Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształtowanie bezpieczeństwa militarnego w XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SDRXXCSS-Kbm-21L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształtowanie bezpieczeństwa militarnego w XXI wieku
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

III stopnia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i seminariów - 20 godz.

Przedmioty wprowadzające:

Doktorant powinien posiadać wiedzę na temat międzynarodowych stosunków wojskowych.

Autor:

dr hab. Jerzy Zalewski, prof. WAT

Bilans ECTS:

2 ECTS

Skrócony opis:

Charakterystyka uwarunkowań turbulencji geopolitycznych w XXI wieku - ich przejawy. Sterowanie napięciami geopolitycznymi przez Federację Rosyjską w tzw. "obszarze postradzieckim", Azji Środkowej, w Europie Środkowo-Wschodniej oraz regionie Oceanu Arktycznego. Ekspansjonizm chiński - główne cele w regionie Indo-Pacyfiku. Polityka zagraniczna USA w latach 2012-2020. Terminologia bezpieczeństwa militarnego, elementy składowe tego bezpieczeństwa, wpływ tych elementów na stan i proces bezpieczeństwa militarnego wobec zidentyfikowanych i opisanych wyzwań (szans i zagrożeń) w perspektywie XXI stulecia.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i obejmują 20 godzin spotkań:

1. Turbulencje geopolityczne pierwszych dwóch dekad XXI w. - charakter i przejawy. Wykład – 4 godz. połączony z samodzielną analizą doktorantów następujących zagadnień: „narodowy populizm", "walka o surowce strategiczne", "efekt nowych wojen", „chiński ład”, "syndrom afgański" i "syndrom iracki".

2. Putinizm - zradykalizowany program zaczepności militarnej, głównego elementu imperializmu rosyjskiego. Wykład – 2 godz.

3. Zmienna geometria przestrzeni politycznej. Czy granice Europy są ruchome? Wykład 4 godz. połączony z samodzielną analizą doktorantów następujących zagadnień: geopolityka granic, jak tworzyć Europę, czy poszerzać Unię Europejską i na jakich warunkach?

4. Chiny – nowy biegun między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Wykład 4 godz. połączony z samodzielną analizą doktorantów następujących zagadnień: źródła eskalacji napięć, Pekin gra na zastraszenie, szacowanie ryzyka Made in China, Pekin i Moskwa: wspólnicy czy sprzymierzeńcy?

5. Unia Europejska - wspólnota polityczno-gospodarcza nieposiadająca stałych sil zbrojnych. Hipotetyczne konsekwencje strategicznych zapóźnień posiadania suwerenności wojskowej. Wykład 2 godz.

6. Nowe zagrożenia bezpieczeństwa i ich rozprzestrzenianie się. Wykład 4 godz. połączony z samodzielną analizą doktorantów następujących zagadnień: radykalne populizmy społeczno-gospodarcze, skutki antropocenu, nowe wojny, matematyczna broń masowego rażenia, pandemie, niekontrolowana nuklearyzacja.

Literatura:

Podstawowa:

• Allison G., Skazani na wojnę? Czy Ameryka i Chiny unikną pułapki Tukidydesa?, Bielsko-Biała 2018.

• Chakrabarty D., Prowincjonalizacja Europy, Poznań 2011.

Depczyński M. , Helak L., "Rosyjska sztuka operacyjna w zarysie", BELLONA, Warszawa 2020.

• Freedman L., Przyszła wojna, BELLONA, 2019.

• Montbrial de T., Działanie i system świata, Warszawa 2011.

• Weiner T., "Szaleństwo i chwała. Wojna polityczna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją 1995-2020, Wyd. REBIS, Poznań 2022.

Uzupełniająca:

• China`s New Revolution, „Foreign Affairs, maj-czerwiec 2018.

• Stiegler B., Ukonstytuować Europę II. Motyw europejski, Kraków 2018.

Efekty uczenia się:

D_W04 - zna metodologię badań naukowych

D_U WAT01- umie przygotować i przeprowadzić w nowoczesny sposób zajęcia dydaktyczne związane z dyscypliną naukową

D_U WAT02 – potrafi pozyskiwać niezbędne informacje związane z prowadzonymi badaniami, korzystając ze źródeł, w tym anglojęzycznych

D_U05 - potrafi dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy

D_U13- umie planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi

D_K03 – posiada kompetencje krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej

D_K04 – posiada kompetencje krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej

D_K05 – posiada kompetencje uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: znajomości wiedzy problemowej objętej zakresem wykładów, prezentowania stanowisk opartych o racjonalne argumenty nawiązujące do wybranych case study oraz kierunkowych zagadnień podejmowanych podczas zajęć. Doktorant jest zobowiązany do przygotowania dwóch – trzech wystąpień problemowych, wyszczególnionych w programie wykładów oraz znajomością co najmniej trzech pozycji z wykazu literatury podstawowej.

Efekty D_W04, D_WAT01, D_WAT02, D-U05 – sprawdzane są pod-czas wystąpień problemowych, analizowania wybranych case study oraz znajomości pozycji z literatury podstawowej.

Efekty D_U13, D_K03, D_K04 i D_K05 – sprawdzane są podczas dyskusji wielokrotnej oraz formułowaniu odpowiedzi na pytania zadawane podczas wykładów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)