Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie materiałów konstrukcyjnych i wielofunkcyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCNXCSI-TMKiW2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie materiałów konstrukcyjnych i wielofunkcyjnych
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Semestr V:

wykłady: 18 godzin / egzamin

ćwiczenia: 12 godzin / zaliczenie na ocenę

Przedmioty wprowadzające:

Materiały konstrukcyjne i wielofunkcyjne - wymagania wstępne: ogólna charakterystyka materiałów konstrukcyjnych i wielofunkcyjnych.


Strukturalne uwarunkowania właściwości materiałów - wymagania wstępne: znajomość korelacji pomiędzy strukturą a właściwościami materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych.

Autor:

dr inż. Zbigniew Zarański, docent WAT

Skrócony opis:

Podstawy obróbki ubytkowej: skrawaniem, ściernej i erozyjnej.

Klasyfikacja, parametry technologiczne. Skrawalność materiałów.

Materiały narzędziowe.

Trendy rozwojowe w obróbce ubytkowej.

Pełny opis:

Obróbka ubytkowa. Wiadomości wstępne. Klasyfikacja. Ogólna charakterystyka i podstawowe pojęcia w obróbce skrawaniem, ściernej i erozyjnej.

Obróbka skrawaniem. Fizyczne podstawy procesu skrawania. Mechanizm powstawania wióra. Ciepło skrawania. Siły skrawania. Parametry skrawania. Skrawalność materiałów.

Narzędzia skrawające. Materiały narzędziowe. Geometria ostrza. Zużycie i trwałość ostrza.

Sposoby obróbki skrawaniem. Toczenie. Struganie i dłutowanie. Wiercenie i powiercanie, rozwiercanie, pogłębianie. Przeciąganie i przepychanie.

Sposoby obróbki skrawaniem. Frezowanie. Przecinanie. Obróbka kół zębatych i gwintów.

Obróbka ścierna. Materiały ścierne i polerskie. Spoiwa. Narzędzia ścierne spojone i nasypowe. Szlifowanie ściernicowe i taśmowe. Gładzenie, dogładzanie oscylacyjne. Docieranie i polerowanie ścierne. Obróbka luźnymi ziarnami ściernymi.

Obróbka erozyjna. Istota obróbki elektroerozyjnej, elektrochemicznej i strumieniowo – erozyjnej. Obróbka elektroerozyjna. Fizyka zjawisk w szczelinie roboczej. Generatory impulsów. Stosowane ciecze. Obróbka elektroerozyjna kształtowa i przecinanie elektroerozyjne. Ogólna charakterystyka obróbki elektrochemicznej i strumieniowo - erozyjnej.

Trendy rozwojowe w obróbce ubytkowej. Praca kontrolna.

Literatura:

Podstawowa:

1. W. Olszak, Obróbka skrawaniem, WNT, W-wa 2008

2. P. Cichosz, Narzędzia skrawające, WNT, W-wa 2006

3. H. Żebrowski (red.), Techniki wytwarzania. Obróbka wiórowa, ścierna, erozyjna, Oficyna Wyd. Pol. Wrocławskiej, 2004

4. M. Feld, Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, WNT, W-wa 2009

Uzupełniająca:

1. L. Jaworska, Diament. Otrzymywanie i zastosowanie w obróbce skrawaniem, WNT, W-wa 2007

2. W. Przybylski, M. Deja, Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn, WNT, W-wa 2007

Efekty uczenia się:

W1 Zna podstawowe metody wytwarzania i przetwarzania materiałów konstrukcyjnych i wielofunkcyjnych. Jest zapoznany z etapami procesów obróbki ubytkowej.

W2 Zna zasady projektowania procesów technologicznych oraz doboru technik wytwarzania i parametrow tych procesów na etapie wytwarzania typowych części maszyn.

W3 Ma wiedzę w zakresie ekonomicznych i ekologicznych aspektów produkcji.

U1 Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne.

U2 Potrafi dokonać doboru metody wytwarzania i parametrów procesu.

K1 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

K2 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem.

Warunkiem koniecznym uzyskania oceny pozytywnej z przedmiotu jest wykazanie się wiedzą oraz umiejętnościami wymienionymi w efektach kształcenia:

Efekty W1, W2, oraz W3 sprawdzane są na kolokwium

Efekty U1, U2 oraz K1, K2 sprawdzane są podczas ćwiczeń audytoryjnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)