Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy miernictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCYIXCSI-PM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy miernictwa
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+; C 4/-; L 12/+; Razem: 30

Przedmioty wprowadzające:

brak, przedmiot od 2015 realizowany na I semestrze

Programy:

semestr: I / kierunki: Informatyka, Informatyka w medycynie, Kryptologia i cyberbezpieczeństwo / specjalność: wszystkie

Autor:

dr hab. inż. Jacek Jakubowski

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz.:

1. Udział w wykładach / 14

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10

3. Udział w ćwiczeniach / 4

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń / 2

5. Udział w laboratoriach / 12

6. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 12

7. Udział w konsultacjach / 4

8. Przygotowanie do testu / 8


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 64 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5. = 30 / 1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+5.=16 / 0,5 ECTS


Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu metrologii ogólnej, teoretycznej i stosowanej ze szczególnym uwzględnieniem metod pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych. Przedstawia budowę i zasady posługiwania się klasycznymi przyrządami pomiarowymi analogowymi i cyfrowymi, takimi jak amperomierze, woltomierze, oscyloskopy, częstościomierze oraz ich podstawowe własności metrologiczne. Prezentuje również podstawowe zasady analizy i podawania wyników realizowanych pomiarów.

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych

Tematy kolejnych zajęć:

1. Wprowadzenie w przedmiot miernictwa elektronicznego / 2h

2. Wybrane zagadnienia z zakresu metrologii ogólnej i stosowanej / 2h

3. Zasada działania przyrządów pomiarowych analogowych i cyfrowych / 2h

4. Cyfrowy pomiar napięcia stałego i pomiary napięć zmiennych / 2h

5. Oscyloskopy / 2h

6. Wyrażanie niedokładności pomiaru / 2h

7. Pomiary częstotliwości i okresu / 2h

Ćwiczenia /metody dydaktyczne: utrwalanie wiedzy z wykładu z wykorzystaniem metod symulacji komputerowej

Tematy kolejnych zajęć:

1. Wybrane układy analogowej techniki pomiarowej

/ 2h

2. Wybrane układy cyfrowej techniki pomiarowej

/ 2h

Laboratoria /metody dydaktyczne: repetytorium, zastosowania praktyczne poznawanych zagadnień

Tematy kolejnych zajęć:

1. Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych / 4h

2. Pomiary oscyloskopowe / 4h

3. Pomiary parametrów sygnałów i charakterystyk układów / 4h

Literatura:

podstawowa:

1. A. Chwaleba i inni: „Metrologia elektryczna”, WNT, Warszawa, wyd. XI, 2014 (lub wcześniejsze)

2. J. Rydzewski: „Pomiary oscyloskopowe”, WNT, Warszawa, 1999

uzupełniająca:

1. J. R. Taylor: „Wstęp do analizy błędu pomiarowego”, PWN, Warszawa, 1995, 1999

Efekty uczenia się:

W1 / ma elementarną wiedzę w zakresie działania podstawowych układów elektronicznych, w tym przetworników analogowo-cyfrowych / K_W04

W2 / ma elementarną wiedzę w zakresie aparatury pomiarowej, metod pomiaru wielkości elektrycznych i zasad analizy wyników / K_W07

U1 / potrafi pracować indywidualnie i grupie w zadanym reżimie czasowym, potrafi zrealizować harmonogram prac i opracować uzyskane wyniki / K_U04

U2 / potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji zadania / K_U05

U3 / stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy / K_U08

K1 / potrafi współdziałać w zespole realizując w nim różne role i ponosić odpowiedzialność za wspólne przedsięwzięcia / K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: zadań realizowanych na zajęciach z wykorzystaniem metod symulacji komputerowej;

Laboratoria zaliczane są na podstawie: uzyskania pozytywnej oceny z wszystkich ćwiczeń przewidzianych do realizacji. Zaliczenie pojedynczego ćwiczenia wymaga zaliczenia sprawdzianu z przygotowania do zajęć (w formie ustnej lub pisemnej), wykonania pomiarów i uzyskania pozytywnej oceny ze sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.

Zaliczenie z przedmiotu: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń, laboratoriów oraz testu z tematyki wykładu. Ocena końcowa z przedmiotu uwzględnia oceny z poszczególnych form jego realizacji.

efekty W1, W2, sprawdzane są na zaliczeniu testu z tematyki wykładu oraz podczas ćwiczeń i laboratoriów;

efekty U1, U2, U3, K1 – sprawdzane są podczas laboratoriów;

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)