Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algorytmy optymalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCYIBCSM-AO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0540) Matematyka i statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Algorytmy optymalizacji
Jednostka: Wydział Cybernetyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:


semestr forma zajęć, liczba godzin/rygor

(x egzamin, + zaliczenie, # projekt) punkty ECTS 3

razem wykłady ćwiczenia

I 30x 16 14+

razem 16 14

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka I, Matematyka II, Rachunek prawdopodobieństwa, Matematyka dyskretna I, Teoria grafów i sieci, Podstawy optymalizacji.

Programy:

Informatyka

Autor:

prof. dr hab. inż. Marian Chudy

Bilans ECTS:

Kategoria aktywności Obciążenie studenta

Liczba godz. Liczba ECTS

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM

UDZIALE NAUCZYCIELA / GODZINY KONTAKTOWE/ 30 1

Udział w wykładach 16 0.4

Udział w ćwiczeniach, laboratoriach, projektach, seminariach

Udział w konsultacjach

Udział w egzaminie/ kolokwium zaliczeniowym itp.

SAMODZIELNA PRACA STUDENTA / GODZINY NIEKONTAKTOWE 75 2

Przygotowanie do wykładu 14 0.3

Przygotowanie do ćwiczeń, laboratoriów, projektów,

seminariów itp. 30 0.9

Przygotowanie do egzaminu / kolokwium 26 0.7

Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa 5 0.1

Opracowanie projektu

Opracowanie prezentacji multimedialnej

Przygotowanie referatu na jeden lub kilka z zadanych tematów

CAŁKOWITE OBCIĄŻENIE STUDENTA 105 3

Skrócony opis:

Zadania sprowadzalne do zadań liniowych.

Zadania dyskretne, mieszane. Metody odcięć.

Przekształcenia zadań dyskretnych. Zadania typu przydziału (ATP).

Metody przybliżone, heurystyki, obliczenia ewolucyjne.

Zadania nieliniowe ogólne. Metoda subgradientu. Konstrukcja zadań

dualnych.

Równoległe algorytmy optymalizacji.

Zadania stochastyczne i metody poszukiwań losowych.

Wielomianowe algorytmy rozwiązywania zadań liniowych. Metoda punktu

wewnętrznego.

Pełny opis:

1. Zadania sprowadzalne do zadań liniowych.

2. Zadania dyskretne, mieszane. Metody odcięć.

3. Przekształcenia zadań dyskretnych. Zadania typu przydziału (ATP).

4. Metody przybliżone, heurystyki, obliczenia ewolucyjne.

5. Zadania nieliniowe ogólne. Metoda subgradientu. Konstrukcja zadań

dualnych.

6. Równoległe algorytmy optymalizacji.

7. Zadania stochastyczne i metody poszukiwań losowych.

8. Wielomianowe algorytmy rozwiązywania zadań liniowych. Metoda punktu

wewnętrznego.

Literatura:

1. Chudy M.: Wybrane algorytmy optymalizacji. EXIT, Warszawa, 2014.

2. Sierksma G.: Linear and integer programming. Theory and Practice. Marcel

Dekker, 1996

3. Arabas J.: Wykłady z algorytmów ewolucyjnych. WNT. 2004.

4. Prekopa A.: Stochastic Programming. Kluwer Academic Publisher, 1995.

Efekty uczenia się:

Symbol Kierunkowy efekt uczenia się

K_U02 umie posługiwać się językiem matematyki wykorzystując właściwe

symbole, określenia i twierdzenia oraz umie formułować i rozwiązywać

problemy metodami matematycznymi

K_U05 potrafi wykorzystać znane, modyfikować istniejące lub budować

nowe metody i narzędzia do modelowania, konstruowania

symulatorów obiektów prostych i systemów, formułowania i

rozwiązywania problemów decyzyjnych oraz problemów z zakresu

inteligencji obliczeniowej; potrafi zaplanować i przeprowadzić

eksperymenty obliczeniowe i symulacyjne oraz dokonać

przetworzenia i interpretacji ich wyników

K_U14 potrafi samodzielnie planować i realizować własne permanentne

uczenie się i ukierunkowywać innych w tym zakresie

K_W02 zna i rozumie w rozszerzonym zakresie problematykę wybranych

działów matematyki, niezbędną do: analizowania, modelowania,

konstruowania i eksploatacji systemów informatycznych

K_W04 zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorię algorytmów i struktur

danych, zarządzania danymi oraz narzędzia, modele, metody i

metodyki projektowania systemów informatycznych (różnych klas i

rodzajów), jak również wytwarzania oprogramowania pracującego

pod ich kontrolą

K_W05 zna i rozumie w pogłębionym zakresie metody i narzędzia

wykorzystywane do modelowania oraz symulacji obiektów i

systemów, formułowania i rozwiązywania problemów decyzyjnych

oraz problemów z zakresu inteligencji obliczeniowej

Symbol Efekt uczenia się odniesienie do efektów uczenia się dla kierunku

W1 Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu matematyki oraz K_W02

dotyczącą klasyfikacji zadań optymalizacyjnych i ich przekształceń

W2 Ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą wybranych K_W04, K_W05

algorytmów optymalizacji liniowej, dyskretnej i nieliniowej i ich

zastosowań w systemach informatycznych.

