Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tworzywa sztuczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCNXCSI-TSz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tworzywa sztuczne
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

wykłady 18godz/zaliczenie

laboratorium 12godz/zaliczenie

Przedmioty wprowadzające:

-Chemia ogólna i fizyczna.

-Badania właściwości mechanicznych i badania nieniszczące.


Programy:

kierunek: Inżynieria materiałowa

Specjalność: Materiały funkcjonalne i materiały konstrukcyjne

Autor:

dr hab. inż. Marzena Tykarska

Skrócony opis:

Budowa, otrzymywanie, przetwórstwo, właściwości i zastosowanie materiałów polimerowych. Wpływ budowy makrocząsteczek i temperatury na właściwości materiałów polimerowych. Metody badań właściwości materiałów polimerowych. Rozpoznawanie materiałów polimerowych. Dobór materiałów polimerowych do różnorodnych zastosowań.

Pełny opis:

Podstawowe wiadomości o polimerach i materiałach polimerowych. Makrocząsteczki i ich budowa. Polireakcje. Funkcyjność monomerów. Podział polimerów ze względu na ich strukturę.

Wpływ budowy makrocząsteczek i temperatury na właściwości materiałów polimerowych. Stany mechaniczne. Wpływ działania rozpuszczalników na polimery.

Modyfikowanie właściwości materiałów polimerowych. Stosowane dodatki.

Metody badań właściwości materiałów polimerowych.

Otrzymywanie i przetwórstwo materiałów polimerowych. Metody wysokociśnieniowe, średniociśnieniowe i niskociśnieniowe.

Różne klasyfikacje materiałów polimerowych. Tworzywa termoplastyczne (karbołańcuchowe i heterołańcuchowe) - ich rodzaje, właściwości i zastosowanie.

Tworzywa termoutwardzalne i chemoutwardzalne - ich rodzaje, właściwości i zastosowanie.

Tworzywa o zwiększonej odporności cieplnej. Kauczuki i gumy.

Kompozyty o osnowie polimerowej – ich właściwości i otrzymywanie.

Nowoczesne materiały polimerowe.

Polimery ciekłokrystaliczne. Polimery elektroaktywne.

Recykling materiałów polimerowych.

Polimery biodegradowalne.

Literatura:

podstawowa:

-D. Żuchowska, „Polimery konstrukcyjne”, WNT, Warszawa 2000.

-J.Pielichowski, A.Puszyński, „Technologia tworzyw sztucznych”, 1998

-T.Broniewski, J.Kapko, W.Płaczek, J.Thomalla, „Metody badań i ocena właściwości tworzyw sztucznych”, 2000

-B.Jurkowski, B.Jurkowska, „Sporządzanie kompozycji polimerowych”, 1995

-H. Saechtling, W. Żebrowski, „Tworzywa sztuczne. Poradnik”, Wyd. VI, WNT, Warszawa 2000.

-pod red. A. Błędzkiego, „Recykling materiałów polimerowych”, WNT, Warszawa 1997.

-M. Mucha, „Polimery a ekologia”, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2002.

uzupełniająca:

-K. Dobrosz, A. Matysiak, „Tworzywa sztuczne. Materiałoznawstwo i przetwórstwo”, Wyd.Szkol.iPed., Warszawa 1986.

-J. Koszkul, O. Suberlak, „Podstawy fizykochemii i właściwości polimerów”, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2004.

-J. Dereń, J. Haber, R. Pampuch, „Chemia ciała stałego”, WNT, Warszawa 1975

Efekty uczenia się:

W1 - Student zna różne rodzaje materiałów polimerowych i ich zastosowania

W2 - Student zna podstawowe właściwości fizyczne, chemiczne, termiczne i mechaniczne materiałów polimerowych i metody ich pomiaru

W3 - Student zna technologie produkcji wyrobów z materiałów polimerowych

U1 - Student potrafi określić wpływ struktury materiałów polimerowych na ich właściwości

U2 - Student potrafi rozpoznawać materiały polimerowe

U3 - Student potrafi dobrać odpowiednie materiały polimerowe do różnorodnych zastosowań

U4 - Student potrafi przygotować i przedstawić dobrze udokumentowane opracowanie problemu z zakresu wiedzy o materiałach polimerowych

K1 - Student potrafi pracować i współdziałać w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest zaliczany na ocenę.

-Zaliczenie jest przeprowadzane w formie pisemnej

-Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia wykładów jest zaliczenie laboratoriów

-Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia laboratoriów: obecność, zaliczenie sprawdzianów pisemnych (wejściówek), oddanie sprawozdań

-efekty W1, W2, W3, U1, U2, U3 sprawdzane są: na zaliczeniu wykładów i na laboratoriach

-efekty U4, K1 sprawdzane są: na laboratoriach

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)