (2 godz.);

3. Sposoby wyrażania niedokładności przyrządów pomiarowych analogowych i cyfrowych (2 godz.);

4. Zasady analizy wyników pomiarów (2 godz.).

Laboratoria /metody dydaktyczne: repetytorium, zastosowania praktyczne poznawanych zagadnień

Tematy zajęć:

- Badanie prostych obwodów rezonansowych (4 godz.);

- Wykonywanie pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych (4 godz.).

Literatura:

podstawowa:

- A. Dobrowolski i inni, Elektronika - ależ to bardzo proste!, Wydawnictwa BTC, Legionowo, 2013;

- A. Chwaleba i inni: „Metrologia elektryczna”, wyd. 5, 6, 7, 8, WNT, Warszawa, 1996, 1998, 2000, 2003;

- J. Rydzewski: „Pomiary oscyloskopowe”, WNT, Warszawa, 1999;

uzupełniająca:

- Horowitz P., Hill W., Sztuka elektroniki, WKiŁ, Warszawa 2003;

- S. Bolkowski i inni, Teoria obwodów elektrycznych zadania, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2010;

- J. R. Taylor: „Wstęp do analizy błędu pomiarowego”, PWN, Warszawa, 1995, 1999.

Efekty uczenia się:

W1 / ma elementarną wiedzę w zakresie działania elementów elektronicznych i cyfrowych układów elektronicznych / K_W03;

W2 / ma elementarną wiedzę w zakresie metrologii, metod pomiaru i zasad analizy wyników / K_W06;

U1 / potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas realizacji zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac / K_U02;

U2 / potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji zadania / K_U02;

U3 / stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy / K_U07;

K1 / potrafi współdziałać w zespole realizując w nim różne role i ponosić odpowiedzialność za wspólne przedsięwzięcia / K_K03.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: prac kontrolnych przeprowadzanych w ramach ćwiczeń, warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich prac;

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: uzyskania pozytywnej oceny z wszystkich ćwiczeń przewidzianych do realizacji. Zaliczenie pojedynczego ćwiczenia wymaga zaliczenia sprawdzianu z przygotowania do zajęć (w formie ustnej lub pisemnej), wykonania pomiarów i uzyskania pozytywnej oceny ze sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.

Zaliczenie z przedmiotu: warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń rachunkowych, ćwiczeń laboratoryjnych oraz testu. Ocenę końcową wyznacza się na podstawie średniej arytmetycznej z powyższych ocen zaokrąglonej w górę. Test w formie pisemnej – przeprowadzany w ramach ostatniego wykładu - obejmuje zestaw zadań teoretycznych i rachunkowych. Każde zadanie posiada odpowiednią liczbę punktów (zależną od stopnia trudności). Zasady punktacji i kryteria oceny sprawdzianu są przedstawiane bezpośrednio przed jego rozpoczęciem.

efekty W1, W2, sprawdzane są na zaliczeniu testu oraz podczas ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych;

efekty U1, U2, U3, K1 – sprawdzane są podczas ćwiczeń laboratoryjnych;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)