Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCNXCSM-PD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca dyplomowa
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 20.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

P 240/x

Przedmioty wprowadzające:

 Fizyczne właściwości ciał stałych -: znajomość pojęć i związków przyczynowo - skutkowych pod wpływem oddziaływań zewnętrznych związanych z tematyka pracy.

 Struktura i właściwości materiałów - znajomość właściwości materiałów związanych z tematyka pracy.

 Dyplomant powinien posiadać widzę i umiejętności z wykorzystania podstawowych programów informatycznych stosowanych do analizy wyników, przetwarzania ich, prezentacji (MSOffice lub podobne)

 Dyplomant powinien posiadać umiejętności pozyskiwania i przetwarzania informacji z baz danych naukowo technicznych, powinien posługiwać się jeżykiem obcym w naukach technicznych na poziomie umożliwiającym swobodnego poruszanie się w temacie związanym z pracą dyplomową

 Dyplomant powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje zgodne z programem studiów na kierunku inżynieria materiałowa oraz wybrana specjalnością

Programy:

kierunek: Inżynieria Materiałowa

Autor:

dr inż. Krzysztof KARCZEWSKI

Bilans ECTS:

Lp. Aktywność Obciążenie w godz.

1. Udział w wykładach

2. Udział w laboratoriach

3. Udział w ćwiczeniach

4. Udział w seminariach

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium

9. Realizacja projektu 300

10. Udział w konsultacjach 120

11. Przygotowanie do egzaminu 60

12. Przygotowanie do zaliczenia

13. Udział w egzaminie 2

godz. ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 482 20,0

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1+2+3+4+9+10+13 240 10,0

Zajęcia powiązane z działalnością naukową 240 10,0


Skrócony opis:

Zasadniczym celem modułu dydaktycznego jest pogłębienie, utrwalenie wiedzy oraz weryfikacja umiejętności jej wykorzystania

w zakresie kierunku inżynieria materiałowa i studiowanej specjalności, przede wszystkim w obszarze wynikającym z tematyki pracy dyplomowej. Najważniejszym elementem jest rozwinięcie u studentów umiejętności samodzielnego rozwiązywania konkretnego problemu naukowo - technicznego, kształtowanie warsztatu twórczego oraz umiejętności wykorzystania nabytej w toku studiowania wiedzy w procesie planowania i prowadzenia eksperymentów. Poszerzenie umiejętności właściwego doboru literatury oraz krytycznego analizowania jej treści. Rozwinięcie umiejętności posługiwania się technikami informatycznymi wspomagającymi rozwiązywanie problemów naukowo - technicznych, dokumentowanie przebiegu pracy naukowo - technicznej i graficzne opracowanie otrzymanych wyników.

Pełny opis:

Praca Dyplomowa.

1. Zapoznanie się z problemem przedstawionym w pracy dyplomowej.

2. Analiza literaturowa związana z zadaniem dyplomowym, zebranie, selekcja.

3. Analiza stanu wiedzy z zakresu tematyki pracy, jej krytyczna ocena oraz możliwości innowacyjnego rozwoju tematu.

4. Opracowanie koncepcji oraz sposobu rozwiązania postawionego problemu w pracy i zadaniu dyplomowym, sformułowanie celu, hipotez lub tez praz, zakresu jaki powinna obejmować.

5. Plan pracy.

6. Technologia wykonywania elementów, metodologia pomiarowa, stanowiska, urządzenia, materiały.

7. Rozwiązanie problemu postawionego w pracy, wykonanie układów, elementów do pomiarów, zebranie wyników, analiza statystyczna.

8. Opracowanie pisemne uzyskanych wyników z zwróceniem uwagi na istniejący stan wiedzy/ analiza literaturowa.

9. Analiza wyników w odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy i rozwoju technologii w szczególności związanej z tematyka pracy.

10. Opracowanie wyników, pisemne opracowanie pracy, omówienie wyników.

11. Wykonanie prezentacji multimedialnej zawierającej tematykę pracy, analizę literaturową, najważniejsze osiągniecia, wkład autora w rozwój dziedziny, możliwe zastosowania uzyskanych wyników.

12. Obrona pracy przed Komisją Egzaminu Dyplomowego.

Literatura:

Literatura związana z tematyką pracy dyplomowej oparta przede wszystkim na artykułach dostępnych w międzynarodowych bazach danych (Scopus, Web of Science, Google Scholar).

Efekty uczenia się:

Symbol / Efekty uczenia się / Odniesienie do efektów kierunku

W1 / Posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie budowy materiałów, mechanizmów przemian fazowych w materiałach, roli dyfuzji

w kształtowaniu struktury, zachowaniu stabilności termodynamicznej, w procesie degradacji cech materiałów.

