Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Architektura systemów mobilnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCYIMCSM-ASM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0610) Technologie teleinformacyjne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Architektura systemów mobilnych
Jednostka: Wydział Cybernetyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+; L 16/+;

Przedmioty wprowadzające:

brak

Programy:

informatyka/mobilne systemy komputerowe

Autor:

dr inż. Artur Arciuch

Bilans ECTS:

Całkowity nakład czasu pracy: 60 godzin; 2 punkty ECTS

Składowe:

- udział w wykładach, zajęcia z nauczycielem akademickim: 14 godzin; 0,5 punktu ECTS

- udział w laboratoriach, zajęcia z nauczycielem akademickim: 16 godzin; 1 punkt ECTS

- przygotowanie do wykładu, laboratorium, egzaminu: 30 godzin; 0,5 punktu ECTS

Skrócony opis:

1. Wzorce architektoniczne w aplikacjach dla urządzeń mobilnych

2. Android Jetpack

3. Budowanie graficznego interfejsu użytkownika z wykorzystaniem Material Design

4. Architektura aplikacji wykorzystujących sensory

5. Aplikacje internetowe z mobilnym klientem

6. Środowiska programistyczne i języki programowania aplikacji dla urządzeń mobilnych

7. Wpływu wzorca architektonicznego użytego do budowania aplikacji na jej testowanie

Pełny opis:

wykład:

1. Środowiska programistyczne i języki programowania aplikacji dla urządzeń mobilnych

2. Wzorce architektoniczne w aplikacjach dla urządzeń mobilnych

3. Android Jetpack

4. Wzorzec MVVM

5. Budowanie graficznego interfejsu użytkownika z wykorzystaniem Material Design

6. Architektura aplikacji wykorzystujących sensory

7. Aplikacje internetowe z mobilnym klientem

laboratorium:

1. Budowanie aplikacji zgodnie z klasycznym wzorcem Android Studio w językach programowania Java i Kotlin - do wyboru

2. Budowanie aplikacji zgodnie z wzorcem MVVM w językach programowania Java i Kotlin - do wyboru

3. Budowanie aplikacji korzystającej z sensorów

4. Budowanie aplikacji internetowej z mobilnym klientem

Literatura:

Reto Meier: Professional Android 4 Application Development, John Wiley & Sons, Inc., 2012

John Horton: Android Programming for Beginners, Packt Publishing Ltd., 2015

Marko Gargenta, Learning Android, 2011

https://developer.android.com/

Efekty uczenia się:

wykład:

- student zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorię algorytmów i struktur danych, zarządzania danymi oraz narzędzia, modele, metody i metodyki projektowania systemów informatycznych (różnych klas i rodzajów), jak również wytwarzania oprogramowania pracującego pod ich kontrolą

laboratorium:

- student umie zastosować wiedzę z zakresu języków programowania oraz zaawansowanych technik algorytmicznych do implementacji złożonych systemów teleinformatycznych zgodnie z ustaloną metodyką postępowania

- student potrafi samodzielnie planować i realizować własne permanentne uczenie się i ukierunkowywać innych w tym zakresie

Metody i kryteria oceniania:

laboratorium: ocena przygotowania do laboratorium - kartkówka, ocena realizacji zadania laboratoryjnego na podstawie prezentacji

wyników na zajęciach i ocena ze sprawozdania z laboratorium; cenę końcową stanowi średnia ocen cząstkowych, przy czym wymagane

są oceny pozytywne z prezentacji wyników i sprawozdań;

wykład: średnia ocen z zaliczenia w formie testu oraz z oceny z laboratorium, pod warunkiem że składowe średniej są ocenami

pozytywnymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Arciuch
Prowadzący grup: Artur Arciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Arciuch
Prowadzący grup: Artur Arciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)