Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy miernictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCYKXCNI-PM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy miernictwa
Jednostka: Wydział Cybernetyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 10/+; L 10/+;

Przedmioty wprowadzające:

brak

Programy:

kierunek informatyka / wszystkie specjalności

Autor:

dr hab. inż. Marek Kuchta

Bilans ECTS:

Aktywność/obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach/10

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów/10

3. Udział w laboratoriach/10

4. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów/10

5. Udział w konsultacjach/10

6. Przygotowanie do testu/10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 60/2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.=30/1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.=10/0.5 ECTS


Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu metrologii ogólnej, teoretycznej i stosowanej ze szczególnym uwzględnieniem metod pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych. Przedstawia budowę i zasady posługiwania się klasycznymi przyrządami pomiarowymi analogowymi i cyfrowymi, takimi jak amperomierze, woltomierze, oscyloskopy, częstościomierze oraz ich podstawowe własności metrologiczne. Prezentuje również podstawowe zasady analizy i podawania wyników realizowanych pomiarów.

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych;

Tematy kolejnych zajęć:

1. Wprowadzenie w przedmiot podstawy miernictwa/2h

2. Mierniki analogowe i cyfrowe/2h

3. Oscyloskopy/2h

4. Wyrażenie niedokładności pomiaru/2h

5. Pomiary częstotliwości i okresu/2h

Laboratoria/metody dydaktyczne: repetytorium, zastosowania praktyczne poznawanych zagadnień.

Tematy kolejnych zajęć:

1. Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych/4h

2. Pomiary parametrów sygnałów i charakterystyk układów/3h

3. Pomiary oscyloskopowe/3h

Literatura:

podstawowa:

1. A. Chwaleba i inni: „Metrologia elektryczna”, WNT, Warszawa, wyd. XI, 2014 (lub wcześniejsze)

2. J. Rydzewski: „Pomiary oscyloskopowe”, WNT, Warszawa, 1999

uzupełniająca:

1. J. R. Taylor: „Wstęp do analizy błędu pomiarowego”, PWN, Warszawa, 1995, 1999

Efekty uczenia się:

W1/ma elementarną wiedzę w zakresie działania podstawowych układów elektronicznych, w tym przetworników analogowo-cyfrowych/K_W04

W2/ma elementarną wiedzę w zakresie aparatury pomiarowej, metod pomiaru i zasad analizy wyników/K_W07

U1/potrafi pracować indywidualnie i w grupie w zadanym reżimie czasowym, potrafi zrealizować harmonogram prac i opracować uzyskane wyniki/K_U04

U2/potrafi opracować dokumentację dotyczącą zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji zadania/K_U05

U3/stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy/K_U08

K1/potrafi współdziałać w zespole realizując w nim różne role i ponosić odpowiedzialność za wspólne przedsięwzięcia/K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: uzyskania pozytywnej oceny ze wszystkich ćwiczeń przewidzianych do realizacji. Zaliczenie pojedynczego ćwiczenia wymaga zaliczenia sprawdzianu z przygotowania do zajęć (w formie ustnej lub pisemnej), wykonania pomiarów i uzyskania pozytywnej oceny za sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia.

Zaliczenie przedmiotu: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z laboratoriów oraz testu z tematyki wykładu. Ocena końcowa z przedmiotu uwzględnia oceny z poszczególnych form jego realizacji.

Efekty W1 i W2 sprawdzane są na zaliczeniu testu z tematyki wykładu oraz podczas ćwiczeń laboratoryjnych,

Efekty U1, U2, U3 i K1 sprawdzane są podczas ćwiczeń laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)