Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy informatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCYIXCNI-TPI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy informatyki
Jednostka: Wydział Cybernetyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

forma zajęć, liczba godzin/rygor

(x egzamin, + zaliczenie, # projekt) punkty ECTS

wykłady ćwiczenia laboratoria

20+ 10 8+ 2 2

razem 10 8 2 2

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka I, Matematyka dyskretna I, Teoria grafów i sieci, Wprowadzenie do informatyki, Wprowadzenie do programowania.

Programy:

Informatyka, Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Autor:

prof. dr. hab. inż. Marian Chudy

Bilans ECTS:

Kategoria aktywności Obciążenie studenta

L. godzin, L. ECTS

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM

UDZIALE NAUCZYCIELA / GODZINY KONTAKTOWE/ 20 1

Udział w wykładach 10 0,4

Udział w ćwiczeniach, laboratoriach, projektach, seminariach 10 0.6

Udział w konsultacjach

Udział w egzaminie/ kolokwium zaliczeniowym itp.

SAMODZIELNA PRACA STUDENTA / GODZINY NIEKONTAKTOWE 40 1

Przygotowanie do wykładu 6 0,1

Przygotowanie do ćwiczeń, laboratoriów, projektów, seminariów itp. 24 0,7

Przygotowanie do egzaminu / kolokwium 10 0,2

Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa

Opracowanie projektu

Opracowanie prezentacji multimedialnej

Przygotowanie referatu na jeden lub kilka z zadanych tematów

CAŁKOWITE OBCIĄŻENIE STUDENTA 60 2

Skrócony opis:

Reprezentacja algorytmu i charakterystyki algorytmu. Modele obliczeń, deterministyczne i niedeterministyczne maszyny Turinga jednotaśmowe i wielotaśmowe. Modele obliczeń niejednostajnych.

Złożoność algorytmów i problemów oraz metody jej szacowania.Transformacje problemów, funkcje obliczalne. Klasy złożoności problemów, NP- zupełność. Hierarchie złożoności. Czas działania algorytmów i programów.

Modele definiowania i rozpoznawania wzorców znakowych. Alfabet, język. Automaty skończone, automaty niedeterministyczne, języki akceptowane przez automaty. Wyrażenia regularne. Gramatyki bezkontekstowe i kontekstowe, języki gramatyk.

Architektury równoległe. Modele obliczeń równoległych.

Pełny opis:

Reprezentacja algorytmu i charakterystyki algorytmu. Modele obliczeń, deterministyczne i niedeterministyczne maszyny Turinga jednotaśmowe i wielotaśmowe. Modele obliczeń niejednostajnych.

Złożoność algorytmów i problemów oraz metody jej szacowania.Transformacje problemów, funkcje obliczalne. Klasy złożoności problemów, NP- zupełność. Hierarchie złożoności. Czas działania algorytmów i programów.

Modele definiowania i rozpoznawania wzorców znakowych. Alfabet, język. Automaty skończone, automaty niedeterministyczne, języki akceptowane przez automaty. Wyrażenia regularne. Gramatyki bezkontekstowe i kontekstowe, języki gramatyk.

Architektury równoległe. Modele obliczeń równoległych.

Literatura:

1. Chudy M.: Elementy teoretycznych podstaw informatyki. EXIT, Warszawa,

2006

2. Chudy M.:Wybrane zagadnienia podstaw informatyki. WAT. Warszawa,2005

3. Aho A.V., Ullman J.D.: Wykłady z informatyki z przykładami w języku C.

HELLION, Gliwice, 2003

4. Neapolitan R., Naimipour K.: podstawy algorytmów z przykładami w C.

HELION, Gliwice,2004

5. Harris S., Ross J.: Algorytmy od podstaw. HELION, Gliwice, 2006

6. Linz P.: An Introduction to Formal Languages and Automata. Jones &

Bartlett Learning, 2012

Efekty uczenia się:

Symbol Kierunkowy efekt uczenia się

K_U03 umie posługiwać się językiem matematyki wykorzystując właściwe symbole, określenia i twierdzenia oraz umie formułować i rozwiązywać proste problemy metodami algebry, geometrii analitycznej, analizy matematycznej i probabilistyki

K_U17 potrafi samodzielnie planować i realizować własne permanentne uczenie się, pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, dokonywać syntezy i analizy tych informacji

K_W05 zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu podstaw informatyki, teorii algorytmów i struktur danych, zarządzania danymi oraz zna paradygmaty i techniki programowania wysokopoziomowego i niskopoziomowego

W1 Ma wiedzę dotyczącą modeli obliczeniowych, reprezentacji K_W05

i charakterystyk algorytmów, w tym dokładności i złożoności obliczeniowej.

W2 Ma podstawową wiedzę w zakresie obliczeń niejednostajnych, K_W05

architektur i modeli obliczeń równoległych

W3 Ma wiedzę z podsatw informatyki dotyczącą wyrażeń K_W05

regularnych, automatów skończonych i gramatyk formalnych.

U1 Umie szacować złożoność algorytmów i problemów K_U03, K_U17

i oceniać oraz klasyfikować problemy decyzyjne.

Umie pozyskiwać z dostępnych źródeł potrzebne informacje do szacowania

złożoności algorytmów i problemów.

U2 Umie: zbudować diagram automatu skończonego, K_U03, K_U17

dokonać przekształceń wyrażeń regularnych, i wyznaczyć wartości(języki),

dokonać równoważnych przekształceń gramatyk formalnych i określać

języki gramatyk. Umie samodzielnie rozszerzać swoje umiejętności w wyżej

wymienionych segmentach.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdziany pisemne, kolokwia, sprawdziany ustne, rozwiązywanie zadań kierowane przez prowadzącego, aktywność merytoryczna na zajęciach.

Oceny za formę pisemną generowane przez system punktowy.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Laboratorium, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Worwa
Prowadzący grup: Piotr Marciniak, Kazimierz Worwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)