Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy technologii materiałów inżynierskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCNXCSI-PTMI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy technologii materiałów inżynierskich
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

wykłady / 36 godz. / zaliczenie na ocenę

ćwiczenia / 12 godz. / zaliczenie na ocenę

laboratoria / 12 godz. / zaliczenie


Przedmioty wprowadzające:

brak

Programy:

kierunek studiów: Inżynieria materiałowa


Autor:

dr inż. Tomasz Durejko

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach 36

2. Udział w laboratoriach 12

3. Udział w ćwiczeniach 12

4. Udział w seminariach

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 20

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów 12

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 12

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium

9. Realizacja projektu

10. Udział w konsultacjach 30

11. Przygotowanie do egzaminu

12. Przygotowanie do zaliczenia 10

13. Udział w egzaminie


Sumaryczne obciążenie pracą studenta godz. 144.; ECTS 5,0

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1+2+3+4+9+10+13 godz. 90.; ECTS 4,0

Zajęcia powiązane z działalnością naukową godz. 72.; ECTS 3,0


Skrócony opis:

Technologie wytwarzania materiałów konstrukcyjnych – procesy metalurgiczne, techniki odlewnicze, metalurgia proszków. Kształtowanie właściwości materiałów konstrukcyjnych metodami obróbki plastycznej. Termiczne spajanie metali. Podstawy inżynierii powierzchni, wprowadzenie do technik przyrostowych, podstawy obróbki ubytkowej.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Procesy metalurgiczne 4 godz.

2. Techniki odlewnicze 4 godz.

3. Podstawy metalurgii proszków 2 godz.

4. Obróbka cieplna 2 godz.

5. Kształtowanie właściwości materiałów konstrukcyjnych metodami obróbki plastycznej 4 godz.

6. Termiczne spajanie metali 4 godz.

7. Podstawy inżynierii powierzchni 4 godz.

8. Otrzymywanie i przetwórstwo tworzyw sztucznych 2 godz.

9. Podstawy wytwarzania materiałów kompozytowych 2 godz.

10. Wprowadzenie do technik przyrostowych 4 godz.

11. Podstawy obróbki ubytkowej 2 godz.

12. Rozwiązania proekologiczne w technologiach wytwarzania 2 godz.

Ćwiczenia:

1. Projektowanie i obliczanie układu wlewowego 4 godz.

2. Projektowanie właściwości spieków 4 godz.

3. Komputerowe wspomaganie procesów obróbki plastycznej 4 godz.

Laboratoria:

1. Wybrane technologie wytwarzania w ujęciu praktycznym 4 godz.

2. Wytwarzanie modeli technikami druku 3D 4 godz.

3. Komputerowe wspomaganie doboru technik wytwarzania w różnych aspektach przyczynowo-skutkowych 4 godz.

Literatura:

podstawowa:

1. M. Szweycer D. Nagolska, Metalurgia i odlewnictwo, Wyd. Pol. Poznańskiej, Poznań, 2002

2. M. Morawiec i in., Przeróbka plastyczna – podstawy teoretyczne, Wyd. Śląsk, Katowice, 1986

3. J. Nowicki, Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną, WNT, W-wa, 2005

4. J. Sobieszczański, Spajanie, Wyd. Pol. Warszawskiej, 2004

5. I. Gruin, Materiały polimerowe, PWN, W-wa, 2003

6. T. Burakowski, T. Wierzchoń, Inżynieria powierzchni metali, WNT, W-wa, 1995.

7. W. Olszak, Obróbka skrawaniem, WNT, W-wa, 2008

uzupełniająca:

1. M. Cholewa i in. Podstawy procesów metalurgicznych, Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2004

2. K. Ferenc i in. Spawalnictwo, Wyd. Pol. Warszawskiej, 1999

3. P. Cichosz Narzędzia skrawające, WNT, W-wa, 2006

4. M. Feld Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, WNT, W-wa, 2009

5. L. Dobrzański, Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe, WNT, W-wa, 2006

6. W. Przybylski, M. Deja, Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn, WNT, W-wa, 2007.

Efekty uczenia się:

Symbol / Efekty uczenia się / Odniesienie do efektów kierunku

W1 / Zna podstawowe metody wytwarzania i przetwarzania materiałów konstrukcyjnych / K_W18

W2 / Zna zasady projektowania procesów technologicznych i doboru parametrów tych procesów na etapie wytwarzania typowych części maszyn / K_W19

U1 / Ma podstawowe przygotowanie do pracy w przemyśle i jednostkach badawczo-rozwojowych w zakresie wiedzy i umiejętności wynikających ze studiów inżynierskich na kierunku inżynieria materiałowa / K_U08

U2 / Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proces, używając właściwych metod, technik i narzędzi./ K_U12

K1 Dostrzega potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (poprzez studia podyplomowe, kursy) w kierunku podnoszenia kompetencji zawodowych / K_K01

K2 / Dostrzega ważność i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera w zakresie inżynierii materiałowej / K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych oraz z kolokwium zawierającego pytania otwarte.

Laboratorium – zaliczenie ćwiczenia wymaga uzyskania pozytywnej oceny ze sprawdzianu przed rozpoczęciem ćwiczenia, wykonania ćwiczenia i oddania pisemnego sprawozdania z ćwiczenia.

Ćwiczenia - zaliczenie ćwiczenia wymaga uzyskania pozytywnej ocen ze sprawdzianu przed rozpoczęciem ćwiczenia, wykonania ćwiczenia i oddania pisemnego sprawozdania z ćwiczenia.

Osiągnięcie efektów W2, W3, U2 i K2 weryfikowane jest na seminariach oraz podczas egzaminu, natomiast efekty W1, W2, W3, U1 i K1 sprawdzane są w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Wszystkie sprawdziany i kolokwia są oceniane wg następujących zasad:

ocena 2 – poniżej 50%, ocena 3 – 50 ÷ 60%, ocena 3,5 – 61 ÷ 70%, ocena 4 – 71 ÷ 80%, ocena 4,5 – 81 ÷ 90%, ocena 5 – powyżej 91% poprawnych odpowiedzi.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę, umiejętności i kompetencje przewidziane efektami uczenia się, a ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem, w sposób twórczy podchodzi do powierzonych zadań.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem studiów w stopniu dobrym. Potrafi rozwiązywać zadania i problemy o średnim stopniu trudności.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem studiów w stopniu dostatecznym. Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy o niskim stopniu trudności.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie posiadł wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie koniecznych wymagań.

Na końcową ocenę składają się: ocena uzyskana na egzaminie, oceny z ćwiczeń laboratoryjnych oraz zaangażowanie i sposób podejścia studenta do nauki.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zarański
Prowadzący grup: Anna Antolak-Dudka, Tomasz Durejko, Justyna Łukasiewicz, Radosław Łyszkowski, Zbigniew Zarański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)