Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja strategiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SDRXXCSS-Ks-21L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja strategiczna
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

III stopnia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Wykład: 20 godz.

Przedmioty wprowadzające:

Brak

Programy:

IV i VI semestr

Autor:

dr hab. inż. Gabriel Nowacki, prof. WAT

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie doktoranta w godz. (wg. arkusza Bilans ECTS)

1. Udział w wykładach / 20

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10

3. Samodzielne przygotowanie do wykładów / 10

4. Udział w konsultacjach / 5

5. Przygotowanie do zaliczenia / 5

Sumaryczne obciążenie pracą doktoranta (1÷13):

50 godz. 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczyciela (1+4): 25 godz./ 1 ECTS

Praca własna doktoranta (2+3+5) ): 25 godz./ 1 ECTSSkrócony opis:

Charakterystyka komunikacji strategicznej (terminologia, istota, odpo-wiedzialność w NATO). Dyplomacja publiczna (terminologia, istota, struktury). Informowanie opinii publicznej (terminologia, istota, struktu-ry).Operacje informacyjne (metody, poglądy NATO, poglądy i struktury USA, polskie poglądy). Operacje psychologiczne (metody i techniki działań, struktury USA, struktury niemieckie, struktury polskie, struktu-ry Wielkiej Brytanii).

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i obejmują 20 godzin spotkań:

1. Terminologia, istota oraz kategorie komunikacji (4h)

˗ Terminologia i istota

˗ Komunikacja interdyscyplinarna

˗ Komunikacja grupowa

˗ Komunikacja instytucjonalna

˗ Komunikacja masowa

2. Terminologia, istota oraz elementy komunikacji strategicznej. Cel implementacji oraz odpowiedzialność funkcyjna w NATO (4h)

˗ Terminologia i istota

˗ Elementy KS

˗ Cel implementacji komunikacji strategicznej

˗ Odpowiedzialność w NATO

3. Dyplomacja publiczna. Cywilne i wojskowe informowanie opinii publicznej (4h)

˗ Terminologia i istota dyplomacji publicznej - PD

˗ Terminologia i istota informowania opinii publicznej – PA

˗ Przykłady działania

4. Operacje informacyjne i psychologiczne (4h)

˗ struktury w USA

˗ struktury w RFN,

˗ struktury Polsce

˗ struktury w W. Brytanii

5. Instytucje zajmujące się komunikacją strategiczną w NATO i UE (4h)

˗ Grupa Robocza KS w NATO

˗ Centrum Doskonałości ds. KS w NATO

˗ Zespól Zadaniowy ds. Wschodniej Komunikacji Strategicznej (UE)

˗ Europejskie Centrum Doskonałości ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Hybrydowym (UE)

˗ Grupa Ekspercka przy Komisji Europejskiej ds. Komunikacji Strategicznej

Literatura:

Podstawowa:

1. Aleksandrowicz Tomasz, Podstawy walki informacyjnej. Editions Spotkania, Warszawa, 2016.

2. Goban-Klas Tomasz, Media i komunikowanie masowe, PWN, Warszawa 2017

3. Kawalerski Paweł, Zasady i metody socjotechniki walki informacyjnej [w:] J. Leśny (red.), J. Nyćkowiak (red.), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Młodzi Naukowcy, Poznań 2018.

4. Nowacki G., Moch N., Koncepcja komunikacji strategicznej - implikacje dla Polski. WAT, Warszawa 2019.

5. Nowacki G., Rola technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w działaniach psychologicznych. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 52 (4/2017).

6. Nowacki G., Walka informacyjna - próba kategoryzacji, AON, Warszawa 1999.

7. Nowacki G., Współczesne poglądy na prowadzenie walki informacyjnej: studium teoretyczne, AON, Warszawa 2001.

8. Nowacki G, Znaczenie informacji w obszarze bezpieczeństwa narodowego, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 36, Uniwersytet Rzeszowski, 2013.

9. Shannon Claude E, Matematyczna teoria komunikacji, 1948.

10. Wiener Norbert, Cybernetyka, czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu i maszynie, PWN, Warszawa 1971.

Uzupełniająca:

1. Denning Dorothy, Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacyjne, WNT, Warszawa 2002.

2. Hetmański Marek, Epistemologia informacji, Copernicus Center Press, Kraków 2013.

3. Konieczny Józef, Cybernetyka walki, PWN, Warszawa 1970.

4. Kossecki Józef, Cybernetyka społeczna, PWN, Warszawa 1980.

5. Akty prawne, strony internetowe.

Efekty uczenia się:

D_W01 - światowy dorobek naukowy i technologiczny w danej dyscyplinie naukowej oraz wynikające z niego implikacje dla praktyki

D_W03 - tendencje rozwojowe w dyscyplinie naukowej

D_U06 - transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej

D_U10 - uczestniczyć w dyskursie naukowym, wymianie doświadczeń i idei, także w środo-wisku międzynarodowym

D_K01 - niezależnego badania powiększającego istniejący dorobek nauko-wy i twórczy

D_K05 - uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznaw-czych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: frekwencji na zajęciach oraz wystą-pień indywidualnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriel Nowacki
Prowadzący grup: Gabriel Nowacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie ZAL/NZAL
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)