W3 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą przybliżonych K_W04, K_W05

metod optymalizacji i ich zastosowań w systemach informatycznych.

U1 Umie wybrać i zastosować odpowiedni algorytm do K_U02, K_U05

sformułowanego zadania. Potrafi posługiwać się zaawansowanymi

modelami i narzędziami matematycznymi właściwymi dla zastosowań

informatycznych

U2 Potrafi realizować samokształcenie w oparciu o pozyskaną K_U14

wiedzę z zakresu matematyki i optymalizacji

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia audytoryjne: wykład, ćwiczenia prowadzone przez nauczyciela: rozwiązywanie zadań, sprawdziany, kolokwia.

Samodzielne studiowanie literatury i rozwiązywanie zadań, korzystanie ze znanych solverów.

Konsultacje

Poprawność merytoryczna, poprawność formalna, aktywność merytoryczna, kreatywność.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Chudy
Prowadzący grup: Marian Chudy, Paweł Moszczyński, Bartosz Różański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opis sposobu zaliczenia:

Moduł kształcenia zaliczany jest na podstawie egzaminu.

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej podzielonej na dwie części. W pierwszej, student ma do rozwiązania 4 zadania.

Dwa po 4 punkty (maksymalnie) za każde zadanie i dwa po 2 punkty (maksymalnie), z możliwością korzystania z literatury. W części drugiej student odpowiada na 4 pytania po 0,5 punktu, bez możliwości korzystania z literatury.

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest uzyskanie co najmniej połowy sumarycznej liczby punktów. W przypadku niejednoznacznych lub nieczytelnych odpowiedzi, student może być zobowiązany do udzielenia ustnie wyjaśnień i odpowiedzi na dodatkowe pytania.

Obowiązuje następująca reguła ustalania ocen z egzaminu:

7-8 pkt. - 3(DST)

9 pkt. - 3,5(DST+)

10-11 pkt. - 4(DB)

12 pkt. - 4,5(DB+)

13- 14 pkt. 5(BDB)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń (zaliczenie).

Efekty W1, W2, W3 sprawdzane są na kolokwium i egzaminie pisemnym

Efekt U1 i U2 sprawdzane są na ćwiczeniach audytoryjnych poprzez formułowanie i rozwiązywanie sformułowanych problemów i zaliczenie sprawdzianów.


Skrócony opis:

Zadania sprowadzalne do zadań liniowych.

Zadania dyskretne, mieszane. Metody odcięć.

Przekształcenia zadań dyskretnych. Zadania typu przydziału (ATP).

Metody przybliżone, heurystyki, obliczenia ewolucyjne.

Zadania nieliniowe ogólne. Metoda subgradientu. Konstrukcja zadań

dualnych.

Równoległe algorytmy optymalizacji.

Zadania stochastyczne i metody poszukiwań losowych.

Wielomianowe algorytmy rozwiązywania zadań liniowych. Metoda punktu

wewnętrznego.

Pełny opis:

1. Zadania sprowadzalne do zadań liniowych.

2. Zadania dyskretne, mieszane. Metody odcięć.

3. Przekształcenia zadań dyskretnych. Zadania typu przydziału (ATP).

4. Metody przybliżone, heurystyki, obliczenia ewolucyjne.

5. Zadania nieliniowe ogólne. Metoda subgradientu. Konstrukcja zadań

dualnych.

6. Równoległe algorytmy optymalizacji.

7. Zadania stochastyczne i metody poszukiwań losowych.

8. Wielomianowe algorytmy rozwiązywania zadań liniowych. Metoda punktu

wewnętrznego.

Literatura:

1. Chudy M.: Wybrane algorytmy optymalizacji. EXIT, Warszawa, 2014.

2. Sierksma G.: Linear and integer programming. Theory and Practice. Marcel

Dekker, 1996

3. Arabas J.: Wykłady z algorytmów ewolucyjnych. WNT. 2004.

4. Prekopa A.: Stochastic Programming. Kluwer Academic Publisher, 1995.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Antkiewicz
Prowadzący grup: Ryszard Antkiewicz, Bartosz Różański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Moszczyński
Prowadzący grup: Paweł Moszczyński, Bartosz Różański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)