Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obwody i sygnały 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IOEWXCSI-OS2-19Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obwody i sygnały 2
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / .....

2. Udział w laboratoriach /

3. Udział w ćwiczeniach / .....

4. Udział w seminariach / .....

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / ....

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów I ....

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / ....

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / ....

9. Realizacja projektu /

10. Udział w konsultacjach / .....

11. Przygotowanie do egzaminu / ....

12. Przygotowanie do zaliczenia / ....

13. Udział w egzaminie / ....

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: ..... godz./....ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13): .....godz./....ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową: .....godz./.....ECTS

Skrócony opis:

>> Z PROGRAMU STUDIÓW US nr 59/WAT/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. << przy zatwierdzaniu usunąć ten wiersz bardzo proszę KD IOE

Zaprezentowane i omówione zostaną: metoda symboliczna analizy obwodów prądu sinusoidalnego, własności i charakterystyki obwodów rezonansowych oraz moce w obwodzie prądu sinusoidalnego. Przedstawione zostaną równania, schematy zastępcze, parametry robocze i falowe czwórnika. Omówione będą charakterystyki i parametry częstotliwościowe układów SLS. Przeprowadzona będzie analiza stanów nieustalonych w obwodach metodą operatorową. Zostaną omówione metody wyznaczania charakterystyk czasowych i ich parametrów.

Pełny opis:

Wykłady

1. Tematy kolejnych zajęć / liczba godzin / krótki opis treści zajęć

Ćwiczenia

1. Tematy kolejnych zajęć / liczba godzin / krótki opis treści zaję

Laboratoria

1. Tematy kolejnych zajęć / liczba godzin / krótki opis treści zajęć

Literatura:

Podstawowa:

autor, tytuŁ, wydawnictwo, rok wydania

Uzupełniająca:

autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

Efekty uczenia się:

>>Efekty kierunkowe Z PROGRAMU STUDIÓW US nr 59/WAT/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. - prosze zmodyfikować do PRZEDMIOTOWYCH << przy zatwierdzaniu usunąć ten wiersz bardzo proszę KD IOE

W1 - Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych i optoelektronicznych, układów elektronicznych oraz prostych systemów elektronicznych - K_W10

W2 - Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych - K_W11

U1 - Potrafi zaplanować eksperyment badawczy i przeprowadzić pomiary podstawowych parametrów (charakterystyk) układów elektronicznych oraz urządzeń i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, potrafi dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski - K_U11

U2 - Potrafi, używając właściwych metod, technik i narzędzi zaprojektować, wykonać, uruchomić oraz przetestować proste układy i systemy elektroniczne przeznaczone do różnych zastosowań, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi - K_U12

K - Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku trudności w samodzielnym rozwiazywaniem problemów - K_K01

K - Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazywać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały - K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu, zaliczenia.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie:

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie:

Egzamin/zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia jest

Osiągnięcie efektu .. ..... - weryfikowane jest .

Osiągnięcie efektu .. ..... - sprawdzane jest

Osiągnięcie efektu -

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który

Ocenę dobrą otrzymuje student, który

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)