Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zasady doboru materiałów inżynierskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCNXCSI-ZDMI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0719) Inżynieria i technika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zasady doboru materiałów inżynierskich
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

16 godzin wykładów/30 godzin ćwiczeń audytoryjnych

Przedmioty wprowadzające:

 Strukturalne uwarunkowania właściwości materiałów - podstawy dotyczące struktury i jej wpływu na właściwości materiałów.

 Materiały konstrukcyjne i wielofunkcyjne – wiadomości dotyczące właściwości oraz zastosowania tworzyw konstrukcyjnych.

 Mechanizmy niszczenia materiałów - mechanizmy inicjacji i niszczenia materiałów konstrukcyjnych w zależności od rodzaju obciążenia i środowiska pracy.

 Technologie materiałów konstrukcyjnych i wielofunkcyjnych – wiadomości z zakresu technologii wytwarzania i przetwarzania różnych tworzyw konstrukcyjnych oraz ich wpływu na właściwości materiałów.


Programy:

kierunek: inżynieria materiałowa, specjalność: wszystkie

Autor:

dr hab. Małgorzata NOREK, prof. WAT

Bilans ECTS:

Lp. Aktywność Obciążenie w godz.

1. Udział w wykładach 16

2. Udział w laboratoriach

3. Udział w ćwiczeniach 30

4. Udział w seminariach

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów 20

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium

9. Realizacja projektu

10. Udział w konsultacjach 6

11. Przygotowanie do egzaminu

12. Przygotowanie do zaliczenia 4

13. Udział w egzaminie

godz. ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 86 3,0

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1+2+3+4+9+10+13 52 1,0

Zajęcia powiązane z działalnością naukową 52 1,0


Skrócony opis:

Podstawowym celem wykładu jest nauczenie zasad doboru materiałów na elementy konstrukcyjne maszyn i urządzeń oraz etapów procesu projektowania. Zostaną omówione czynniki decydujące o doborze materiałów i metody wspomagające wybór materiału i technologii wytwarzania. Przedstawiona będzie metoda doboru materiału bez uwzględnienia kształtu oraz z uwzględnieniem kształtu wyrobu. Zaprezentowane zostaną również metody wspomagania wyboru materiałów i technologii wytwarzania. Ponadto omówiony zostanie wpływ zmian strukturalnych i właściwości materiałów w trakcie eksploatacji na dobór materiałów konstrukcyjnych oraz problemy oszczędności energii, ekologii i recyklingu.

Pełny opis:

Wykład /metoda słowna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

1. Wprowadzenie do zagadnienia doboru materiałów inżynierskich/ 2 godz.

2 Czynniki decydujące o doborze materiałów do zastosowań technicznych/ 2 godz.

3. Materiały stosowane w praktyce inżynierskiej: metale i ich stopy/ 2 godz.

4. Materiały stosowane w praktyce inżynierskiej: materiały ceramiczne i polimery/ 2 godz.

5. Materiały stosowane w praktyce inżynierskiej: kompozyty/ 2 godz.

6. Wykresy doboru materiałów/ 2 godz.

7. Dobór materiału bez uwzględnienia kształtu przekroju wyrobu/ 2 godz.

8. Dobór materiału z uwzględnieniem kształtu wyrobu/ 2 godz.

Ćwiczenia audytoryjne/Tematy ćwiczeń:

1. Wprowadzenie do programu komputerowego CES. Korzystanie z baz danych i kart materiałowych /2 godz.

2. Dobór materiałów na elementy konstrukcyjne bez uwzględnienia kształtu /4 godz.

3. Dobór materiałów na elementy konstrukcyjne z uwzględnieniem kształtu /4 godz.

4. Dobór, projektowanie i wytwarzanie elementów z tworzyw sztucznych /4 godz.

5. Dobór materiałów odpornych na pękanie /4 godz.

6. Dobór materiałów o określonych właściwościach cieplnych /4 godz.

7. Dobór materiałów na elementy poddawane zginaniu /4 godz.

8. Dobór materiałów o określonych właściwościach sprężystych i wytrzymałościowych /4 godz.

Literatura:

podstawowa:

