Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanizmy niszczenia materiałów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCNKCSI-MNM(12)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanizmy niszczenia materiałów
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W - 36/x

Ć -12/+

L -12/+

Przedmioty wprowadzające:

Strukturalne uwarunkowania właściwości materiałów,

Tworzywa konstrukcyjne,

Fizyka odkształcenia plastycznego


Podbudowuje przedmioty:

Zasady doboru materiałów konstrukcyjnych,

Zaawansowane materiały i techniki wytwarzania


Programy:

Inżynieria materiałowa / Materiały konstrukcyjne

Autor:

prof. dr hab. inż. Zbigniew BOJAR

dr inż. Paweł Jóźwik

Skrócony opis:

Zarys problemu niszczenia elementów maszyn, kryteria klasyfikacji pękania

Mechanizmy zarodkowania pęknięć

Fraktografia przełomów – rozwój pęknięć o dominacji cech kruchych

Fraktografia przełomów – rozwój pęknięć o dominacji cech plastycznych

Przejście plastyczno-kruche i problem progu kruchości

Wstęp do problemu zmęczenia metali

Mechanizmy pękania zmęczeniowego

Propagacja pęknięć zmęczeniowych; Makro i mikro fraktografia przełomów zmęczeniowych

Mechanizmy pełzania materiałów

Czynniki warunkujące odporność na pełzanie

Pękanie przy pełzaniu

Mechanizmy zużywania tribologicznego

Przypadki zużywania ściernego

Przypadki zużywania erozyjnego i kawitacyjnego

Strukturalne uwarunkowania korozji materiałów

Korozyjne niszczenie elementów maszyn

Żaroodporność i żarowytrzymałość materiałów metalowych

Pełny opis:

Zarys problemu niszczenia elementów maszyn, kryteria klasyfikacji pękania

Mechanizmy zarodkowania pęknięć

Fraktografia przełomów – rozwój pęknięć o dominacji cech kruchych

Fraktografia przełomów – rozwój pęknięć o dominacji cech plastycznych

Przejście plastyczno-kruche i problem progu kruchości

Wstęp do problemu zmęczenia metali

Mechanizmy pękania zmęczeniowego

Propagacja pęknięć zmęczeniowych; Makro i mikro fraktografia przełomów zmęczeniowych

Mechanizmy pełzania materiałów

Czynniki warunkujące odporność na pełzanie

Pękanie przy pełzaniu

Mechanizmy zużywania tribologicznego

Przypadki zużywania ściernego

Przypadki zużywania erozyjnego i kawitacyjnego

Strukturalne uwarunkowania korozji materiałów

Korozyjne niszczenie elementów maszyn

Żaroodporność i żarowytrzymałość materiałów metalowych

Analiza przebiegu krzywej rozciągania w relacji do budowy przełomu statycznego

Analiza wykresów z próby udarowego niszczenia materiałów

Wpływ stanu warstwy wierzchniej materiału na wykresy wytrzymałości zmęczeniowej

Analiza anizotropii struktury w strefie przełomów uzyskanych w różnych warunkach odkształcenia

Efekty relaksacji naprężeń w podwyższonej temperaturze

Literatura:

L. A. Dobrzański Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe, WNT 2006

E. Pleszakow,

J. Sieniawski,

J.W. Wyrzykowski

Odkształcanie i pękanie metali, WNT 1999

S. Kocańda Zmęczeniowe pękania metali, WNT, 1985

K. Przybyłowicz Strukturalne aspekty odkształcania metali, WNT 2002

A. Bochenek Elementy Mechaniki pękania, Wydawn. P.Cz. 1998

Efekty uczenia się:

Nauczyć analizy mechanizmów inicjacji i przebiegu niszczenia materiałów konstrukcyjnych w za-leżności od rodzaju wytężenia i środowiska pracy.

Zapoznać, z wpływem czynników konstrukcyjno – technologiczno - eksploatacyjnych na stabilność i trwałość tworzyw konstrukcyjnych

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwia - z zagadnień będących przedmiotem wykładów,

Ćwiczenia – z przygotowania do zajęć oraz z zadań realizowanych w ramach sprawozdania po każdym ćwiczeniu,

Przedmiot – na podstawie wyników kolokwiów, po zaliczeniu ćwiczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)