Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody statystyczne w badaniach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SDRXXCSS-Mswbs-21Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody statystyczne w badaniach społecznych
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

III stopnia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Wykład: 20 godz.

Ćwiczenia: 20 godz.


Autor:

dr hab inż. Anna Borucka

Bilans ECTS:

4

Skrócony opis:

Podstawowe zagadnienia statystyczne. Populacja i próba. Cechy staty-styczne. Skale pomiaru. Charakterystyki cech jakościowych i ilościowych. Obserwacja statystyczna. Prezentacja materiału statystycznego. Analiza struktury zbiorowości. Statystyka opisowa. Rozkład normalny. Wybrane zagadnienia estymacji parametrycznej i nieparametrycznej. Weryfikacja hi-potez statystycznych. Testowanie normalności rozkładu. Problemy analizy współzależności zjawisk. Proces badawczy w naukach społecznych a typo-wa struktura pracy naukowej. Przebieg zbierania, analizy i oceny danych.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń i obejmują 40 go-dzin spotkań:

Wykłady:

1. Podstawowe pojęcia statystyki / 4

Przedmiot i metody badań. Badanie statystyczne – etapy, projektowanie. Zagadnienie statystycznego pomiaru, jego skale i własności. Techniki opra-cowania i prezentacji materiału statystycznego. Ocena danych statystycz-nych.

2. Analiza struktury zbiorowości. Statystyka opisowa / 4

Miary klasyczne i pozycyjne. Miary położenia, zróżnicowania, asymetrii, kon-centracji

3. Zagadnienia wnioskowania statystycznego / 4

Wnioskowanie statystyczne – podstawowe pojęcia. Weryfikacja hipotez sta-tystycznych.

4. Rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej / 2

Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych (dyskretnej i ciągłej). Parametry rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej. Dopasowanie rozkładu teoretycznego do rozkładu empirycznego.

5. Metody analizy powiązań między dwoma cechami / 2

Zależności w danych. Korelacja i regresja.

6. Przebieg (etapy) procesu badawczego / 2

7. Zaliczenie końcowe / 2

Ćwiczenia / studium przypadku

1. Techniki opracowania i prezentacji materiału statystycznego / 4

2. Analiza struktury zbiorowości / 4

3. Testowanie hipotez statystycznych / 2

4. Dopasowanie rozkładu teoretycznego do rozkładu empirycznego / 4

5. Analiza korelacji i regresji / 4

6. Prezentacja pracy zaliczeniowej – omówienie i ocena / 2

Literatura:

Podstawowa:

Kot, S. (2011). J, Jakubowski, A. Sokołowski–Statystyka–Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Rabiej, M. (2018). Analizy statystyczne z programami Statistica i Excel. Wy-dawnictwo Helion.

Sobczyk M., Statystyka, PWN, 2019

Uzupełniająca:

Middleton M.R., Microsoft Excel w analizie danych, Wydawnictwo RM, 2004

Szymczak M. (red.), Decyzje logistyczne z Excelem, Difin, 2011

Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2006. J. Krysicki, D. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, cz. I, II, PWN, Warszawa, 2007; G.S. Maddala (2006), Ekonometria, PWN.

Efekty uczenia się:

D_W04- metodologię badań naukowych

D_U03-dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy

D_U04-wykorzystywać wiedzę do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

− definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badaw-czą,

− rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

− wnioskować na podstawie wyników badań naukowych

D_K01-niezależnego badania powiększającego istniejący dorobek naukowy i twórczy

D_K03 -krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie ustnej po uzyskaniu zali-czenia z ćwiczeń.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: obecności i pozytywnej oceny z pracy zaliczeniowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Borucka
Prowadzący grup: Anna Borucka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie ZAL/NZAL
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)