Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Preparatyka metalograficzna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCNKCSM-PM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Preparatyka metalograficzna II
Jednostka: Instytut Inżynierii Materiałowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

wykłady / 8 godz. / zaliczenie na ocenę

laboratoria / 22 godz. / zaliczenie na ocenę

Przedmioty wprowadzające:

Fizyczne właściwości ciał stałych - wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć i praw fizycznych związanych z budową materii.

Struktura i właściwości materiałów - wymagania wstępne: znajomość roli struktury na właściwości i zastosowanie.


Programy:

kierunek: inżynieria materiałowa, specjalność: materiały konstrukcyjne

Autor:

dr inż. Dariusz Zasada

Bilans ECTS:

Udział w wykładach 8 godz.

Udział w laboratoriach 22 godz.

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 16 godz.

Samodzielne przygotowanie do laboratoriów 20 godz.

Udział w konsultacjach 16 godz.

Przygotowanie do zaliczenia 10 godz.


Sumaryczne obciążenie pracą studenta 92 godz., 3,0 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli 46 godz., 1,0 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową 60 godz., 2,0 ECTS

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie i praktyczne nauczenie studenta poszczególnych etapów przygotowania próbek do badań makro i mikroskopowych. Scharakteryzowanie poszczególnych etapów preparatyki próbek do badań metalograficznych z podaniem szczegółowych zaleceń odnośnie postępowania z próbkami oraz informacjami na temat współczesnych urządzeń i materiałów eksploatacyjnych. Zasada pobierania i przygotowania próbek w zależności od planowanych badań, w tym pod kątem zaawansowanych metod pobierania i badania (np. FIB, SEM, TEM, EBSD). Zapoznać z wszystkimi potencjalnymi artefaktami oraz algorytmami ich ograniczania lub usuwania.

Pełny opis:

Wykład:

1. Wprowadzenie do preparatyki metalograficznej / 2 godz.

2. Specyfika preparatyki próbek do badań SEM, TEM, EBSD / 2 godz.

3. Zaawansowana preparatyka metalograficzna. Przegląd najczęściej spotykanych błędów preparatyki oraz sposoby ich przeciwdziałania / 2 godz.

4. Praktyka preparatyki metalograficznej - studium wybranych przypadków / 2 godz.

Laboratoria:

1. Wydanie i omówienie indywidualnych zadań do realizacji. Opracowanie strategii postępowania / 2 godz.

2. Pobieranie próbek do badań metalograficznych / 4 godz.

3. Inkludowanie i mocowanie próbek / 4 godz.

4. Przygotowanie zgładów metalograficznych. Trawienie chemiczne i elektrochemiczne / 6 godz.

5. Zaawansowane metody preparatyki metalograficznej / 2 godz.

6. Badania metalograficzne z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej i elektronowej / 4 godz.

Literatura:

podstawowa:

1. M. Łomozik; Makroskopowe I mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych, Instytut Spawalnictwa, Gliwice 2009.

2. Przewodnik "Metalog - Jak uzyskać idealną strukturę materiałograficzną" f-my Struers tłumaczenie polskie: K. Pietrzak, G. Uszyński, III wydanie 2001

3. dr Holger Schnarr, Struers GmbH, Willich, Dostosowanie sposobów przygotowania do metod automatycznej analizy obrazu, Warsztaty 2017

4. Leila Bjerregaard, Kay Geels, Birgit Ottesen, Michael Rückert, Metalog Guide „Your Guide to the Perfect Materialographic Structure” First published 1992 by Struers. Fourth revised and updated edition 2002.

uzupełniająca:

1. Barbacki, Mikroskopia elektronowa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej wydanie III 2007.

2. J.Ryś; Stereologia materiałów; Fotobit-Design, Kraków 1995.

3. L.A. Dobrzański, Mikroskopia świetlna i elektronowa, WNT 1998

4. A. Szummera; Podstawy ilościowej mikroanalizy rentgenowskiej, WNT 1994.

Efekty uczenia się:

W1 / Zna podstawy i metody badań, pomiarów, analizy i opisu parametrów struktury materiałów, w tym z wykorzystaniem badań makroskopowych, mikroskopii optycznej i elektronowej, rentgenografii strukturalnej, analizy składu chemicznego w makro i mikroobszarach, analizy lokalnej orientacji krystalograficznej, ilościowego pomiaru wielkości elementów struktury i udziału faz. K_W14

W2 / Zna metody badania, analizy i opisu właściwości użytkowych materiałów, w szczególności pomiary twardości

i mikrotwardości, pomiary właściwości mechanicznych przy obciążeniu jedno

i wieloosiowym, pomiary zmęczeniowe, zużyciowe, korozyjne oraz sposoby wykrywania wad materiałowych i uszkodzeń eksploatacyjnych za pomocą badań niszczących i nieniszczących. K_W15

W3 / Zna zasady projektowania procesów technologicznych i doboru parametrów tych procesów na etapie wytwarzania typowych części maszyn, w szczególności za pomocą odlewania, metalurgii proszków, kształtowania plastycznego, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, spajania, obróbki ubytkowej, zabiegów modyfikujących technologiczną warstwę wierzchnią i zabiegów wykańczających. K_W20

U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie inżynierii materiałowej. Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie. K_U03

U2 / Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach.

W szczególności potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej. K_U04

U3 / Potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemu, o charakterze ekspertyzy inżynierskiej bądź pracy badawczej z zakresu inżynierii materiałowej/ K_U05

K1 / Dostrzega potrzebę ciągłego zdobywania wiedzy i kompetencji, wie jak inspirować proces uczenia się innych osób. K_K01

K2 / Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium – zaliczenie ćwiczenia wymaga uzyskania pozytywnej ocen ze sprawdzianu przed rozpoczęciem ćwiczenia, wykonania ćwiczenia i oddania pisemnego sprawozdania z ćwiczenia.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń laboratoryjnych i

z pisemnego kolokwium zawierającego pytania otwarte oraz testowe wielokrotnego wyboru.

Osiągnięcie efektów W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1 i K2 sprawdzane są w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych oraz weryfikowane są podczas kolokwium.

Wszystkie sprawdziany i kolokwia są oceniane wg następujących zasad:

ocena 2 – poniżej 50%, ocena 3 – 50 ÷ 60%, ocena 3,5 – 61 ÷ 70%, ocena 4 – 71 ÷ 80%, ocena 4,5 – 81 ÷ 90%, ocena 5 – powyżej 91% poprawnych odpowiedzi.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę, umiejętności i kompetencje przewidziane efektami uczenia się, a ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem, w sposób twórczy podchodzi do powierzonych zadań.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem studiów w stopniu dobrym. Potrafi rozwiązywać zadania i problemy o średnim stopniu trudności.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem studiów w stopniu dostatecznym. Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy o niskim stopniu trudności.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie posiadł wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie koniecznych wymagań.

Na końcową ocenę składają się: ocena uzyskana z kolokwium oraz oceny z ćwiczeń laboratoryjnych, zaangażowanie i sposób podejścia studenta do nauki.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 22 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Zasada
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)