• M.F. Ashby; Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim, WNT 1998

• L.A. Dobrzański; Zasady doboru materiałów inżynierskich, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001

• L.A. Dobrzański; Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe, WNT 2006

• M. Ashby, H. Shercliff, D. Cebon, Inżynieria materiałowa T. 1, T.2, Wydawnictwo Galaktyka 2011

uzupełniająca:

• D. Żuchowska; Polimery konstrukcyjne, WNT 2000

• W. Frącz, B. Krywult Projektowanie i wytwarzanie elementów z tworzyw sztucznych Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2005

• R. Olszyna; Ceramika super twarda; Oficyna PW 2004

• L.A. Dobrzański; Metalowe materiały inżynierskie, WNT 2004

Efekty uczenia się:

W1 / Ma wiedzę kierunkową obejmującą procedury i kryteria doboru materiałów w kolejnych etapach projektowania a także w zakresie ekonomicznych i ekologicznych aspektów produkcji i stosowania materiałów oraz w zakresie standaryzacji i kontroli jakości / K_W05, K_W08

W2 / Zna kryteria doboru właściwości użytkowych, w szczególności właściwości mechanicznych materiałów / K_W08, K_W15

W3 / Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Jest zapoznany z ekonomicznymi aspektami procesu produkcji, specyfikacją składników kosztów produkcji, zagrożeniami wynikającymi z produkcji i stosowania materiałów dla środowiska i metodami jego ochrony. Jest zapoznany z możliwościami ograniczenia ilości odpadów oraz z przykładami technologii bezodpadowych / K_W21, K_W22

U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł (także anglojęzycznych); potrafi interpretować uzyskane informacje, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie bazując na wiedzy ogólnoinżynierskiej i w szczególności wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej / K_U03; K_U04

U2 / Posiada umiejętność dokonywania wstępnej oceny ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich / K_U09, K_U10

U3 / Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne / K_U07

K1 / Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera w zakresie inżynierii materiałowej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje / K_K02,

K2 / Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. / K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia audytoryjne – zaliczenie ćwiczenia wymaga uzyskania pozytywnej oceny z wykonywanych w ramach ćwiczenia zadań i oddania pisemnego sprawozdania z ćwiczenia.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń audytoryjnych oraz

z pisemnego egzaminu zawierającego pytania otwarte.

Osiągnięcie efektów W1, W2, W3, K1 i K2 weryfikowane jest podczas egzaminu, natomiast efekty W1, W2, U1, U2 i U3 sprawdzane są w trakcie realizacji ćwiczeń audytoryjnych.

Wszystkie sprawdziany i kolokwia są oceniane wg następujących zasad:

ocena 2 – poniżej 50%, ocena 3 – 50 ÷ 60%, ocena 3,5 – 61 ÷ 70%, ocena 4 – 71 ÷ 80%, ocena 4,5 – 81 ÷ 90%, ocena 5 – powyżej 91% poprawnych odpowiedzi.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę, umiejętności i kompetencje przewidziane efektami uczenia się, a ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem, w sposób twórczy podchodzi do powierzonych zadań i wykazuje się samodzielnością w zdobywaniu wiedzy, jest wytrwały w pokonywaniu trudności oraz systematyczny w pracy.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem studiów w stopniu dobrym. Potrafi rozwiązywać zadania i problemy o średnim stopniu trudności.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem studiów w stopniu dostatecznym. Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy o niskim stopniu trudności. W jego wiedzy i umiejętnościach zauważalne są luki, które potrafi jednak uzupełnić pod kierunkiem nauczyciela.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie posiadł wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie koniecznych wymagań.

Na końcową ocenę składają się: ocena uzyskana na egzaminie, oceny z ćwiczeń audytoryjnych oraz zaangażowanie i sposób podejścia studenta do nauki.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2026/2027" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2026-10-01 - 2027-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Norek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)