Ma wiedzę w zakresie metod kontroli jakości materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Jest zapoznany z metodami badań nieniszczących./ K_W05,

W2 / Ma wiedzę w zakresie doboru materiałów inżynierskich konstrukcyjnych oraz funkcjonalnych do zastosowań inżynierskich. Zna podstawy projektowania struktury materiałów inżynierskich z uwzględnieniem wymaganych właściwości fizyko-chemicznych

i eksploatacyjnych./ K_W09

W3 / Zna zasady wykorzystania materiałów konstrukcyjnych: niestopowych i stopowych stali konstrukcyjnych, stali i innych stopów narzędziowych, stali specjalnych i innych stopów żelaza po przeróbce plastycznej, żeliw, staliw, stopów aluminium, miedzi, magnezu, tytanu, niklu, kobaltu, cynku oraz innych stopów specjalnych używanych w budowie maszyn i urządzeń. Jest zapoznany z przykładowymi zastosowaniami tych materiałów, tendencjami i kierunkami ich rozwoju. / K_W13

W4 / Zna zasady i metody badań, pomiarów, analizy i opisu parametrów struktury materiałów, w tym z wykorzystaniem badań makroskopowych, mikroskopii optycznej i elektronowej, rentgenografii strukturalnej, analizy składu chemicznego w makro

i mikroobszarach, analizy lokalnej orientacji krystalograficznej, ilościowego pomiaru wielkości elementów struktury i udziału faz. / K_W14

W5 / Zna metody badania, analizy i opisu właściwości użytkowych materiałów, w szczególności pomiary twardości i mikrotwardości, pomiary właściwości mechanicznych przy obciążeniu jedno i wieloosiowym, pomiary zmęczeniowe, zużyciowe, korozyjne oraz sposoby wykrywania wad materiałowych i uszkodzeń eksploatacyjnych za pomocą badań niszczących i nieniszczących./ K_W15

W6 / Ma wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów oraz systemów, w szczególności dotyczących badań i działań w zakresie inżynierii materiałowej./ K_W16

W7 / Zna typowe rodzaje obciążeń i wymuszeń oddziałujących na typowe elementy konstrukcji inżynierskich oraz efekty wpływu tych wymuszeń na właściwości użytkowe oraz trwałość tworzyw konstrukcyjnych i wytworzonych z nich elementów./ K_W22

W8 / Zna i rozumie pojęcia, reguły i regulacje prawne z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Zna zasady korzystania z zasobów informacji patentowej./ K_W24

U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie inżynierii materiałowej. Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie. grupie / K_U03

U2 / Potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemu, o charakterze ekspertyzy inżynierskiej bądź pracy badawczej z zakresu inżynierii materiałowej./ K_U05

U3 / Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki

i wyciągać wnioski./ K_U07

U4 / Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla inżynierii materiałowej oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniając także aspekty pozatechniczne./ K_U09

K1 / Dostrzega potrzebę ciągłego zdobywania wiedzy i kompetencji, wie jak inspirować proces uczenia się innych osób./ K_K01

K2 / Potrafi określić priorytety i zdefiniować uwarunkowania techniczne i pozatechniczne w trakcie planowania i realizacji zadań./ K_K04

K3 / Dostrzega i rozstrzyga dylematy związane z działalnością inżynierską, badawczą i produkcyjną./ K_K05

K4 / Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy./ K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Praca dyplomowa jest oceniana, w pięciostopniowej skali ocen: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, lub niedostateczny, przez promotora oraz recenzenta w formie pisemnych opinii i recenzji. Opinia promotora powinna zawierać: krótką charakterystykę pracy, cel, merytoryczną ocenę, osiągnięcia, ocenę zaangażowania studenta w realizację pracy oraz zgodność treści pracy z zadaniem dyplomowym. Recenzja powinna zawierać ocenę: zgodności treści pracy z jej tytułem, układu pracy, poziomu merytorycznego, stopnia innowacyjność zrealizowania zadania dyplomowego, bibliografii i sposobu wykorzystania źródeł, formalnej i graficznej strony pracy oraz sposobu wykorzystania jej wyników.

Efekty W1 - W8, U1 - U4, K1 - K4 sprawdzane są w trakcie realizacji pracy dyplomowej oraz w czasie seminariów. Pełną ocenę realizacji efektów kształcenia przeprowadza promotor pracy w pisemnej opinii oraz recenzent w pisemnej recenzji. Końcową ocenę realizacji efektów kształcenie przeprowadza Komisja Egzaminacyjna w czasie obrony państwowej i egzaminu dyplomowego.

Ocena Opis wiedzy, umiejętności i kompetencji

• Ocena niedostateczny - 2 (ndst) student nie zrealizował zadania dyplomowego. Nie przedłożył pracy dyplomowej lub przedłożył pracę dyplomową, która została oceniona przez promotora i recenzenta na ocenę niedostateczną.

• Ocena dostateczny- 3 (dst) - student zrealizował najważniejsze punkty zadania dyplomowego i przedłożył pracę dyplomową. W pracy nie ma wyodrębnionych elementów innowacyjności i twórczego wkładu autora pracy. Analiza literatury przeprowadzona jest powierzchownie, gównie na podstawie norm, przepisów i podręczników. Student potrafi wykonać analizę prostego problemu, ale ma trudności z samodzielnym zinterpretowaniem uzyskanych wyników. Potrafi samodzielnie, na poziomie jakościowym, opracować problem z zakresu tematyki pracy. Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i ciągłego rozwijania swojej wiedzy oraz umiejętności.

