Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiały ceramiczne 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCNTCSM-MC2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiały ceramiczne 2
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 18/+; L12/+

Przedmioty wprowadzające:

- Materiały konstrukcyjne i wielofunkcyjne. Wymagania wstępne: ogólna charakterystyka materia-łów konstrukcyjnych i funkcjonalnych.


- strukturalne uwarunkowania właściwości materiałów. Wymagania wstępne: znajomość korelacji pomiędzy strukturą, a właściwościami materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych.Programy:

Nowe materiały i technologie

Autor:

dr hab. inż. Tomasz Czujko - prof. WAT

Skrócony opis:

Podział i strukturalna charakterystyka materiałów ceramicznych. Właściwości fizyczne i mechaniczne materiałów ceramicznych. Nowoczesne materiały ceramiczne. Metodyka badań materiałów ceramicznych.

Pełny opis:

Wykład - 18 godz.

1. Rodzaje i klasyfikacja materiałów ceramicznych.

2. Rodzaje wiązań chemicznych występujących w materiałach ceramicznych.

3. Postać strukturalna materiałów ceramicznych.

4. Właściwości elektryczne, magnetyczne, optyczne i cieplne materiałów ceramicznych.

5. Podstawowe charakterystyki nowoczesnych materiałów ceramicznych

6. Właściwości i zastosowania piezoelektrycznych materiałów ceramicznych.

7. Właściwości i zastosowania nadprzewodzących materiałów ceramicznych.

8. Budowa, właściwości i zastosowania kompozytów ceramicznych.

9. Metody badań materiałów ceramicznych.

Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godz.

1. Badania struktury materiałów ceramicznych/Preparatyka i obserwacja mikroskopowa.

2. Badania struktury materiałów ceramicznych / Preparatyka i analiza składu chemicznego.

3. Badania struktury materiałów ceramicznych / Prepa-ratyka i analiza składu fazowego.

4. Badania właściwości mechanicznych materiałów ceramicznych / Twardość

5. Badania właściwości mechanicznych materiałów ceramicznych / Udarność

6. Badania właściwości mechanicznych materiałów ceramicznych / Odporność na ściskanie

Literatura:

Podstawowa:

1. Pampuch R.: „Współczesne materiały ceramiczne”, AGH UWND, Kraków 2005

2. Dobrzański L.A.: „Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo”, WNT, Warszawa 2002.

3. Boczkowska A., Kapuściński J., Lindemann Z., Witemberg-Perzyk D., Wojciechowski S.: „Kompozyty”, OWPW, Warszawa 2003.

Uzupełniająca:

1. M.F. Ashby, D.R.H. Jones , Materiały inżynierskie. T. 1 i 2, WNT Warszawa, 1996.

Efekty uczenia się:

W3. Zna podstawy i reguły metod badania, pomiarów, analizy i opisu parametrów struktury materiałów ceramicznych, w tym z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej i elektronowej, rentgenografii strukturalnej, analizy składu chemicznego w makro i mikroobszarach./K_W19

U1. Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich, o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla laboratoryjnej działalności badawczej./K_U16

U2. Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego. Potrafi rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla inżynierii materiałowej, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy./K_U17

K1. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy./K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

- Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: pozytywna ocena z ćwiczeń laboratoryjnych oraz ze sprawdzianu pisemnego

- efekty W1, W2, W3, U1 i U2 sprawdzane są: kolokwium.

- efekt K1 sprawdzany jest: na podstawie współpracy w grupie w celu sprawnego przygotowania i przeprowadzenia testów eksperymentalnych

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)