Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algorytmy blokowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCYKSCSI-AB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Algorytmy blokowe
Jednostka: Wydział Cybernetyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 40/x; C 13/+; L 10/z

Przedmioty wprowadzające:

Wstęp do kryptologii

Programy:

Kryptologia i Cyberbezpieczeństwo / Systemy kryptograficzne

Autor:

dr inż. Michał Misztal

Bilans ECTS:

Kategoria aktywności Liczba godzin Liczba ECTS

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM

UDZIALE NAUCZYCIELA / GODZINY KONTAKTOWE/ 60 2

Udział w wykładach 40 1

Udział w ćwiczeniach, laboratoriach, projektach, seminariach 20 1

SAMODZIELNA PRACA STUDENTA / GODZINY NIEKONTAKTOWE 40 2

CAŁKOWITE OBCIĄŻENIE STUDENTA 100 4

Skrócony opis:

Zapoznanie z ideą szyfrowania blokowego, najważniejszymi współczesnymi szyframi oraz podstawy projektowania szyfrów blokowych.

Pełny opis:

1. Podstawy szyfrowania blokowego. Różnice i podobieństwa do szyfrów strumieniowych. Definicje szyfrów blokowych. Zastosowania. W/2h

2. Tryby pracy szyfrów blokowych. Szyfrowanie uwierzytelnione. Kaskada szyfrów i szyfrowanie wielokrotne. W/4h

3. Podstawowy konstrukcji szyfrów blokowych. Teoria Shannona. Operacje liniowe i nieliniowe, dyfuzja i konfuzja. Bezpieczeństwo szyfrów. W/2h

4. Standard szyfrowania DES. Szyfr IDEA. W/4h; C/2h;

5. Konkurs AES. Wymagania, zgłoszone algorytmy. Szyfry Rijndael (AES) i RC6. W/4h

6. Projekt NESSIE. Przegląd zgłoszonych algorytmów. Szyfr Noekeon. W/4h; C/2h;

7. Inne szyfry blokowe. C/6h;

8. Metody kryptoanalizy szyfrów blokowych. W/4h; C/2h;

9. Podstawy projektowania szyfrów blokowych.W/2h

10. Podstawowe pojęcia projektowania szyfrów blokowych. W/2h

11. Strategia szerokiej ścieżki. Podstawowe założenia. W/2h

12. Strategia szerokiej ścieżki. Warstwa dyfuzji. W/4h; L/4h

13. Strategia szerokiej ścieżki. Warstwa nieliniowa. W/2h; L/4h

14. Strategia szerokiej ścieżki. Algorytm generowania podkluczy. W/2h

15. Projekty szyfrów: SHARK, SQUARE. Poprzednicy i następcy Rijndaela. W/2h

Literatura:

B. Schneier "Kryptografia dla praktyków", wyd. II, WNT 2002

J. Szmidt, M. Misztal "Wstęp do kryptologii", WSISiZ, wyd. III, Warszawa 2003

L. R. Knudsen "Contemporary Block Ciphers" 1998

J. Deamen, V. Rijmen "Design of Rijndael" Springer-Verlag 2002

Efekty uczenia się:

Nauczyć zasad szyfrowania blokowego, reguł konstruowania komponentów szyfrów blokowych.

Zapoznać ze znanymi szyframi blokowymi, wymaganiami stawianymi współczesnym szyfrom blokowym.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie egzaminu i zaliczenia ćwiczeń.

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Warunkiem koniecznym zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimalnej liczby punktów z ćwiczeń i z każdego sprawozdania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Misztal
Prowadzący grup: Elżbieta Burek, Michał Misztal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Misztal
Prowadzący grup: Elżbieta Burek, Michał Misztal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Burek, Michał Misztal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)