• Ocena dostateczny plus - 3+ (dst+) - student zrealizował najważniejsze punkty zadania dyplomowego i przedłożył pracę dyplomową. W pracy są elementy innowacyjności i twórczego wkładu autora pracy. Analiza literatury przeprowadzona jest powierzchownie, gównie na podstawie norm, przepisów, podręczników i monografii opublikowanych w języku polskim. W analizie literaturowej i opracowaniu wyników brak odniesienia do danych uzyskanych przez innych autorów. Student potrafi wykonać analizę prostego problemu, ale ma trudności z ilościowym zinterpretowaniem uzyskanych wyników. Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i ciągłego rozwijania swojej wiedzy oraz umiejętności ale ma ograniczoną zdolność twórczego podejścia do rozwiązywanych problemów. Potrafi samodzielnie, na poziomie półilościowym, opracować problem z zakresu tematyki pracy.

• Ocena dobry - 4 (db) - student zrealizował wszystkie punkty zadania dyplomowego i przedłożył pracę dyplomową. W pracy występują elementy innowacyjności i osobistego wkładu autora pracy. Analiza literatury przeprowadzona jest w sposób wyczerpujący, gównie na podstawie prac źródłowych, norm, przepisów, podręczników i monografii głównie napisanych w języku polskim. W analizie literaturowej i opracowaniu wyników znajdują się elementy twórcze i odniesienia do danych uzyskanych przez innych autorów, ale brak poszerzonej dyskusji. Student potrafi wykonać analizę złożonego problemu z uwzględnieniem prostych metod statystyki matematycznej w celu ilościowego zinterpretowania uzyskanych wyników. Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i ciągłego rozwijania swojej wiedzy oraz umiejętności i zdolność innowacyjnego podejścia do rozwiązywanych problemów. Potrafi samodzielnie, na poziomie ilościowym, opracować problem z zakresu tematyki pracy.

• Ocena dobry plus - 4+ (db+) - student z nadmiarem zrealizował wszystkie punkty zadania dyplomowego i przedłożył pracę dyplomową. W pracy występują wyraźne elementy innowacyjności i własnego wkładu autora pracy, zarówno w części literaturowej (teoretycznej), jak i w części eksperymentalnej. Analiza literatury przeprowadzona jest w sposób wyczerpujący, gównie na podstawie prac źródłowych o zasięgu międzynarodowym, norm, przepisów, podręczników (napisanych w języku wiodącym w danej dziedzinie wiedzy). W analizie literaturowej i opracowaniu wyników znajdują się elementy twórcze i odniesienia do danych uzyskanych przez innych autorów, a dyskusja jest poszerzona. Student potrafi wykonać analizę złożonego problemu z uwzględnieniem zaawansowanych metod statystyki matematycznej w celu ilościowego zinterpretowania uzyskanych wyników pracy. Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i ciągłego rozwijania swojej wiedzy oraz umiejętności i zdolność twórczego podejścia do rozwiązywanych problemów. Potrafi samodzielnie, na poziomie ilościowym, opracować problem z zakresu tematyki pracy.

• Ocena bardzo dobry - 5 (bdb) - student z nadmiarem zrealizował wszystkie punkty, lub poszerzył zadanie dyplomowe i przedłożył pracę dyplomową. W pracy występują rozwiązania innowacyjne i twórcze wynikające z własnego wkładu autora pracy, zarówno w części literaturowej (teoretycznej), jak i w części eksperymentalnej. Analiza literatury przeprowadzona jest w sposób wyczerpujący, gównie na podstawie prac źródłowych o zasięgu międzynarodowym, norm, przepisów, podręczników (napisanych w języku wiodącym w danej dziedzinie wiedzy). W analizie literaturowej i opracowaniu wyników znajdują się wyraźnie zaznaczone elementy nowości naukowej i odniesienia do danych uzyskanych przez innych autorów, a dyskusja jest poszerzona. Student potrafi wykonać analizę złożonego problemu z uwzględnieniem zaawansowanych metod statystyki matematycznej w celu ilościowego zinterpretowania uzyskanych wyników. Potrafi samodzielnie, na poziomie ilościowym, opracować i rozwiązać problem z zakresu tematyki pracy. Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i ciągłego rozwijania swojej wiedzy oraz umiejętności i zdolność twórczego podejścia do rozwiązywanych problemów. Uzyskane wyniki, po niewielkim uzupełnieniu, mogą być wykorzystane do opracowania artykułu naukowego lub naukowo technicznego.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Karczewski, Jarosław Rutkowski
Prowadzący grup: Jacek Boguski, Tomasz Durejko, Krzysztof Karczewski, Adrian Łukaszewicz, Małgorzata Norek, Tomasz Sochacki, Sebastian Złotnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie ZAL/NZAL
Praca dyplomowa - Zaliczenie ZAL/NZAL

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie ZAL/NZAL
Praca dyplomowa - Zaliczenie ZAL/NZAL
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)