Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekspertyza materiałowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCNKCSI-EM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekspertyza materiałowa
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W - 6+

L - 24+

Przedmioty wprowadzające:

- Strukturalne uwarunkowania właściwości materiałów

- Materiały konstrukcyjne i wielofunkcyjne

- Metody badań struktury materiałów

- Mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów

- Technologie materiałów konstrukcyjnych i wielofunkcyjnych

- Badania właściwości mechanicznych i badania nieniszczące

- Laboratorium materiałów i technologii

- Fizyka odkształcenia plastycznego


Programy:

Inżynieria Materiałowa / materiały konstrukcyjne

Autor:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Bojar

Skrócony opis:

Istota ekspertyzy materiałowej; okoliczności prowadzenia badań ekspertyzowych; opis uwarunkowań formalnych; planowanie badań i ewentualnych eksperymentów pomocniczych

Dobór adekwatnych metod badań, uzasadnionego zestawu urządzeń badawczych i uzasadnionego stopnia zaawansowania analizy wyników badań ekspertyzowych

Omówienie i analiza wybranych przykładów sposobu realizacji, materiału dowodowego i końcowego wnioskowania na podstawie zrealizowanych czynności ekspertyzowych

Pełny opis:

Ekspertyza materiałowo-technologiczna wybranych przypadków degradacji środowiskowej materiałów inżynierskich

Ekspertyza materiałowo-technologiczna wybranych przypadków przyspieszonego zużycia / niszczenia elementów maszyn eksploatowanych w warunkach przekroczenia dopuszczalnych progów wymuszeń mechanicznych

Ekspertyza materiałowo-technologiczna wybranych przypadków przyspieszonego zużycia / niszczenia elementów maszyn eksploatowanych w warunkach przekroczenia dopuszczalnych progów wymuszeń cieplnych

Kompleksowa ekspertyza inżynierska, w szczególności aspektów materiałowo-technologicznych dla wybranych przypadków przyspieszonego zużycia / niszczenia elementów maszyn w złożonych warunkach eksploatacji

Literatura:

podstawowa:

L.A. Dobrzański, Metaloznawstwo opisowe stopów żelaza, Wy. Pol. Śląskiej, Gliwice 2007.

L.A. Dobrzański, Metaloznawstwo opisowe stopów metali nieżelaznych, Wy. Pol. Śląskiej, Gliwice 2008.

E. Pleszakow, J. Sieniawski, J.W. Wyrzykowski, Odkształcanie i pękanie metali, WNT Warszawa 1999.

S. Kocańda, Zmęczeniowe pękanie metali, WNT Warszawa 1987

A. Bochenek, Elementy mechaniki pękania, Wyd. P.Cz., Częstochowa 1998

uzupełniająca:

M.F. Ashby, D.R.H. Jones, Materiały inżynierskie. T. 1 i 2, 1996, WNT Warszawa.

W.D.Callister Jr., Materials science and engineering - an introduction, John Wiley and Sons, Inc. 2007.

Efekty uczenia się:

W1 - Ma wiedzę podstawową, stanowiącą bazę dla zrozumienia i studiowania przypadków zużywania i przyspieszonego niszczenia elementów maszyn z uwzględnieniem aspektów konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych.

W2 - Rozumie zjawiska i procesy fizyczne zachodzące w przyrodzie, w szczególności w zakresie podstaw fizyki ciała stałego, mechaniki, tribologii, zjawisk korozyjnych i innych mechanizmów degradacji materiałów, inżynierii materiałowej.

W3 - Zna podstawy kinematyki i dynamiki podstawowych elementów układów mechanicznych, zachowanie elementów i układów w określonych warunkach obciążenia i innych wymuszeń w procesie eksploatacji.

W4 - Zna mechanizmy przemian fazowych w materiałach w warunkach eksploatacji, oraz relacje pomiędzy strukturą a właściwościami i sposobem degradacji / niszczenia materiału.

U1 - Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł (także anglojęzycznych); potrafi interpretować uzyskane informacje, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie bazując na wiedzy ogólnoinżynierskiej i w szczególności wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej.

U2 - Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego w zakresie rozpoznania przyczyn niszczenia materiału i formułowania wniosków prewencyjnych.

U3 - Ma wyrobioną wewnętrzną potrzebę i umiejętność ustawicznego uzupełniania i nowelizacji nabytej wiedzy poprzez samokształcenie.

U4 - Ma niezbędne przygotowanie do pracy w przemyśle, usługach, handlu, jednostkach badawczo-rozwojowych w zakresie wiedzy i umiejętności opisu i analizy przypadków niszczenia materiałów i elementów konstrukcji w warunkach eksploatacji.

K1 - Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

K2 - Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, w szczególności opracować harmonogram pracy ekspertyzowej określającej wpływ materiału i czynników technologicznych na zachowanie / utratę cech użytkowych elementów maszyn i mechanizmów.

K3 - Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, w tym docenia aspekty stosowania najlepszej praktyki laboratoryjnej, rzetelności, bezstronności i niezawisłości wykonawcy ekspertyzy materiałowej.

K4 - Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, z zachowaniem elementów logiki inżynierskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

- Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia wykładów: aktywna obecność na zajęciach, pozytywna ocena z kolokwium przeprowadzonego na zakończenie wykładów,

- zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: obecność na zajęciach, przygotowanie merytoryczne, wyko-nanie i rozliczenie sprawozdania z realizacji zadań grupowych i indywidualnych.

- efekty W1-4, U1, K2-4 sprawdzane są w ramach kolokwium zaliczającego wykłady.

- Wszystkie efekty kształcenia łącznie: sprawdzane są podczas ćwiczeń laboratoryjnych i rozliczania sprawozdań z realizacji zadań grupowych i indywidualnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)