Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konsultacje z opiekunem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCNXCXD-KzO3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konsultacje z opiekunem
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj studiów:

III stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Konsultacje.

w trakcie studiów doktoranckich w każdym semestrze jest 5 godzin przeliczeniowych na konsultacje z opiekunem naukowym / promotorem.

Koordynatorem przedmiotu jest kierownik studiów doktoranckich a zaliczenie wpisuje opiekun / promotor

Przedmioty wprowadzające:

nie dotyczy

Programy:

inżynieria materiałowa / studia III-go stopnia

Autor:

dr hab. inż. Paweł Perkowski

Bilans ECTS:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konsultacje z opiekunem są integralną częścią studiów doktoranckich.

Służą one bieżącemu informowaniu o postępach badań i jednoczesnej pomocy w trudnościach. Są formą merytorycznej bieżącej kontroli nad postępami w pracy.

Każdy opiekun / promotor ma przeliczeniowe 5 godzin za każdy semestr.

Pełny opis:

Konsultacje z opiekunem są integralną częścią studiów doktoranckich.

Służą one bieżącemu informowaniu o postępach badań i jednoczesnej pomocy w trudnościach. Są formą merytorycznej bieżącej kontroli nad postępami w pracy.

Każdy opiekun / promotor ma przeliczeniowe 5 godzin za każdy semestr.

Przedmiot jest oceniany na ZAL.Koordynatorem przedmiotu jest kierownik studiów doktoranckich, a oceny wpisują do systemu USOS opiekunowie / promotorzy.

Literatura:

właściwa dla prowadzonych badań w ramach pracy doktorskiej i tematyki konsultacji

Efekty uczenia się:

W trakcie realizacji konsultacji sprawdzana jest większość efektów wpisanych w program studiów doktorskich. W tym w szczególności efekty:

D_W01, D_W02, D_W03, D_W04, D_W06

oraz

D_U01, D_U02, D_U03, D_U04, D_U05, D_U06

oraz

D_K02, D_K03, D_K04

Metody i kryteria oceniania:

Pod względem merytorycznym konsultacje są oceniane przez opiekuna / promotora. Jeżeli konsultacje

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)