Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratory of materials and technologies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCNXCSD-LMT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratory of materials and technologies
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

III stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Laboratorium/30h

Przedmioty wprowadzające:

fizyka

Programy:

Inżynieria Materiałowa

Autor:

Dr inż. Krzysztof Karczewski

Dr inż. Marek Polański

Skrócony opis:

Wprowadzenie do badań materiałowych i podstawowych rodzajów materiałów konstrukcyjnych

Pełny opis:

Laboratoria:

1. Preparatyka metalograficzna, mikroskopia świetlna i elektronowa/6h

2. Metody badań właściwości mechanicznych/4h

3. Konstrukcyjne stopy żelaza - mikrostruktura i właściwości/4h

4. Stopy metali nieżelaznych/4h

5. Obróbka cieplna stopów inżynierskich/4h

6. Obróbka plastyczna materiałów, zgniot i rekrystalizacja/4h

7. Korozja metali/4h

Literatura:

W.D. Callister "Materials Science and Engineering"

Efekty uczenia się:

W1/ Ma wiedzę w zakresie podstawowych metod charakteryzacji materiałów konstrukcyjnych/D_W01, D_W03

K1/ Zna nowoczesne metody charakteryzacji materiałów/D_W02, D_W03

K2/ Potrafi zaprojektować ścieżkę charakteryzacji materiału/D_U03, D_U06

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The subject is passed of after exam

The exam has got an oral form

Exam is allowed after passing of the seminar

Effects W1, W3, U1, U6 - controlled during seminar

Effects W1, W3, U1, U6 - controlled during exam

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)